Općenito o dvojnom iskazivanju cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti

OSNOVNO O DVOJNOM ISKAZIVANJU NOVČANIH VRIJEDNOSTI

Dvojno iskazivanje je iskazivanje cijena robe, usluga i drugih novčanih iskaza vrijednosti na način da su istodobno istaknuti u kuni i u euru uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona o uvođenju eura.

Obveza dvojnog iskazivanja primjenjuje se isključivo u izravnom odnosu prema potrošačima u Republici Hrvatskoj.

Potrošač je svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti – čl. 4. t. 21. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 19/22.).

Obveza dvojnog iskazivanja ne primjenjuje se na trgovačke ugovore te ponude, predujmove, račune i sl. dokumente izdane drugim poslovnim subjektima, tijelima javne vlasti tj. državnim institucijama, inozemnim pravnim i fizičkim osobama i dr. Međutim, nije zabranjeno da se i u tim slučajevima primjeni dvojno iskazivanje.

Uz dvojno iskazivanje prema potrošačima, obveza dvojnog iskazivanja postoji i za poslodavce prilikom dostave isprave o isplati plaće i drugih svota koje se isplaćuju radniku. Uz to, zbog određenih sličnosti s plaćama utvrđena je obveza dvojnog iskazivanja i u ugovoru o djelu te u autorskom pravnom ugovoru.

U razdoblju dvojnog iskazivanja novčani iskazi vrijednosti u valuti koja nije službena valuta samo su informativnog karaktera. Prema tome, tijekom 2022. godine novčani iskazi vrijednosti u euru su informativnog karaktera, a tijekom 2023. godine novčani iskazi vrijednosti u kunama bit će samo informativnog karaktera.

 

RAZDOBLJE DVOJNOG ISKAZIVANJA

Razdoblje dvojnog iskazivanja prema čl. 43. Zakona o uvođenju eura može se podijeliti na;

- obvezno i
- dragovoljno dvojno iskazivanje.

Razdoblje obveznog dvojnog iskazivanja započinje prvi ponedjeljak u rujnu 2022. i završava protekom 12 mjeseci od dana uvođenja eura (započinje 5. rujna 2022. te traje zaključno do 31. prosinca 2023.).

Što se tiče dragovoljnoga dvojnog iskazivanja, poslovnim subjektima dopušteno je početi s dvojim iskazivanjem i prije 5. rujna 2022. godine, odnosno, s dvojim iskazivanjem može se započeti od dana stupanja na snagu Zakona o uvođenju eura, a to je dan koji slijedi nakon dana objave odluke Vijeća EU-a o usvajanju eura u skladu s čl. 140. st. 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u Službenom listu Europske unije.


DVOJNO ISKAZIVANJE KOD POSLOVNIH SUBJEKTA

Prema čl. 44. Zakona o uvođenju eura poslovni subjekt obvezan je u razdoblju obveznoga dvojnog iskazivanja dvojno iskazati cijenu robe i usluge na jasan, čitljiv, vidljiv i lako uočljiv način u euru i kuni uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje, i to:

- u poslovnoj prostoriji na prodajnom mjestu ili na robi odnosno na cjeniku ako je riječ o usluzi
- na mrežnoj stranici
- u ponudi ili ugovoru na trajnom mediju
- u obavijesti koja se potrošaču daje prije ili tijekom sklapanja ugovora izvan poslovne prostorije i ugovora na daljinu
- tijekom oglašavanja u bilo kojem obliku kojim se nudi prodaja robe ili usluge osim u slučaju oglašavanja putem radijskog programa i glasovne poruke u ostalim oblicima oglašavanja
- u opomeni i drugoj obavijesti o nepodmirenom dugu koja se dostavlja potrošaču
- putem drugih oblika iskazivanja cijena.

U skladu s čl. 44. st. 3. Zakona o uvođenju eura poslovni subjekti obvezni su na jednak način (jasno, čitljivo, vidljivo i na lako uočljiv način) i na istim mjestima istaknuti fiksni tečaj konverzije. U poslovnim prostorima (trgovinama, prodavaonicama i sl.) to znači da fiksni tečaj konverzije mora biti istaknut na najmanje jednom mjestu (npr. kod blagajne i sl.), ali trgovac se može odlučiti i za isticanje fiksnog tečaja na više mjesta. Fiksni tečaj konverzije nužno je istaknuti i na mrežnim stranicama te na samo naplatnim uređajima na vidljiv i čitljiv način.

Poslovni subjekt obvezan je dvojno iskazati ukupnu svotu roba i usluga prema potrošaču u ponudi, kod predujmova i potrošačkih ugovora.

Kako je i navedeno u Smjernicama za prilagodbu gospodarstva, dvojno iskazivanje ne obuhvaća trgovačke ugovore odnosno ponude, predujmove, račune i sl. dokumente između poslovnih subjekta (B2B), interne račune unutar istoga poslovnog subjekta te razne evidencije i izvještaje koje će biti potrebno slati javnim tijelima. Osim toga, poslovni subjekti u postupku izdavanja ponuda, ugovora, predujmova, računa i sl. dokumenata prema državnim institucijama (B2G) nemaju obvezu dvojnog iskazivanja cijena. Međutim, iako ne postoji obveza, poslovni subjekti mogu i u tim situacijama dvojno iskazivati cijene jer to nije zabranjeno.


KATEGORIJE IZUZETE OD OBVEZE DVOJNOG ISKAZIVANJA

Zakon o uvođenju eura predviđa i neke iznimke od obveze dvojnog iskazivanja. Bitno je naglasiti da navedene kategorije obuhvaćaju točno određena izuzeća te ih nije moguće primijeniti na druge slučajeve iz prakse. Detalji oko kategorija koje su izuzete mogu se pronaći u samom Zakonu.


DVOJNO ISKAZIVANJE U INTERNETSKIM TRGOVINAMA

Obveza dvojnog iskazivanja cijena i isticanja fiksnog tečaja konverzije odnosi se i na mrežne stranice. Obuhvaća sljedeće:

- cijene proizvoda i usluga
- ukupnu svotu košarice
- ukupnu svotu pri završetku kupnje (svota za plaćanje)
- ukupnu svotu na potvrdi narudžbe
- ukupnu svotu na računu


VAŽENJE ROBA I ISPRAVA NA KOJIMA SU ISTAKNUTE KUNE

U određenim slučajevima robe i isprave koje su bile u prodaji ili tiskane prije uvođenja eura i na kojima su svote iskazane u kunama, mogu se nastaviti koristiti i nakon dana uvođenja eura sve do potrošnje zaliha.

Izdvajamo samo neke (kompletan popis naveden je u Zakonu):

- kuponi za popust
- kuponi u vrijednosti vraćene robe
- prepaid bonove
- vrijednosne kartice
- darovne kartice

U navedenim slučajevima nakon uvođenja eura cijene odnosno iskazane vrijednosti preračunavat će se uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.


NAČIN DVOJNOG ISKAZIVANJA

O načinu i modelu dvojnog iskazivanja cijena odlučuje svaki poslovni subjekt samostalno, uvažavajući obveze o dvojnom iskazivanju i odredbe Zakona o zaštiti potrošača te Pravilnika o načinu isticanja maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda i usluga (Nar. nov., br. 66/14. i 16/15.).


Poslovni subjekt može koristiti jednu etiketu tijekom cijelog razdoblja obveze dvojnog iskazivanja cijena, a može ju i mijenjati, uz uvjet poštovanja obveze dvojnog iskazivanja cijena. Prilikom iskazivanja prodajnih cijena roba i usluga u Smjernicama za prilagodbu gospodarstva predloženo je koristiti oznaku EUR ili znak €. Oznaka EUR ili znak € slijedi iza svote i razmaka (npr. 9,90 EUR ili 9,90 €).

U slučaju dobara i usluga kod kojih je Pravilnikom o načinu isticanja maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda i usluga propisana obveza isticanja cijene za jedinicu mjere potrebno je dvojno iskazati i cijenu za jedinicu mjere.

U razdoblju obveznoga dvojnog iskazivanja, tijekom trajanja posebnog oblika prodaje robe, biti će potrebno dvojno iskazati cijenu na sniženju i najnižu cijenu u zadnjih 30 dana.


DVOJNO ISKAZIVANJE NA ISPLATNOJ LISTI

U razdoblju dvojnog iskazivanja poslodavac je obvezan dvojno iskazati ukupnu svotu isplaćenu radniku na račun na ispravi o isplati plaće, naknadi plaće, otpremnine i drugih materijalnih prava koji se radniku isplaćuju na temelju propisa, kolektivnog ugovora, pravilnika o radu i ugovora o radu uz prikaz fiksnog tečaja konverzije (čl. 52. st. 1. Zakona o uvođenju eura).

Dodatno, iznosi neto honorara u okviru autorskih ugovora, kao i iznosi neto naknade u okviru ugovora o djelu, uključujući i studentske ugovore, moraju biti dvojno iskazani.

U slučajevima kada se isplata neto plaće djelomično odvija na zaštićeni, a djelomično na redovni račun, potrebno je dvojno iskazati ukupan iznos koji se isplaćuje radniku na njegove račune (redovni i zaštićeni).

Prva obveza dvojnog iskazivanja odnosi se na plaću zarađenu u kolovozu, a koja se isplaćuje nakon 5. rujna 2022. godine.

Poslodavci koji isplate plaću za kolovoz prije 5. rujna 2022. godine, tj. zaključno s 4. rujna 2022. godine, nemaju obvezu dvojnog iskazivanja prilikom dostave isprave o plaći.


PRERAČUNAVANJE

Za preračunavanje kuna u eure koristit će se fiksni tečaj konverzije kojeg je utvrdilo Vijeće EU, a iznosi: 7,53450 KN/EUR.

Zaokruživanje se provodi tek nakon preračunavanja primjenom punog brojčanog iznosa FKT-a, prema matematičkom pravilu:
- ako je treća decimala:
- manja od 5, druga decimala ostaje nepromijenjena
- jednaka ili veća od 5, druga decimala povećava se za 1


Izvori:

- ZAKON O UVOĐENJU EURA KAO SLUŽBENE VALUTE U REPUBLICI HRVATSKOJ https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_05_57_803.html
- SMJERNICE ZA PRILAGODBU GOSPODARSTVA U PROCESU ZAMJENE HRVATSKE KUNE EUROM https://euro.hr/wp-content/uploads/2022/05/h-smjernice-zamjena-hrvatske-kune-eurom_lipanj-2022.pdf
- RRIF 7.2022 - Dvojno iskazivanje cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti kod poduzetnika zbog uvođenja eura https://www.rrif.hr/clanak-21838/
- RRIF 6.2022 - Osvrt na Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj https://www.rrif.hr/clanak-21775/

 

Prilozi
Ne postoje privici uz ovaj članak.
Povezani članci RSS Feed