Uvođenje eura u Luceedu - cjeloviti pregled prilagodbi

Uvođenje eura u Luceedu - cjeloviti pregled prilagodbi

 

Sadržaj

Ova uputa sadrži sljedeća poglavlja (klikom na stavku u sadržaju pozicionirat ćete se na navedenu temu u dokumentu):

 


 

Općenito o prilagodbama u Luceedu vezanim za prelazak na euro

Da bi sam proces prelaska na euro, te rad u Luceedu od 1. siječnja 2023. protekao što jednostavnije, nužno je da se korisnici unaprijed i na vrijeme upoznaju s akcijama koje će trebati provesti, te sa zakonitostima koje će se primjenjivati u Luceedu za pojedine akcije i procese, a kako bi što spremnije dočekali sam prelazak na euro.

 

Ove upute služe za upoznavanje s akcijama koje će biti potrebno provesti, te s načinom na koji će određene opcije funkcionirati nakon prelaska na euro. U slučaju potrebe za izvršenjem nekih predradnji (ranije od samog prelaska na euro), u tekstu će biti istaknuti da se mogu ili trebaju provesti već sada, kao pripremna radnja.

Sadržaj ovih uputa će se u narednom periodu redovito nadopunjavati, a o tim dopunama, kao i o dostupnosti verzije Luceeda koja će uključivati sve prilagodbe, korisnici će biti obavještavani putem Luceed News Lettera.

Prilagodbe koje su u Luceedu izvršene vezano za uvođenja eura kao službene valute, možemo podijeliti u dvije osnovne grupe:

 1. prilagodbe koje će korisnicima omogućiti akciju konverzije u euro, uz odabir određenih parametara i vremena provedbe, te samog opsega konverzije, ovisno o poslovnim potrebama korisnika, te

 2. prilagodbe integrirane u same Luceed procese, za koje neće biti potrebna nikakva dodatna akcija od strane korisnika, ali je nužno da se korisnik upozna sa njihovim zakonitostima funkcioniranja.

Ad. 1)

Kada govorimo o prilagodbama koje će korisnicima omogućiti konverziju podataka, važno je imati u vidu da različite poslovne potrebe mogu uvjetovati različite parametre, opseg, način i vrijeme konverzije. Drugim riječima, konverzija u euro zahtijeva određene odluke od strane korisnika, što u konačnici zahtijeva da korisnik samostalno pokrene akciju konverzije u euro.

Ad. 2)

Kada govorimo o prilagodbama koje su integrirane u same Luceed procese, mislimo na određene zakonitosti u ponašanju Luceeda prilikom izvođenja akcija unutar pojedinih procesa, a koje će biti usklađene s potrebama uvjetovanim prelaskom na euro. Pa tako npr. jedna od niza prilagodbi podrazumijeva da se kod snimanja isporuke u 2023. godini, iz Luceed naloga prodaje koji je kreiran u 2022. godini u kuni, dokument isporuke automatski kreira u euru. Pri takvim akcijama Luceed će se ponašati prema unaprijed definiranim zakonitostima, bez potrebe (i mogućnosti) da korisnik utječe na konačni rezultat.

 


 

Uvodne napomene, predradnje i savjeti

 

Proučite upute

 DOPUNA 22.12.2022. (dodana napomena za skraćenu verziju upute)

Najvažniji savjet koji za početak možemo dati je da svi korisnici, bez obzira na opseg opcija i procesa koje u Luceedu koriste, strpljivo i s pažnjom prouče upute koje smo pripremili, te da prate sve nove objave i dopune uputa koje će se tijekom narednog perioda provoditi.

Neposredno prije prelaska na euro, na našoj bazi znanja biti će objavljena i skraćena verzija upute s osnovnim koracima postupka provedbe konverzije, no njena namjena je isključivo jednostavnije praćenje koraka za provedbu konverzije, nakon što se korisnici upoznaju sa svim prilagodbama i pojašnjenima koja navodimo o ovoj cjelovitoj uputi. Nikako ne preporučamo korištenje samo skraćene upute, bez proučavanja ove cjelovite upute.

 
 

Važno je imati u vidu da Luceed korisnička podrška neće na zahtjev korisnika pokretati akcije izvršenja konverzije u Luceedu, ali će prema potrebi i mogućnostima pružati podršku korisnicima. No, s obzirom na veliki broj Luceed korisnika i kratko vrijeme u kojem potrebne akcije za konverziju u euro trebaju izvesti, za očekivati je da će vrijeme čekanja na odgovor biti značajno duže nego inače.

Stoga još jednom ukazujemo na važnost toga da se korisnici unaprijed i na vrijeme upoznaju s akcijama koje će trebati provesti, te sa zakonitostima koje će se primjenjivati u Luceedu za pojedine akcije i procese, a kako bi što spremnije dočekali sam prelazak na euro.

 

Osigurajte da svi radnici imaju informacije koje im mogu biti od značaja

Ne primaju svi radnici unutar vaših tvrtki Luceed Newsletter. Stoga je potrebno da sami korisnici osiguraju da do radnika dođu informacije koje će njima biti od značaja, kako bi na što manju mjeru sveli moguće nejasnoće i pitanja. Npr. do djelatnika u maloprodajnim poslovnicama trebaju stići informacije o tome na koji način će evidentirati dnevni polog u euru, koje opcije su dodane u svrhu jednostavnijeg povrata novca u razdoblju dvojnog optjecaja i sl. Ovo možete napraviti na način da ih uputite na javno dostupne Luceed upute, s naglaskom na što trebaju obratiti pažnju. 

 

Bez provedene osnovne (obvezne) konverzije neće biti moguć rad u poslovnoj godini 2023.

 NOVO 22.12.2022. 

Kako će detaljnije biti pojašnjenu u nastavku uputa, ukoliko se ne provede osnovna (obvezna) konverzija u euro, rad u Luceedu u 2023. godini neće biti moguć.

 

Unaprijed interno definirajte koji radnik provodi konverziju

 DOPUNA 22.12.2022. (dodana rečenica na kraju odjeljka)

Unaprijed interno odlučite i koji radnik će provesti potrebne akcije konverzije, kako se ne bi desilo da svi misle kako će to napraviti netko drugi. Kako će biti pojašnjeno u nastavku uputa, u Luceedu je dodana i mogućnost postavljanja isključivog prava radniku za izvršenje konverzije u euro, a kako bi se prema potrebi mogla onemogućiti neovlašteno izvršenje konverzije. Postavljanje isključivog prava radniku za izvršenje konverzije nije nužno. Ukoliko nije postavljeno isključivo pravo, bilo koji radnik će moći provesti konverziju.

 

Jedinične cijene niske vrijednosti

 NOVO 22.12.2022. 

Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, NN 57/2022, poznaje termin Jedinične cijene niske vrijednosti. Pod tim terminom misli se i na one proizvode i/ili usluge čije će cijene u trenutku konverzije u euro biti niže od 0,04 kune. Kod konverzije osnovnih cijena proizvoda i usluge, korisnici koji u svom asortimanu imaju proizvode i/ili usluge niske vrijednosti, odnosno one proizvode i/ili usluge čije su cijene niže od 0,04 kune, a istovremeno imaju postavljen broj decimala za cijenu na 2, trebaju voditi računa o tome da će se prilikom konverzije u euro takve cijene preračunati na vrijednost 0,00 eura. Ukoliko korisnici imaju poslovno opravdanu potrebu za iskazivanjem jediničnih cijena niske vrijednosti na više od 2 decimale, trebat će zatražiti promjenu postavke broja decimalnih mjesta za cijenu. Ovo je detaljnije pojašnjeno u nastavku uputa. No, predlažemo da korisnici prije svega razmisle o tome da li će radi nekoliko takvih artikala mijenjati postavku broja decimalnih cijena u Luceedu koja podrazumijeva i potrebu prilagodbe ispisa dokumenata (broja decimalnih mjesta za cijenu). Pojednostavljeno, da li korisnik želi zbog nekoliko takvih artikala mijenjati generalnu postavku za broj decimalnih mjesta za cijenu, ili će možda prije konverzije eliminirati takve slučajeve.

 

Zaprimanje ulaznih dokumenata interne razmjene u 2022. godini

 NOVO 22.12.2022. 

Korisnici trebaju voditi računa o tome da prije provedbe konverzije u euro sve izlazne dokumente interne razmjene zaprime u ulazne dokumente (za robu koja je stigla na svoje odredište). Da bi si olakšali taj dio procesa, a ukoliko je to moguće obzirom na poslovnu uvjetovane potrebe, treba planirati pravovremeno popunjavanje poslovnica/skladišta s dovoljnom zalihom, te smanjiti broj kreiranih izlaznih dokumenata interne razmjene u drugoj polovici prosinca, odnosno, zabraniti kreiranje istih od nekog datuma koji će biti dovoljan da se sve interne razmjene zaprime prije 31.12.2022.

 

Na što obratiti pažnju kod planiranja zamjene kune eurom na internetskim trgovinama

 NOVO 22.12.2022. 

Korisnici čije su internetske trgovine povezane s Luceedom putem Luceed API web servisa, posebnu pažnju trebaju obratiti na:

 • planiranje trenutka provedbe konverzije podataka u Luceedu,

 • rasporede sinkronizacije podataka internetske trgovine s Luceedom, te

 • općenito rad internetske trgovine u prvim satima 2023. godine.

Više o tome možete pročitati u članku: Planiranje zamjene kune eurom na internetskim trgovinama.

  

 


 

 

Konverzija u euro

 DOPUNA 22.12.2022. (dodana posljednja rečenica u prvom info panelu)

Pod terminom Konverzija u euro podrazumijevamo najmanje provođenje osnovne (obvezne) konverzije koja obuhvaća promjenu određenih osnovnih postavki koje su nužne za prelazak na euro, te preračun osnovnih cijena proizvoda i usluga u euro, a opcionalno omogućuje i konverziju drugih podataka za koje može postojati takva potreba ovisno o procesima korisnika i odluci korisnika da li će neke od podataka prilagođavati samostalno ili će koristiti Luceed opciju konverzije u euro.

 

Kako bi maksimalno pojednostavili odabir podataka za konverziju i samo njeno provođenje, u Luceedu je dodana nova opcija (forma) Konverzija u euro koja je centralno mjesto za prilagodbu Luceeda za rad s eurom kao službenom valutom od 1.1.2023. Ovisno u skupu podataka, odnosno podacima na koje se konverzija odnosi, forma će se pozivati sa nekoliko lokacija u Luceedu.

Napominjemo da se konverzija u euro provodi na nivou Luceed firme, odnosno da nije potrebno provođenje konverzije na svakoj od poslovnih jedinica.

Korisnici koji u Luceedu imaju više (hrvatskih) firmi, konverziju trebaju provesti za svaku od njih (prijaviti se u svaku od firmi i provesti potrebne akcije).

 Opcija Konverzija u euro omogućuje korisniku da:

 • odabere opseg konverzije (odabere podatke za koje želi izvršiti konverziju) i određene parametre konverzije,

 • podijeli odgovornosti za konverziju određenih podataka po djelatnicima unutar vlastite organizacije (npr. konverziju podataka za obračun plaća provodi osoba koja je zadužena za obračun plaća, dok osnovnu konverziju provodi drugi radnik),

 • izvrši konverziju u euro,

 • poništi konverziju za odabrane podatke (tzv. undo akcija), te ju izvrši ponovno (ukoliko za to zaista postoji potreba),

 • pregleda povijest konverzija (tzv. log).

 
Oprez

Kako bi bio moguć rad u Luceedu u 2023. godini, nužno će biti da korisnik izvrši najmanje osnovnu (obveznu) konverziju. Ukoliko osnovna konverzija ne bude izvršena, a kako bi spriječili rad s pogrešnim parametrima, kod prijave u 2023. godinu Luceed neće učitati module, te stoga neće biti moguć rad sve dok se osnovna konverzija ne izvrši. Što podrazumijeva osnovna (obvezna) konverzija, te koje dodatne konverzije su moguće, biti će detaljno pojašnjeno u nastavku.

 

Tko provodi konverziju u euro?

 

Korisnici konverziju izvršavaju samostalno.

Luceed korisnička podrška neće na zahtjev korisnika pokretati samo izvršenje konverzije, ali će prema potrebi i mogućnostima pružati podršku korisnicima. No, s obzirom na veliki broj Luceed korisnika i kratko vrijeme u kojem potrebne akcije trebaju izvesti, za očekivati je da će vrijeme čekanja na odgovor biti značajno duže nego inače.

 

Ovlaštenje (pravo) radnika da izvrši konverziju

Kako bi se prema potrebi moglo onemogućiti neovlašteno izvršenje konverzije, u Luceedu je dodana mogućnost postavljanja isključivog prava radniku za izvršenje konverzije. Korisnici koji samostalno administriraju prava radnika moći će samostalno postaviti i ovo ovlaštenje. Korisnici koji administriranje prava radnika ne rade samostalno, a postoji opravdana potreba da se postavi isključivo pravo radniku (ili radnicima) za izvršenje konverzije, trebaju se na vrijeme obratiti Luceed korisničkoj podršci (takav zahtjev treba doći od odgovorne osobe tvrtke). Ukoliko se ne postavi isključivo pravo radniku (ili radnicima) za izvršenje konverzije, opcija će biti dostupna svim radnicima koji se mogu prijaviti u Luceed.

 

Dodjeljivanje isključivog prava za izvršenje konverziju u euro

Kako bi se postavilo isključivo pravo za izvršenje konverzije, potrebno je radniku (ili za više radnika) dodijeliti grupu prava Smije izvršiti konverziju u euro, putem opcije Matični podaci / Ostalo / Radnici → Izmijeni. Pravo se odnosi na otvaranje forme, bez obzira iz koje lokacije u Luceedu se poziva (npr. osnovna konverzija poziva se iz menija Program, dok se konverzija podataka za plaće poziva iz modula Plaće). Navedena grupa prava biti će automatski kreirana u Luceed ažuriranjem verzije Luceeda i na njoj nije potrebno nikakvo dodatno podešavanje unutar opcije za administraciju prava.

 
 

Ukoliko nitko od radnika nema dodijeljeno isključivo pravo izvršenja konverzije, bilo koji radnik moći će pokrenuti formu Konverzija u euro, ali najranije 31.12.2022.
Ukoliko postoje radnici kojima je dodijeljeno isključivo pravo izvršenja konverzije, formu Konverzija u euro moći će pokrenuti samo oni, bez obzira na trenutni datum. 

Detaljan pregled ponašanja kontrola ovlaštenja (prava) za izvršenje konverzije

 • ako radnik prijavljen u Luceed IMA dodijeljenu navedenu grupu prava, imat će pravo pokretanja forme Konverzija u euro, bez obzira na trenutni datum,

 • ako radnik prijavljen u Luceed NEMA dodijeljenu navedenu grupu prava, a trenutni datum je 30.12.2022. ili raniji, neće moći pokrenuti formu Konverzija u euro, Luceed će javiti odgovarajuću poruku,

 • ako radnik prijavljen u Luceed NEMA dodijeljenu navedenu grupu prava, a trenutni datum je 31.12.2022. ili kasniji, te POSTOJI najmanje jedan radnik koji ima dodijeljeno isključivo pravo, neće moći pokrenuti forma Konverzija u euro, Luceed će javiti odgovarajuću poruku,

 • ako radnik prijavljen u Luceed NEMA dodijeljenu navedenu grupu prava, a trenutni datum je 31.12.2022. ili kasniji, te NE POSTOJI barem jedan radnik koji ima dodijeljeno isključivo pravo, radnik će imati pravo pokretanja forme Konverzija u euro.

 

Kada provesti konverziju u euro?

Vrijeme (trenutak) provođenja pojedinih konverzije u euro može ovisiti o nekoliko faktora:

 • radnom vremenu tvrtke i eventualnom korištenju kolektivnih godišnjih odmora unutar tvrtke,

 • opsegu podataka za koje se vrši konverzija,

 • poslovnim procesima tvrtke.

Pri odluci o trenutku provedbe konverzije važno je opseg konverzije podijeliti na sljedeći način:

 • osnovna (obvezna) konverzija koja je neophodna da bi početak rada u 2023. godini bio moguć, a obuhvaća promjenu osnovnih postavki i konverziju osnovnih cijena proizvoda i usluga,

 • dodatna konverzija koja može, ali ne mora, biti neophodna za ispravan rad u 2023. godini, ovisno o poslovnim procesima koji se primjenjuju, te načinu na koji korisnik želi određene podatke prilagoditi za prelazak na euro.

 

OPREZ

Osnovna (obvezna) konverzija MORA se izvršiti NAJRANIJE nakon završetka rada u Luceedu posljednjeg radnog dana u poslovnoj godini 2022., a NAJKASNIJE prije početka rada u Luceedu u poslovnoj godini 2023.

Ona u osnovi obuhvaća:

 • postavljanje valute EUR kao važeće od datuma 1.1.2023., te valute KN kao važeće do 31.12.2022.,

 • preračun osnovnih cijena proizvoda i usluga iz kune u euro.

Dodatna konverzija obuhvaća podatke za koje je moguće konverziju provesti istovremeno s osnovnom (obveznom) konverzijom ili kasnije (npr. konverzija podataka za obračun plaće, konverzija knjige osnovnih sredstava, …).

Ukoliko se osnovna (obvezna) konverzija provede prije završetka rada u Luceedu posljednjeg radnog dana u poslovnoj godini 2022., za rad u 2022. godini počet će se primjenjivati cijene u euru!

 

Napominjemo da korisnici čije su internetske trgovine povezane s Luceedom putem Luceed API web servisa, posebnu pažnju trebaju obratiti na:

 • planiranje trenutka provedbe konverzije podataka u Luceedu,

 • rasporede sinkronizacije podataka internetske trgovine s Luceedom, te

 • općenito rad internetske trgovine u prvim satima 2023. godine.

Više o tome možete pročitati u članku: Planiranje zamjene kune eurom na internetskim trgovinama.

 

Zašto konverzija nije obvezna za sve ponuđene podatke?

U poslovnim procesima mogu postojati razlozi radi kojih korisnik samostalno želi određene podatke prilagoditi prelasku na euro. Uzmimo za primjer definicije cijena po partnerima (Veleprodaja / Definicije rabata / Cijene). Ukoliko korisnik cijene po partnerima želi prilagoditi prema određenim poslovnim odlukama, umjesto da ih samo preračuna u euro prema fiksnom tečaju konverzije, neće izvršiti konverziju cijena po partnerima putem Luceed opcije. Nadalje, kod konverzije podataka u knjizi osnovnih sredstava, korisnik se može odlučiti konverziju provesti tek nakon što je siguran da je dovršio sve potrebne unose i akcije u 2022. godini, i sl.

 

 

Postupak konverzije u euro

 
 

Za samo izvršenje konverzije potrebno je pokrenuti formu Konverzija u euro te izvršiti konverziju prema potrebama i odlukama korisnika, sukladno uputama. Ovisno o području podataka za koje se provodi konverzija, ali i različitim područjima odgovornosti djelatnika, podijelili smo konverziju na nekoliko dijelova. Prema toj podijeli i sama forma konverzije za različita područja podataka nalazi se, i pokreće, na različitim mjestima u Luceedu, odnosno:

 • Program / Konverzija u euro,

 • Plaće / Matični podaci / Konverzija u euro,

 • Osnovna sredstva / Matični podaci / Konverzija u euro,

 • SPM / Matični podaci / Konverzija u euro.

 

Pojašnjenje forme Konverzija u euro

Forma Konverzija u euro sastoji se od četiri kartice:

 • Konverzija u euro, koja omogućuje:

  • pregled osnovnog statusa mogućnosti provedbe konverzije,

  • pregled statusa izvršenosti pojedine konverzije,

  • odabir podataka za konverziju, te

  • izvršenje konverzije,

 • Povijest izvršenih konverzija, koja omogućuje:

  • pregled provedenih konverzija (tko je i kada proveo određenu konverziju),

 • Poruke, koja omogućuje:

  • pregled poruka u slučaju kada konverzija nije moguća,

  • pregled poruka u slučaju greški kod konverzije,

 • Poništavanje konverzije, koja omogućuje:

  • poništavanje konverzije za odabrane podatke (tzv. undo akciju).

 

Na slici u nastavku prikazan je izgled forme za konverziju pod Program / Konverzija u euro koja osim samih opcija za odabir podataka za konverziju sadrži i osnovne informacije o opsegu i načinu provođenja konverzije, te statuse izvršenja konverzije:

 

 

 

 

Koraci izvršenja konverzije: Program / Konverzija u euro

Izvršenje osnovne (obvezne) konverzije, koja je neophodna za početak rada u 2023. godini provodi se putem opcije Program / Konverzija u euro.
Opcija Program / Konverzija u euro, osim provedbe osnovne (obvezne) konverzije, omogućuje i opcionalnu konverziju za neke od podataka (ovisno o potrebama i odlukama korisnika).

 

 

Bez obzira da li ste ažuriranje verzije Luceeda napravili dan ili dva ranije od dana kada izvršavate konverziju u euro, svakako napravite ažuriranje i neposredno prije samog provođenja konverzije!

  
Koraci za izvršenje konverzije:
 1. Prijaviti se u Luceed u 2022. godinu,

 2. Pokrenuti Program / Konverzija u euro → kartica Konverzija u euro,

 3. Provjeriti status mogućnosti provedbe konverzije prikazan na vrhu prozora,

  • ako je prikazani status Konverzija moguća, nastaviti sa sljedećim korakom,

  • ako je prikazani status Prije konverzije molimo provjerite karticu Poruke, provjeriti poruke, postupiti sukladno porukama/uputama, nastaviti postupak od točke provjere statusa mogućnosti konverzije,

  • ako je prikazani status Konverzija nije moguća, provjerite karticu Poruke, provjeriti poruke, postupiti sukladno porukama/uputama, nastaviti postupak od točke provjere statusa mogućnosti konverzije,

 4. Slijediti upute prikazane na samoj formi, označiti podatke za koje se želi izvršiti konverzija (osnovna konverzija je uvijek odabrana),

 5. Odabrati IZVRŠI KONVERZIJU.

Koraci izvršenja konverzije identični su i za konverziju podataka za obračun plaća i osnovnih sredstava, s jedinom razlikom što se sama opcija (forma) za konverziju pokreće s različite lokacije u Luceedu, te u samim podacima koji se nude za konverziju.

U nastavku slijedi detaljno pojašnjenje postupka (prema redoslijedu prikaza na samoj formi), mogućnosti odabira podataka za konverziju, te rezultata provedene konverzije putem opcije Program / Konverzija u euro. Pojašnjenja za konverziju podataka za obračun plaća i osnovnih sredstava nalaze se u zasebnim odjeljcima uputa.

 
Sync korisnici

Korisnici koji koriste Sync, trebaju se kod izvršenja osnovne (obvezne) konverzije u euro u Luceedu pridržavati dodatnih koraka koji su opisanu o članku: Koraci provedbe konverzije kod korisnika koji koriste Sync.

 

 

Osnovna (obvezna) konverzija

 

Ovu konverziju nije moguće NE izvršiti prilikom odabira IZVRŠI KONVERZIJU, odnosno, ona je unaprijed odabrana i nije moguće ukloniti odabir.

Ako je već izvršena, neće se ponoviti izvršenje (u situaciji ako se neka od ponuđenih konverzija provodi kasnije od osnovne).

 Osnovna (obvezna) konverzija obuhvaća:

 • postavljanje valute EUR kao važeće od datuma 1.1.2023., te valute KN kao važeće do 31.12.2022.,

 • preračun osnovnih cijena proizvoda i usluga (NC, VPC i MPC) iz kune u euro primjenom fiksnog tečaja konverzije sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje,

 • postavljanje valute cijena na proizvodima i uslugama u EUR,

 • dodavanje porezne tarife koja sadrži povratnu naknadnu u kojoj je iznos povratne naknade preračunat u EUR, te promjena porezne tarife na artiklima s povratnom naknadom,

 • dodavanje oznake valute KN na pregledu promjena cijena proizvoda i usluga do 31.12.2022.

 • preračun cijena proizvoda i usluga po poslovnim jedinicama (NC, VPC i MPC) iz kune u euro primjenom fiksnog tečaja konverzije sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje,

 • preračun definiranih minimalnih cijena proizvoda i usluga iz kune u euro primjenom fiksnog tečaja konverzije sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje, na način da se za svaku važeću stavku min. cijene kreira nova stavka s cijenom preračunatom u euro i datumom važenja od 1.1.2023., dok se za stavke iskazane u kuni postavlja datum važenja do 31.12.2022.,

 • preračun cijena kod dobavljača iz kune u euro primjenom fiksnog tečaja konverzije sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje, za sve stavke koje su u trenutku konverzije iskazane u kuni (imaju valutu KN ili nemaju definiranu valutu),

 • preračun cijena na stavkama sastavnica proizvoda i usluga iz kune u euro primjenom fiksnog tečaja konverzije sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

 

 

Što ako korisnik ne želi da cijene u euru budu jednake preračunu kunskih cijena prema fiksnom tečaju konverzije?

Korisnici koji žele raditi prilagodbe cijene u euru na vrijednosti različite od onih koje se dobiju preračunom trenutnih cijena u kuni, trebaju to napraviti prije konverzije (u 2022. godini, prilagodbom cijena u kuni, da bi nakon konverzije u euro dobili željenu cijenu u euru), ili nakon provedene konverzije (u 2023. godini), standardnim postupkom promjene cijena.

 

OPREZ

Kod konverzije osnovnih cijena proizvoda i usluge, korisnici koji u svom asortimanu imaju proizvode i/ili usluge niske vrijednosti, odnosno one proizvode i/ili usluge čije su cijene niže od 0,04 kune, a istovremeno imaju postavljen broj decimala za cijenu na 2, trebaju voditi računa o tome da će se prilikom konverzije u euro takve cijene preračunati na vrijednost 0,00 eura. Npr., ako cijenu od 0,03 kn preračunamo u euro, prema fiksnom tečaju konverzije, dobit ćemo vrijednost od približno 0,0040 EUR. Prema propisanom pravilu zaokruživanja na dvije decimale, vrijednost je 0,00 EUR (0,03 kn / 7,53450 kn/EUR = 0,003982).

Prilikom konverzije, Luceed će broj decimalnih mjesta za zaokruživanje cijena u euru za proizvode i usluge niske vrijednosti (manje od 0,04 kn) uvjetovati trenutnom postavkom broja decimalnih mjesta za cijenu, odnosno:

 • ako je trenutna postavka broja decimalnih mjesta za cijenu postavljena na 2:

  • kod preračuna će se sve cijene zaokružiti na 2 decimalna mjesta, pa će cijene koje su trenutno manje od 0,04 kn dobiti vrijednost od 0,00 EUR,

 • ako je trenutna postavka broja decimalnih mjesta za cijenu postavljena na 3:

  • vrijednosti koje su manje od 0,04 kn zaokružit će se na 3 decimale,

  • vrijednosti koje su veće od 0,03 kn zaokružit će se na dvije decimale,

 • ako je trenutna postavka broja decimalnih mjesta za cijenu postavljena na 4:

  • vrijednosti koje su manje od 0,04 kn zaokružit će se na četiri decimale,

  • vrijednosti koje su veće od 0,03 kn zaokružit će se na dvije decimale.

Navedeno se odnosi samo na konverziju osnovnih cijena proizvoda i usluga, tj. ne odnosi se na definicije cijena po partnerima, nivoima partnera i cjenicima, budući je na formi Konverzija u euro za te cijene omogućen odabir broja decimalnih mjesta za zaokruživanje (najviše do broja prema trenutnoj postavci broja decimalnih mjesta za cijenu).

Savjet korisnicima je da, ukoliko je to moguće i poslovno opravdano, svakako probaju eliminirati takve slučajeve prije same konverzije u euro, odnosno da minimalne cijene bez PDV-a budu 0,04 kn.

PRIPREMNA AKCIJA

Oni korisnici koji imaju potrebu da osnovne cijene za proizvode i usluge niske vrijednosti iskažu na više od dvije decimale, a trenutno nemaju uključen prikaz cijena na više decimalnih mjesta od dva, trebaju već sada putem Luceed korisničke podrške zatražiti promjenu postavke, te prilagodbu ispisa dokumenata. Pri tome naglašavamo da promjena postavke broja decimalnih mjesta za cijenu utječe na sva polja s cijenama u Luceedu i na ispisima, uključujući i npr. maloprodajne račune.

 

Definicije rabata / Cijene

 

Korisnici koji koriste definicije cijena po partnerima, nivoima partnera ili cjenicima, putem Luceed forme Veleprodaja / Definicije rabata / Cijene, odabirom izvršenja ove konverzije mogu na jednostavan način sve takve cijene koje su trenutno definirane u kuni, preračunati u euru.

Za izvršenje ove konverzije potrebno je na formi konverzije označiti Želim izvršiti konverziju za: Definicije rabata / Cijene.

Na ovoj konverziji omogućen je i odabir broja decimalnih mjesta za zaokruživanje novih cijena u euru, ali najviše do broja decimalnih mjesta prema trenutnoj postavci broja decimalnih mjesta za cijenu (dodatno pojašnjeno u nastavku).

Ova konverzija je opcionalna iz razloga što korisnici već i sada mogu, ukoliko tako žele, samostalno definirati cijene po partnerima, nivoima partnera ili cjenicima u euru, na način da kod unosa takvih cijena postave 1.1.2023. kao datum od kada cijene vrijede, te odaberu valutu EUR kod unosa, a sve cijene trenutno definirane u kuni postave da vrijede do 31.12.2022.

Ukoliko korisnici samostalno definiraju cijene na prethodno opisani način, a ipak označe izvršenje ove konverzije, to neće uzrokovati nikakav problem, jer akcija konverzije u tom slučaju neće pronaći važeće cijene u kuni za 2023. godinu za preračun.

Budući da za definiciju cijena postoji mogućnost definiranja perioda važenja, konverzija se radi po principu da se za stavke cijena po partnerima i/ili nivoima partnera koje su definirane u kuni, važeće su za 2023. godinu, kreira nova stavka s cijenom preračunatom u euro i datumom važenja od 1.1.2023., te datumom važenja do datuma koji je definiran na originalnoj stavci. Na sve stavke definirane u kuni postavlja se datum važenja do 31.12.2022. Drugim riječima, sve stavke definirane u kuni zatvaraju se do datuma 31.12.2022., a otvaraju se nove koje vrijede od 1.1.2023. u euru. Na ovaj način sva povijest definiranih cijena ostaje u sustavu.

Odabir broja decimalnih mjesta za zaokruživanje cijena definiranih za partnere

U praksi se već pokazala potreba da se cijene preračunate iz kune u euro, u nekim slučajevima iskazuju na četiri decimale, bez obzira radi li se o artiklima niske vrijednosti ili ne. Npr. neki Luceed korisnici imaju ugovore s kupcima u kojima su cijene definirane u kuni, i postojeći ugovori važe i nakon 1.1.2023. Preračunom sukladno pravilu zaokruživanja prema trećoj decimali, došlo bi do određene realne promjene cijena, koju kupci (prema informacijama koje smo dobili) u određenim situacijama ne prihvaćaju. Npr. ukoliko prodavač nekom trgovačkom lancu prodaje artikl po cijeni od 5,09 kn, preračunom u euro prema metodi zaokruživanja prema trećoj decimali, dobili bismo cijenu od 0,68 EUR, što je, izraženo u kuni, u konačnici povećanje od 0,03346.

Stoga smo omogućili da se za konverziju cijena po partnerima, nivoima partnera ili cjenicima, može izvršiti odabir broja decimalnih mjesta za zaokruživanje novih cijena u euru, ali najviše do broja decimalnih mjesta prema trenutnoj postavci broja decimalnih mjesta za cijenu.

Prema tome:

 • ukoliko je trenutna postavka broja decimalnih mjesta za cijenu postavljena na 2, neće se prikazati mogućnost odabira broja decimalnih mjesta za zaokruživanje,

 • ukoliko je trenutna postavka broja decimalnih mjesta za cijenu postavljena na 3, prikazat će se mogućnost odabira broja decimalnih mjesta za zaokruživanje, s vrijednostima 2 i 3,

 • ukoliko je trenutna postavka broja decimalnih mjesta za cijenu postavljena na 4, prikazat će se mogućnost odabira broja decimalnih mjesta za zaokruživanje, s vrijednostima 2, 3 i 4.

PRIPREMNA AKCIJA

Oni korisnici koji cijene po partnerima, nivoima partnera i cjenicima žele od 2023. godine iskazivati na više decimalnih mjesta od dva, a trenutno nemaju uključen prikaz cijena na više decimalnih mjesta od dva, trebaju već sada putem Luceed korisničke podrške zatražiti promjenu postavke, te prilagodbu ispisa dokumenata. Pri tome naglašavamo da promjena postavke broja decimalnih mjesta za cijenu utječe na sva polja s cijenama, uključujući i npr. maloprodajne račune.

No, budući je moguće (i za očekivati) da neće svi kupci zahtijevati isti broj decimalnih mjesta za cijenu, moguće je da će i nakon provedene konverzije, biti potrebna dodatna prilagodba cijena. Npr. ukoliko većina kupaca zahtijeva cijene s 4 decimale, kod konverzije možete za broj decimalnih mjesta za zaokruživanje odabrati 4, a nakon konverzije ćete za dio kupaca prilagoditi cijene na dvije decimale. Ili, ako većina kupaca zahtjeva cijene na dvije decimale, kod konverzije ćete odabrati isti broj za zaokruživanje, a prilagodbu ćete potom (izmjenama u Luceedu) izvršiti za kupce koji traže 4 decimale.

Napominjemo još jednom i da konverzije definiranih cijena po kupcima nije nužno provesti akcijom u Luceedu, već sve cijene možete i prije prelaska na euro definirati u euru, s početnim datumom važenja cijena od 1.1.2023. i valutom EUR.

 

Partneri / Limit, Iznos zadužnice

 

Odabirom Želim izvršiti konverziju za: Partneri / Limit, Iznos zadužnice, prilikom izvršenja konverzije Luceed će:

 • sve iznose financijskog limita partnera koji imaju postavljenu valutu KN, preračunati u iznos u euru prema fiksnom tečaju konverzije,

 • sve iznose zadužnica partnera koji imaju postavljenu valutu KN, preračunati u iznos u euru prema fiksnom tečaju konverzije,

 • na svim partnerima koji trenutno imaju valutu KN, postavit će se valuta EUR.

 
OPREZ

Ukoliko se ne izvrši ova konverzija, biti će potrebno kroz Luceed izmijeniti valutu partnera iz KN u EUR, te prilagoditi iznose limita, i iznose zadužnica. Naša preporuka je provedba ove konverzije putem ove opcije, jer bez preračunatih iznosa limita u euro, kontrola limita će iznos limita smatrati iznosom u euru, što realno značajno povećava limit kupca.

 

Vrste plaćanja / Iznos plaćanja

 

Odabirom Želim izvršiti konverziju za: Vrste plaćanja / Iznos plaćanja, prilikom izvršenja konverzije Luceed će sve iznose koji postoje na vrstama plaćanja preračunati u euro prema fiksnom tečaju konverzije.
Fiksni iznos plaćanja na vrstama plaćanja koriste se uglavnom za iznose poklon bonova kao načina plaćanja. Da bi se poklon bonovi koji su prethodno izdani u kuni mogli ispravno iskoristiti nakon prelaska u euro, nužno je iznos plaćanja na vrsti plaćanja određenog poklon bona preračunati u euro.

Luceed će kod korištenja vrste plaćanja nakon prelaska u euro svaki upisani iznos u vrsti plaćanja smatrati iznosom u euru. Npr. ukoliko se za “Poklon bon 100 kn” iznos plaćanja od 100 KN u odgovarajućoj vrsti plaćanja ne preračuna u 13,27 eura, kod odabira takve vrste plaćanja u 2023. Luceed će iznos plaćanja smatrati kao 100 EUR.

Napominjemo da se prilikom ove konverzija neće mijenjati sam naziv vrste plaćanja poklon bonom, pa ju korisnik treba samostalno izmijeniti, što može napraviti već i sada, na način da dvojno iskaže vrijednost u nazivu. Npr. naziv vrste plaćanja “Poklon bon 100 kn” može se izmijeniti u “Poklon bon 100 kn / 13,27 EUR”.

 

Koraci poništenja konverzije

 NOVO 22.12.2022. 

 
 

Opcija poništavanja konverzije omogućuje vraćanje podataka na vrijednosti prije izvršene pojedine konverzije.

Opcija nije dodana s ciljem da se izvršenje konverzije isprobava, pa vraća na prethodno stanje, već kao alat koji će u iznimnim slučajevima omogućiti korisniku da vrati podatke na vrijednosti prije konverzije, izvrši akcije koje je možda propustio izvršiti prije provedbe konverzije, te potom ponovi konverziju.

Npr. neke od situacija radi kojih može biti potrebno poništenje konverzije su:

 • korisnik je prije konverzije želio izmijeniti cijene roba niske vrijednosti (manje od 0,04 kune) ali je to propustio napraviti,
 • korisnik želi prije konverzije prilagoditi cijene u kuni, a kako bi nakon konverzije cijene bile zaokružene na određene vrijednosti u euru, no propustio je to napraviti prije izvršenja konverzije,

 • prilikom konverzije korisnik je za zaokruživanje cijena definiranih po partnerima odabrao pogrešnu vrijednost, te želi ponoviti konverziju s ispravnom vrijednošću.

 

 Koraci za poništavanje konverzije
 1. Prijaviti se u Luceed u 2022. godinu,

 2. Pokrenuti Program / Konverzija u euro → kartica Poništavanje konverzije,

 3. Odabrati željeno poništavanje određene konverzije klikom na polje Poništi, te pratiti dijalog za potvrdu poništavanja.

 4. Nakon poništavanja konverzije, te ispunjenja uvjeta za konverziju, ponavlja se postupak konverzije.

Ukoliko se više pojedinačnih provedenih konverzija želi poništiti, postupak se ponavlja za svaku od njih.

 

Na slici u nastavku prikazan je izgled forme za poništavanje konverzije:

 

Nakon provedenog poništavanja konverzije, na kartici Konverzija u euro vidljiv je novi status izvršenosti konverzije (na slici dolje za Vrste plaćanja / Iznos plaćanja).

  

Rješavanje problema prilikom konverzije

 NOVO 22.12.2022. 

 

 Ukoliko se prilikom otvaranja forme Konverzija u euro kao osnovni status mogućnosti provedbe konverzije prikaže poruka Konverzija nije moguća, pogledajte karticu Poruke koja će vam dati upute što napraviti.

 

 

Konverzija u euro / Plaće

 IZMJENA 22.12.2022. (izmjena teksta u drugom info panelu vezano za vrijeme provođenja konverzije) 

 

Konverziju matičnih podataka djelatnika za obračun plaća moguće je provesti putem opcije Plaće / Matični podaci / Konverzija u euro. Sama forma osnovnim izgledom i funkcijama ne razlikuje se od ranije opisane forme za osnovnu (obveznu) i dodatne konverzije. Postupak konverzije je identičan, a razlika je samo u podacima za koje se konverzija izvršava.

Konverzija putem ove opcije izvršit će se po principu zatvaranja trenutno važeće vrijednosti s iznosom u kuni (postavlja se da vrijedi do 31.12.2022.), te otvaranja nove stavke na kojoj će iznos biti preračunat u euru prema fiksnom tečaju konverzije, i koja će kao datum od kada vrijedi imati 1.1.2023.

Po istom principu, prilagodbu podataka u euro moguće je izvršiti i direktnim izmjenama kroz Luceed, no s obzirom na količinu podataka (broj djelatnika i kompleksnost podataka), takav način prilagodbe podataka može biti vremenski zahtjevan.

 

 

Konverziju matičnih podataka za obračun plaća potrebno je izvršiti tek nakon obračuna plaće za prosinac 2022. koja se isplaćuje u siječnju 2023. Naime, unos plaće za prosinac 2022. koja se isplaćuje u siječnju 2023. vršit će se u kuni, kao i do sada. Nakon obračuna i kontrole plaće za prosinac, putem akcije Preračun plaće u euro, već obračunata plaća u kuni će se preračunati u euro prema fiksnom tečaju konverzije, a kako ista bila isplaćena u euru.

 
 NOVO 22.12.2022. (pojašnjenje forme Konverzija u euro / Plaće, slika forme)
 

Za provedbu konverzije potrebno je na navedenoj formi označiti podatke za koje se ona želi izvršiti te odabrati IZVRŠI KONVERZIJU. Na samom formi Plaće / Matični podaci / Konverzija u euro vidljivo je za koje podatke je moguće provesti konverziju, a oni su:

 • važeći iznosa plaća djelatnika: Djelatnici / Plaće, polje Iznos,

 • važeći podaci o obustavama djelatnika (koje su definirane u kuni): Djelatnici / Obustave polja: Iznos, Iznos 1. rate, Iznos rate,

 • važeći podaci o članarinama sindikatu: Djelatnici / Plaće, polja: Donos, Iznos,

 • važeći podaci o osnovicama, Djelatnici / Plaće polje Iznos,

 • važeći podaci o izaslanim radnicima, Djelatnici / Izaslani radnici, polje Osnovna plaća,

 • važeći podaci o iznosima minimalnih i maksimalnih osnovica u šifrarniku Doprinosi,

 • važeći podaci o gornjim iznosima poreznih razreda u šifrarniku Porezi.

 

Na slici u nastavku prikazan je izgled forme za konverziju pod Plaće / Matični podaci / Konverzija u euro koja osim samih opcija za odabir podataka za konverziju sadrži i osnovne informacije o opsegu i načinu provođenja konverzije, te statuse izvršenja konverzije:

 

Konverzija u euro / Plaće

 

 

Konverzija u euro / Osnovna sredstva

 
 

Konverziju podataka u knjizi osnovnih sredstava moguće je provesti putem opcije Osnovna sredstva / Matični podaci / Konverzija u euro. Sama forma osnovnim izgledom i funkcijama ne razlikuje se od ranije opisane forme za osnovnu (obveznu) i dodatne konverzije. Postupak konverzije je identičan, a razlika je samo u podacima za koje se konverzija izvršava.

 
 NOVO 22.12.2022.(pojašnjenje načina konverzije, slika forme)

Konverzija osnovnih sredstava izvršit će se na način koji će omogućiti da podaci u poslovnim godinama prije 2023. i dalje ostanu iskazani u kuni, dok će se svi podaci od poslovne godine 2023. prikazivati u euru.

Važno je imati u vidu da se nakon izvršene konverzije sve eventualne izmjene na osnovnim sredstvima u poslovnoj godini 2022. NEĆE PRIMIJENITI na podatke u 2023. godini koji su kreirani izvršenjem konverzije. Ukoliko je konverzija izvršena, a provedu se određene izmjene na osnovnim sredstvima u 2022. godini, potrebno je iste izmjene provesti i na podacima u 2023. godini koji su konverzijom preračunati u euro.

Savjet korisnicima je da konverziju osnovnih sredstava provedu tek nakon što su završili rad s osnovnim sredstvima u 2022. godini. I prije izvršene konverzije, korisnici mogu nesmetano kreirati nova osnovna sredstva u 2023. godini, ali će do trenutna konverzije u knjizi osnovnih sredstava vidjeti samo osnovna sredstva kreirana u 2023. godini.

Na slici u nastavku prikazan je izgled forme za konverziju pod Osnovna sredstva / Matični podaci / Konverzija u euro koja osim samih opcija za odabir podataka za konverziju sadrži i osnovne informacije o opsegu i načinu provođenja konverzije, te statuse izvršenja konverzije:

 
Konverzija u euro / Osnovna sredstva 
 

 

Konverzija u euro / SPM

 
 

Konverziju podataka u modulu SPM moguće je provesti putem opcije SPM / Matični podaci / Konverzija u euro. Sama forma osnovnim izgledom i funkcijama ne razlikuje se od ranije opisane forme za osnovnu (obveznu) i dodatne konverzije. Postupak konverzije je identičan, a razlika je samo u podacima za koje se konverzija izvršava.

Konverzija u euro za podatke u SPM modulu obuhvaća konverziju cijena usluga za korisnike unutar njihovih paketa usluga, odnosno podatak u stupcu Cijena - korisnik na kartici Usluge, unutar kartice Paketi. Izvršenjem konverzije, podaci u polju Cijena - korisnik preračunat će se u euro prema fiksnom tečaju konverzije sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

 

 

Podaci koji nisu obuhvaćeni konverzijom i korisnik ih samostalno mijenja

Manji dio podataka iz određenih tehničkih razloga ne može biti obuhvaćen opcijom Konverzija u euro te ih korisnik treba samostalno (ukoliko ih koristi) prilagoditi. U nastavku navodimo koji su to podaci i na koji način ih je potrebno izmijeniti.

 

Putni nalozi / Matični podaci

 NOVO 22.12.2022. (dnevnice i naknada za korištenje osobnog automobila)

Dnevnice

Budući da u trenutku provođenja prilagodbi u Luceedu nije poznato da li će doći do izmjena Pravilnika o porezu na dohodak ili zaokruživanja svota neoporezivih primitaka u 2023. godini, neoporezive svote dnevnice za službeni put u tuzemstvu korisnici samostalno trebaju preračunati u euru, te pod Putni nalozi / Matični podaci / Dnevnice dodati novi zapis koji vrijedi od 1.1.2023., a zapis na kojem je iznos dnevnice u kuni zatvoriti na način da se u polje Do datuma upiše datum 31.12.2022. Iznos dnevnice od 200 kuna, preračunat u euro prema fiksnom tečaju konverzije iznosi 26,54.

 

Naknada za korištenje osobnog automobila

Korisnici samostalno trebaju preračunati i upisati visinu naknade za korištenje osobnog vozila u poslovne svrhe u euru pod Putni nalozi / Matični podaci / Cijene benzina na način da do sada važeću cijenu u kuni zatvore upisom datuma 31.12.2022. u polje Do datuma, te dodaju novi zapis koji vrijedi od datuma 1.1.2023. s cijenom iskazanom u euru u stupcu Cijena 1km.

   

Naknada za gospodarenje otpadnom ambalažom i povratna naknada 

 

Korisnici koji pri unosu kalkulacija imaju potrebu za obračunom naknada za gospodarenje otpadom i povratnih naknada, prije unosa takvih kalkulacija u 2023. godini, trebaju obračunati i prijaviti naknade za 2022. godinu, te potom izmijeniti iznose naknada na način da budu iskazane u euru. Iznosi spomenutih naknada definiraju se putem opcije Matični podaci / Proizvodi ostalo / Ambalaže. Ukoliko se navedeno ne napravi na opisani način, ili se izmjena napravi nakon početka unosa kalkulacija u 2023. godini, pogrešno će se obračunati spomenute naknade, odnosno, obračunat će se po iznosima u kuni. Ukoliko se promjena iznosa naknada u euro napravi prije nego se obračunaju i prijave naknade za 2022. godinu, izvještaji (npr. Analize / Analiza prodaje primarne ambalažne naknadeKalkulacije / Rekapitulacija kalkulacija - po ambalažnim naknadama) biti će pogrešni.

 

Poseban porez na kavu i bezalkoholna pića, te trošarina na alkohol

 NOVO 22.12.2022. 

 

Korisnici koji pri unosu kalkulacija imaju potrebu za obračunom posebnih poreza na kavu i bezalkoholna pića, te trošarine na alkohol, prije unosa takvih kalkulacija u 2023. godini, trebaju obračunati i prijaviti naknade za 2022. godinu, te potom izmijeniti iznose posebnog poreza na odgovarajućim carinskim tarifama, na način da budu iskazane u euru. Ukoliko se navedeno ne napravi na opisani način, ili se izmjena napravi nakon početka unosa kalkulacija u 2023. godini, pogrešno će se obračunati spomenuti porez , odnosno, obračunat će se po iznosima u kuni. 

 

Skladišta / Limit-Iznos

 

 Korisnici koji koriste limit zalihe po skladištima trebaju samostalno izmijeniti podatak u polju Limit-Iznos kroz izmjenu matičnih podataka skladišta.

 

 

 


 

 

Zakonitosti koje će se primjenjivati unutar Luceed procesa

 IZMJENA 22.12.2022. (izmjena vezano za raniju napomenu da je uputa još uvijek u izradi) 

 
 

Da bi po prelasku na euro procesi Luceedu procesi tekli nesmetano, posebice dio procesa koji se nastavlja na prethodnu godinu, u Luceedu su implementirane određene zakonitosti u ponašanju koje su usklađene s potrebama uvjetovanim prelaskom na euro. Pri takvim akcijama Luceed će se ponašati prema unaprijed definiranim zakonitostima, u pravilu bez potrebe da korisnik utječe na konačni rezultat. No svakako je nužno da se korisnici unaprijed upoznaju s tim zakonitostima. U nastavku detaljno opisujemo sve takve prilagodbe koje su u Luceedu pripremljene.

Određeni dio prilagodbi je još uvijek u tijeku, te će se ovaj dio u narednom periodu nadopunjavati, a o tim dopunama, kao i o dostupnosti verzije Luceeda koja će uključivati sve prilagodbe, korisnici će biti obavještavani putem Luceed News Lettera.

 

Početak rada u 2023. godini: Pokretanje Luceeda s prijavom poslovnu godinu 2023.

 

Kod pokretanja Luceeda s prijavom u 2023. godinu, izvršit će se provjera je li izvršena akcija konverzije u euro. Ukoliko ista nije izvršena, Luceed će javiti odgovarajuću poruku u kojoj se korisniku navodi da je potrebno izvršiti konverziju u euro (potrebno se prijaviti u Luceed s 2022. godinom), te da, ukoliko sam nije ovlašten za provedbu konverzije, kontaktira odgovornu osobu unutar tvrtke kako bi se provela konverzija u euro. Nakon potvrde poruke, Luceed će se pokrenuti, ali se neće učitati moduli, te neće biti moguć rad u 2023. godini sve dok se ne izvrši konverzija. Napominjemo da u slučaju javljanja ove poruke nije potrebno kontaktirati Luceed korisničku podršku budući da korisnici samostalno provode akciju konverzije u euro prema dostupnim uputama.

 

OPREZ

Korisnici čije radno vrijeme obuhvaća trenutak prelaska iz 2022. u 2023. godinu (npr. ugostiteljstvo) MORAT će prije 1.1.2023. u 00:00 h zaustaviti rad u Luceedu, izvršiti konverziju u euro, te potom nastaviti rad s prijavom u Luceedu u 2023. godinu.

 

 

Maloprodaja

U nastavku slijedi opis prilagodbi unutar procesa modula Maloprodaja.

 

Maloprodaja - Evidencija dnevnih pologa: Unos dnevnih pologa u euru

 DOPUNA 22.12.2022. (dodana poveznica na uputu za evidenciju dnevnih pologa)

 

Već od prvog dana rada u 2023. biti će potrebno izmijeniti iznose pologa u maloprodajnim kasama. Korisnici ovaj dio trebaju samostalno odraditi putem opcije Maloprodaja / Postavke / Evidencija dnevnih pologa, za svaku od poslovnica zasebno. Kod unosa evidencije dnevnih pologa upisuje se datum od kojeg unijeti iznos pologa vrijedi, a vrijedi sve dok se ne unese novi zapis s novim datumom. Dakle, nakon prvog upisa nije potrebno ništa upisivati sve do trenutka kada se iznos pologa mijenja.

Uputu za evidenciju dnevnih pologa možete pronaći na sljedećoj poveznici: Evidencija dnevnih pologa.

 

Maloprodaja - Dvojni optjecaj: Dvojni prikaz ukupnog iznosa na unosu maloprodajnog računa

 DOPUNA 22.12.2022. (dodana slika dvojnog prikaza iznosa računa)

 

Za vrijeme dvojnog opticaja, odnosno u periodu od 1.1.2023. do 14.01.2023., na unosu maloprodajnog računa će ukupan iznos računa biti dvojno iskazan (u kuni i euru), a kako bi vrijeme dvojnog optjecaja djelatnici u maloprodaji što jednostavnije mogli kupcima komunicirati ukupan iznos računa (ovisno kojom valutom kupac plaća račun).

Primjer dvojnog prikaza iznosa na maloprodajnom računu:

Unos računa - Dvojni prikaz 

 

Maloprodaja - Dvojni optjecaj: Upit za povrat novac kod zaključenja maloprodajnog računa

 DOPUNA 22.12.2022. (proširen sadržaj info panela)

 

Kako bi korisnici što jednostavnije vršili povrat novca (prilikom plaćanja računa gotovinom od strane kupca), u periodu dvojnog optjecaja biti će omogućen dvojni prikaz iznosa na upitu za povrat novca. Time će korisnici moći upisivati uplaćeni iznos u obje valute, te vidjeti ostatak za povrat, također u obje valute.

U periodu dvojnog optjecaja, od 1.1.2023. do 14.01.2023., upit za povrat novca na maloprodajnom računu prikazivat će se svim korisnicima (osim onima koji koriste PDA vrstu unosa), bez obzira imaju li trenutno uključenu postavku za njegov prikaz. Po završetku perioda dvojnog optjecaja, upit za povrat novca prikazivat će se ovisno o postavci za prikaz, odnosno, kao i do 31.12.2022.

 

Maloprodaja - Unos računa: Zabrana unosa u godini različitoj od kalendarske

 NOVO 22.12.2022. 

 

U potpunosti je onemogućen unos maloprodajnih računa u poslovnoj godini različitoj od kalendarske!

Ova zabrana tiče se prvenstveno korisnika čije radno vrijeme obuhvaća trenutak prelaska iz 2022. u 2023. kalendarsku godinu (npr. ugostiteljstvo).

Kako smo pojasnili i u dijelu upute koji se odnosi na samo provedbu konverzije, ti korisnici MORATI će prije 1.1.2023. u 00:00 h zaustaviti rad u Luceedu, izvršiti konverziju u euro, te potom nastaviti rad s prijavom u Luceedu u 2023. godinu. Da bi to bilo moguće, korisnici prije 31.12.2022. u 23:59 h moraju zaključiti sve otvorene unose računa ili odustati od unosa otvorenih računa.

Zaključenje računa čiji je unos započet u 2022. godini NEĆE BITI MOGUĆ po prelasku u kalendarsku 2023. godinu!

Zabrana se odnosi na sve verzije unosa maloprodajnog računa, odnosno na Standardno, Restoran i PDA.

Kod pokušaja unosa stavki u kalendarskoj godini 2023. na otvoreni maloprodajni račun iz 2022. godine, kao i pri bilo kojem pokušaju unosa maloprodajnog računa u poslovnoj godini različitoj od kalendarske javit će se poruka Nije dozvoljen unos maloprodajnog računa u godini različitoj od trenutne!

  

Maloprodaja - Povrat po računu: Povrat po računu iz prethodnih godina

 

Prilikom povrata robe od kupca u maloprodaji po računu koje je kreiran u kuni (prije 2023.), pri korištenju opcije Povrat po računu (koja zahtjeva upis podataka o računu po kojem je roba koja se vraća kupljena), Luceed će prilikom dodavanja stavke povrata u novi račun, preračunati prodajnu cijenu u euro.

 

Maloprodaja - Zahtjev za povrat PDV-a: Zabrana kreiranja zahtjeva u 2023. godini za račune iz 2022. godine

 NOVO 22.12.2022. 

 

Onemogućeno je kreiranja zahtjeva za povrat poreza iz poslovne godine 2023., za račune iz godine 2022.

Ukoliko je u kalendarskoj godini 2023. potrebno kreirati zahtjev za povrat poreza po računu iz 2022. godine, isto se može napraviti na način da se u Luceed prijavite s poslovnom godinom 2022. te kreirate zahtjev za povrat poreza.

 

Maloprodaja - Zahtjev za povrat poreza: Usklađen ispis zahtjeva za povrat poreza (PDV-P)

 NOVO 22.12.2022. 

 

Ispis zahtjeva za povrat poreza (PDV-P) usklađen je prema Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, NN 133/2022.

 

Maloprodaja - Povrat poreza: Isplata poreza po zahtjevu za povrat poreza iz 2022. godine

 NOVO 22.12.2022. 

 

Prilikom isplate poreza u 2023. godini, po zahtjevu za povrat poreza u putničkom prometu kreiranom u 2022. godini, Luceed će (nakon unosa podataka o računu po kojem se vrši povrat) u polje Iznos povrata postaviti iznos poreza preračunat u euro prema fiksnom tečaju konverzije sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje, a kako bi se po izvršenju povrata poreza iznos povrata iskazao u euru u obračunu plaćanja (stanje gotovine u blagajni), knjizi povrata poreza (PDV-F), te u PDV obrascu.

Po izvršenju povrata poreza, Luceed će originalnu stavku u Knjiga povrata poreza (PDV-F) iz 2022. godine zatvoriti na način da će u polje Datum povrata upisati datum, dok će polja Osnovica, PDV i Iznos povrata ostati u iznosu 0,00, te će automatski kreirati novi zapis zahtjeva za povrat poreza preračunatog u euro na kojem će se evidentirati izvršeni povrat. U svim stupcima u Knjiga povrata poreza (PDV-F) u 2023. godini će se iznosi prikazati u euru.

 

Ispis etiketa: Najniža cijena u 30 dana

 NOVO 22.12.2022. 

 

Prilikom dohvata najniže cijene proizvoda i usluga u 30 dana, ukoliko je najniža cijena u 30 dana iz 2022. godine, Luceed će cijenu izraženu u kuni preračunati u euro prema fiksnom tečaju konverzije sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

 

 

 

Prodajne akcije: Dohvat akcijskih cijena aktivnih akcija koje imaju početak u 2022. godini

 

Kod dohvata akcijskih cijena u 2023. godini, ukoliko postoji aktivna akcija iz prethodne godine definirana za cijenu, Luceed će cijenu s takve akcije preračunati iz kune u euro prema fiksnom tečaju konverzije.

Sve aktivne akcije koje imaju početak od 31.12.2022. ili od ranijeg datuma, smatraju se akcijama definiranim u kuni.
Sve aktivne akcije koje imaju početak od 1.1.2023. ili od kasnijeg datuma, smatraju se akcijama definiranim u euru. Na ovaj način omogućili smo da se aktivne akcije koje imaju početak u 2022. godini, a vrijede i u 2023. godini, ne moraju deaktivirati te otvarati nove u 2023. godini.

Na ovaj način omogućili smo da se aktivne akcije koje imaju početak u 2022. godini, a vrijede i u 2023. godini, ne moraju deaktivirati te otvarati nove u 2023. godini.

Prema tome, izvršenjem konverziju u Luceedu (opcija Konverzija u euro), prodajne akcije se ne preračunavaju, već Luceed prilikom dohvata akcijske cijene (ako je ona u kuni) preračunava cijenu u euro.

OPREZ

OPREZ: Ako je definirana akcijska cijena u kuni manja od 0,04, a korisnik ima postavljen broj decimalnih mjesta za cijenu na 2, akcijska cijena biti će 0,00 EUR.

 

 

 

 

Prodaja

U nastavku slijedi opis prilagodbi unutar prodajnih procesa, koji u većini obuhvaćaju procese modula Veleprodaja, no mogu biti povezani i s drugim modulima i procesima.

 

Primjena cijena u kuni kod unosa dokumenata u poslovnoj godini 2022. nakon 1.1.2023.

 

Prilikom unosa stavki veleprodajnih i skladišnih dokumenata, u standardnoj proceduri dohvata cijena, dodano je da se umjesto osnovnih cijena proizvoda i usluga (koje su nakon konverzije iskazane u euru) kao cijene proizvoda ili usluga uzimaju zadnje kunske cijene prije izvršene konverzije u euro (prema povijesti promjena cijena).

Na taj način je omogućeno da se i nakon 1.1.2023. prilikom unosa dokumenata u poslovnoj godini 2022. primjenjuju cijene u kuni, bez obzira što je izvršena konverzija u euro.

Ovo će posebice olakšati proces korisnicima koji npr. tijekom siječnja 2023. unose odjave robe dane u komisiju, ali i raznim drugim slučajevima.

Naravno, kod dohvata cijena vrijede standardna pravila, pa će tako npr. cijena definirana za kupca imati prednost nad cijenom iz proizvoda/usluge (u ovom slučaju zadnjom cijenom u kuni prije konverzije).

 

 

Veleprodaja: Izmjena veleprodajnih dokumenata iz prethodnih godina u 2023.

 DOPUNA 22.12.2022. (dopuna teksta u info panelu)

 

Dodana je zabrana izmjene veleprodajnih dokumenata prethodnih godina u poslovnoj godini 2023. ili kasnijoj, a kako ne bi došlo do primjene različitih valuta za cijene na stavkama, budući je od 2023. važeća valuta euro, a na ranijim dokumentima kuna. Zabrana se odnosi na sve tipove veleprodajnih dokumenata (ponuda, predračun, račun predujma, odobrenje, račun, nalog prodaje, ugovor).

Scenarij:
Iz poslovne godine 2023., iz pregleda dokumenata želi se ući u izmjenu veleprodajnog dokumenta kreiranog u ranijim godinama.

Ponašanje:
Javlja se poruka:
"Dokument koji želite izmijeniti kreiran je u poslovnoj godini u kojoj je važeća valuta bila kuna. Da bi izmijenili dokument, trebate se prijaviti u Luceed s poslovnom godinom dokumenta."
Izmjena nije moguća.

 

Veleprodaja - Dokument iz dokumenta: Preračun vrijednosti u euro na novom dokumentu

 NOVO 22.12.2022. 

 

Kod kreiranja novog dokumenta putem opcije Dokument iz dokumenta Luceed će vrijednosti iz izvornog dokumenta koji je iskazan u kuni (dokument iz 2022. godine ili ranije) preračunati u euro na odredišnom (novom) dokumentu.

 

Veleprodaja - Sales Control Center: Snimi isporuku u 2023. godini iz naloga prodaje iz prethodnih godina

 DOPUNA 22.12.2022. (dopuna sadržaja)

 

Prilikom snimanja isporuke skladišnim dokumentom u 2023. godini iz naloga prodaje koji je iskazan u kuni (nalog prodaje kreiran u poslovnoj godini 2022. ili ranijoj), Luceed će na skladišni dokument isporuke upisati potrebne vrijednosti u euru (primjenom fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje).

Scenarij:
Luceed Nalog prodaje kreiran je u 2022. godini, valuta na nalogu prodaje je kuna, isporuka se snima u 2023. godini.

Ponašanje:
Prilikom snimanja isporuke putem opcije Snimi isporuku, kunske vrijednosti iz naloga prodaje biti će preračunate u euro primjenom fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje, te kao takve snimljene u dokument isporuke (skladišni dokument ili račun).

Detaljno:
Kako bi u 2023. godini omogućili isporuke iz otvorenih naloga prodaje iz prethodnih godina, kod snimanja isporuke Luceed će na dokument isporuke upisati vrijednosti preračunate u euro primjenom fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje. Preračun se odnosi na vrijednosti: Cijena, Iznos rabata, iznos.

 

Veleprodaja - Sales Control Center: Snimi isporuku maloprodajnim računom u 2023. godini iz naloga prodaje iz prethodnih godina

 

Prilikom snimanja isporuke maloprodajnim računom u 2023. godini iz naloga prodaje koji je iskazan u kuni (nalog prodaje kreiran u poslovnoj godini 2022. ili ranijoj), Luceed će na maloprodajni račun upisati potrebne vrijednosti u euru (primjenom fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje). Ukoliko za nalog prodaje kreiran u 2022. godini ili ranije postoji vezani račun predujma u kuni, prilikom snimanja isporuke maloprodajnim računom u 2023. Luceed će ponuditi storno predujma u euru.

Scenarij:
Luceed Nalog prodaje kreiran je u 2022. godini, valuta na nalogu prodaje je kuna, isporuka se snima u 2023. godini maloprodajnim računom, postoji račun predujma u kuni vezan na nalog prodaje u 2022. godini.

Ponašanje:
Luceed će ponuditi storno računa predujma u euru. Prilikom snimanja maloprodajnog računa putem opcije Snimi isporuku, ili Snimi maloprodajni račun, kunske vrijednosti iz naloga prodaje biti će preračunate u euro primjenom fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje, te kao takve snimljene u maloprodajni račun.

Detaljno:
Kako bi u 2023. godini omogućili isporuke iz otvorenih naloga prodaje iz prethodnih godina, kod snimanja isporuke Luceed će na maloprodajni račun upisati vrijednosti preračunate u euro primjenom fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje. Preračun se odnosi na vrijednosti: Cijena, Rabat izn., Rabat 2 izn., Rabat 3 izn., Iznos, PDV, Porez 2, Porez3, Porez potrošnja, Cijena original, Cijena bez.por. Budući da po otvorenim nalozima prodaje mogu postojati i otvoreni računi predujma u kuni, Luceed će kod upita za storno predujma iznos preračunati u euro.

 

Veleprodaja - Sales Control Center: Snimi dodatni nalog za neisporučene artikle kada je izvorni nalog u kuni

 NOVO 22.12.2022. 

 

Kod snimanja dodatnog naloga za neisporučene artikle u 2023. godini iz naloga prodaje iz 2022. godine, koji za valutu ima kunu, na novi nalog (za neisporučene artikle) postavit će se cijene u euru preračunate iz kunskih cijena s originalnog naloga prodaje. Ova funkcionalnost podržana je i kod automatskog kreiranje naloga za neisporučene artikle, prema postavci. 

 

Veleprodaja - Sales Control Center: Zabrana snimanja isporuke ukoliko SCC isporuka povlači nove cijene

 NOVO 22.12.2022. 

 

Opcija (postavka) SCC - Isporuka - Povlači nove cijene omogućuje da se prilikom snimanja isporuke na nalog prodaje, a time i na konačni dokument isporuke, povuku nove cijene ukoliko su se promijenile od trenutka kreiranja naloga prodaje do trenutka isporuke. U slučajevima kada se koristi ova postavka, u 2023. godini NEĆE BITI MOGUĆE snimiti isporuku iz naloga prodaje koji je u 2022. godini. Biti će potrebno kreirati novi nalog prodaje u 2023. godini iz naloga prodaje u 2022. godini. Kod pokušaja isporuke u ovom slučaju, javit će se odgovarajuća poruka koja upućuje na potrebu kreiranja novog naloga prodaje. Kreiranje novog naloga moguće je provesti putem opcije SCC / Izbornik / Snimi kao veleprodajni dokument, odnosno putem opcije Veleprodaja / Dokument iz dokumenta.

 

Veleprodaja - Sales Control Center: Forsirani prikaz stupca sa šifrom valute na pregledu dokumenta i vezanih primljenih predujmova

 

U prvih 15 dana 2023. godine, Luceed će forsirati prikaz stupaca Valuta na pregledu naloga prodaje (SCC), kao i na kartici Predujmovi kako bi se jednostavnije razlikovali nalozi prodaje iz prethodne godine u valuti KN, od naloga prodaje iz 2023. u valuti EUR.

Scenarij:
U 2023. godini otvara se forma Veleprodaja / Sales control center, pri čemu stupac Valuta nije ranije (u 2022. godini) bio postavljen kao vidljiv od strane korisnika (na pregledu naloga prodaje i na pregledu vezanih predujmova po nalogu prodaje).

Ponašanje:
Ako je trenutni datum veći i jednak 1.1.2023., te manji ili jednak 15.1.2023., a navedeni stupac nije postavljen kao vidljiv, Luceed će ga automatski postaviti kao vidljivog.

Detaljno:
Budući je očekivano da će određeni broj naloga prodaje iz 2022. godine (koji su izraženi u kuni) ostati neisporučen nakon 31.12.2022., te da će novi nalozi kreirani u 2023. godini biti iskazani u euru, doći će do toga da se u jednom pregledu prikazuju dokumenti iskazani u dvije domaće valute. Radi jasnoće pregleda potrebno je imati postavljen stupac s prikazom valute na pregledu naloga i vezanih predujmova. Budući da vidljivost pojedinih stupaca korisnik postavlja samostalno, moguće je da taj stupac trenutno nije postavljen kao vidljiv. Stoga će Luceed u prvih 15 dana u 2023. kod svakog otvaranja ove opcije provjeriti da li je stupac vidljiv, i ako nije postaviti ga kao vidljivog. Smatramo da nakon proteka tog perioda, korisnik sam može odlučiti da li mu je taj stupac potreban te ga po želji može ukloniti. Na pregledu naloga prodaje (SCC) stupac će se automatski postaviti desno od prvog od ovih stupaca koji je vidljiv: Za naplatu, Otvoreni predujam, Osnovica, Datum. Na kartici Predujmovi, stupac će se postaviti desno od stupca Iznos, ukoliko je vidljiv.

 

Veleprodaja - Sales Control Center: Prikaz iznosa otvorenog predujma na nalozima prodaje iz 2022. godine

 NOVO 22.12.2022. 

 

Na pregledu naloga prodaje na formi Sales Control Center, iznos u stupcu Otvoreni predujam prikazivat će se u valuti u kojoj je kreiran nalog prodaje iz kojeg su nastali računi predujma.

Prema tome:

 • ako je nalog prodaje u 2022. u KN, a predujam u 2023. u EUR, otvoreni predujam prikazat će se u KN,

 • ako je nalog prodaje u 2022. u KN, a predujam u 2022. u KN, otvoreni predujam prikazat će se u KN,

 • ako je nalog prodaje u 2022. u KN, te postoje predujam u 2022. u KN i predujam u 2023. u EUR, otvoreni predujam prikazat će se u KN,

 • ako je nalog prodaje u 2023. u EUR, a predujam također u 2023. u EUR, otvoreni predujam prikazat će se u EUR.

  

Veleprodaja - Sales Control Center: Kreiranje računa predujma u 2023. iz naloga prodaje iz 2022. godine ili ranije

 

Kod kreiranja (snimanja) računa predujma u 2023. godini, iz naloga prodaje kreiranog u 2022. godini ili ranije, a koji je izražen u kuni, Luceed će račun predujma u 2023. godini snimiti u euru. Kod kontrole maksimalnog iznosa predujma Luceed će također sve eventualne postojeće račune predujma u kuni preračunati u euro.

 

Veleprodaja - Analiza predujmova: Prikaz iznosa predujmova iz ranijih godina u euru

 

Kod analize predujmova po partnerima u 2023. godini, Veleprodaja / Računi predujmova / Analiza predujmova po partnerima, predujmovi kreirani po nalozima prodaje iz prethodnih godina, i originalno izraženi u kuni, prikazati će se u euru.

 

Veleprodaja - Obračun predujmova po dokumentima: Prikaz iznosa predujmova iz ranijih godina u euru

 

Kod pregleda predujmova po dokumentima u 2023. godini, Veleprodaja / Računi predujmova / Obračun predujmova po dokumentima, predujmovi iz prethodnih godina i originalno izraženi u kuni, prikazati će se u euru.

 

Veleprodaja: Kontrola limita partnera kada postoje otvoreni predujmovi u 2022. u kuni

 

Kod kontrole limita partnera u 2023. godini, ako je postavka da se limit dohvaća preko računa, otvoreni predujmovi u kuni iz prethodnih godina preračunati će se u euro.

 

Skladište - Generiranje računa: Račun iz skladišnog dokumenta u 2023. godini, nastalog iz naloga prodaje iz prethodnih godina

 

Ukoliko je skladišni dokument isporuke u 2023. nastao iz naloga prodaje koji je iz ranijih godina, a nalog prodaje izražen je u kuni, generirani račun dobit će važeću valutu za 2023., odnosno euro. Ranije ponašanje bilo je snimanje računa u valuti naloga prodaje.

 

Skladište - Generiranje računa: Generiranje računa u 2022. godini iz postojećih skladišnih dokumenata nakon provedbe konverzije

 NOVO 22.12.2022. 

 

Ukoliko korisnik provede konverziju u euro, a postoje skladišni dokumenti iz kojih nije generiran račun (a namijenjeni su za to, npr. otpremnica), generiranje (snimanje) računa moguće je i dalje provesti u 2022. godini na isti način kao i ranije. U ovom slučaju račun preuzima cijene iz ranije kreiranog skladišnog dokumenta, a valutu iz izvornog naloga prodaje (ukoliko postoji), odnosno važeću valutu za godinu 2022. godinu ukoliko ne postoji izvorni nalog prodaje.

 

Skladište - Evidencija isporuka: Zabrana kreiranja pošiljki u 2023. godini po dokumentima iz 2022. godine

 
 

Onemogućeno je kreiranje pošiljki putem opcije Evidencija isporuka u 2023. godini po dokumentima iz 2022 godine.

Kod pokušaja evidencije isporuka za takve pakete, korisnicima će se javiti greška: Zbog uvođenja eura, opciju je moguće koristiti samo za naloge kreirane nakon 1.1.2023.

Prikup takvih paketa kod vanjskih dostavnih službi treba se naručiti preko sučelja dostavne službe.

 

 

Skladište

U nastavku slijedi opis prilagodbi unutar procesa modula Skladište.

 

Skladište - Inventura: Prijenos početnog stanja

 DOPUNA 22.12.2022. (dodana Napomena)

 

Prilikom prijenosa početnog stanja iz inventure kreirane na datum 31.12.2022. Luceed će kod kreiranja skladišnih dokumenata početnih stanja na datum 1.1.2023. izvršiti preračun potrebnih vrijednosti kako bi na dokumentima početnih stanja u 2023. godini iste bile iskazane u euru.

Scenarij:
Prijenos početnog stanja iz inventure kreirane na datum 31.12.2022. (Skladište / Inventura / Izbornik / Knjiženje - višak, manjak, PS).

Ponašanje:
Kod kreiranja skladišnih dokumenata početnih stanja na datum 1.1.2023., Luceed će izvršiti preračun:

 • ulaznih cijena na dokumentima početnih stanja prema fiksnom tečaju konverzije, cijena će biti preračunata i upisana na četiri decimale, vidljivost svih decimalnih mjesta ovisit će po postavci broja decimalnih mjesta za cijenu,

 • veleprodajnih i maloprodajnih cijena na dokumentima početnih stanja prema fiksnom tečaju konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

Detaljno:

Kod prijenosa inventure u početno stanje, prosječna nabavna cijena (koja je na 31.12.2022. izražena u kuni), treba postati ulazna cijena na 1.1.2023. u euru. Budući se ovdje radi o prijenosu zaliha i njihovih vrijednosti, ne koristi se pravilo zaokruživanja treće decimale, kako bi razlike u završnom i početnom stanju u realnoj vrijednosti bile što manje (do određenih razlika može doći i one su očekivane). Preračun maloprodajne i veleprodajne cijene provest će se prema fiksnom tečaju konverzija i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje. Ova funkcionalnost odnosi se na sve tipove prijenosa početnog stanja (vlastita roba, primljena komisija, WMS).

Napomena:

Prelazak na euro, odnosno konverzija cijena u euro u Luceedu, ni na koji način ne utječe na sam postupak provedbe inventure u Luceedu. Postupak provedbe inventure u Luceedu ostaje nepromijenjen, a akcija prijenosa početnog stanja iz inventure u 2022. godini izvršit će preračun vrijednosti s inventure iz kune u euro, te će na dokumente početnih stanja upisati cijene u euru, neovisno o tome da li je korisnik izvršio konverziju cijena proizvoda i usluga. Prema tome, prijenos početnog stanja iz inventure moguće je izvršiti prije ili nakon provedbe konverzije cijena u euro u Luceedu. No, za početak rada u 2023. godini nužno je izvršiti osnovnu (obveznu) konverziju u euro u Luceedu.

 

Skladište - Analize: Analiza početnog stanja VS stanja prošle godine

 NOVO 22.12.2022.

 

Kod pregleda analize Skladište / Analize / Analiza početnog stanja VS stanja prošle godine u 2023. godini Luceed će podatke o financijskom stanju zalihe iz prethodne godine (stupac Stanje 2022 (pnc)) preračunati u euro prema fiksnom tečaju konverzije, a kako bi usporedba vrijednosti navedenih stanja bila moguća.

  

Skladište: Zabrana kreiranja skladišnih dokumenata u 2023. godini putem opcije Dokument iz dokumenta ako je izvorni dokument iz 2022. godine

 

Kreiranje novog skladišnog dokumenta u 2023. godini iz postojećeg skladišnog dokumenta iz ranijih godina, putem opcije Dokument iz dokumenta, NEĆE BITI MOGUĆE!

Scenarij:
Iz postojećeg skladišnog dokumenta iz 2022. godine ili ranijih godine, pokušava se kreirati novi skladišni dokument u 2023. godini, putem neke od opcije Skladište / Dokument iz dokumenta.

Ponašanje:
Prilikom pokušaja snimanja, ako je izvorišni dokument kreiran u 2022. godini ili ranije, a odredišni dokument se kreira u 2023. godini ili kasnijoj, javit će se poruka:
"Izvorni dokument je iz perioda kada je važeća valuta bila kuna. Nije moguće kreirati novi dokument iz izvornog."
Dokument neće biti kreiran.

Detaljno:
Nije predviđeno podržavanje preračuna u euro u ovom slučaju.

 

Skladište: Zaprimanje dokumenata interne razmjene

 

Zaprimanje ulaznih dokumenata interne razmjene u 2023. godini, iz izlaznih dokumenata kreiranih u 2022. godini, putem opcije Pregled dokumenata interne razmjene, NEĆE BITI MOGUĆE!

Korisnici trebaju voditi računa o tome da prije provedbe konverzije u euro sve izlazne dokumente interne razmjene zaprime u ulazne dokumente (za robu koja je stigla na svoje odredište). Da bi si olakšali taj dio procesa, a ukoliko je to moguće s obzirom na poslovno uvjetovane potrebe, treba planirati pravovremeno popunjavanje poslovnica/skladišta s dovoljnom zalihom, te smanjiti broj kreiranih izlaznih dokumenata interne razmjene u drugoj polovici prosinca, odnosno, zabraniti kreiranje istih od nekog datuma koji će biti dovoljan da se sve interne razmjene zaprime prije 31.12.2022.

Ukoliko se pojavi situacija da od 1.1.2023. postoje izlazni dokumenti interne razmjene iz 2022. godine koji nisu zaprimljeni u ulazni dokument, biti će potrebno napraviti jedno od sljedećeg:

 • stornirati izlazni dokument interne razmjene u 2022. godini, osvježiti stanje inventure na 31.12.2022. i ponoviti prijenos početnog stanja za skladište tog dokumenta, te potom kreirati takav dokument s identičnim stavkama u 2023., a kako bi se mogao zaprimiti u 2023. godini,

 • zaprimiti ulazni dokument interne razmjene u 2022. godini, osvježiti stanje inventure na 31.12.2022. i ponoviti prijenos početnog stanja za skladište tog dokumenta, a kako bi se zaprimljeno stanje prenijelo u 2023. godinu.

Scenarij:
U poslovnoj godini 2023. želi se izvršiti zaprimanje robe ulaznim dokumentom interne razmjene (najčešće MSU) iz izlaznog dokumenta interne razmjene (najčešće MSI) kreiranog u poslovnoj godini 2022., putem opcije Skladište / Pregled dokumenata interne razmjene.

Ponašanje:
Kod pokušaja zaprimanja dokumenta interne razmjene u 2023. godini, ako je izlazni dokument iz 2022. godine javite će se poruka:
"Dokument koji želite preuzeti kreiran je u poslovnoj godini u kojoj je važeća valuta bila kuna. Za preuzimanje dokumenta trebate se prijaviti u Luceed s poslovnom godinom dokumenta."
Dokument neće biti kreiran.

Detaljno:
Dokumentima interne razmjene smatra se set dokumenata koji se sastoji od izlaznog i ulaznog dokumenta kojim se roba prebacuje iz jednog skladišta (poslovnice) u drugo. Uobičajeno nose nazive Međuskladišni izlaz i Međuskladišni ulaz, no mogu nositi i druge nazive. Za ove dokumente je karakteristično to da su u konačnici dokumenti povezani, kako bi ispravno funkcionirao obračun prosječnih nabavnih cijena.

Budući da zaprimanje ulaznog dokumenta interne razmjene koristi cijene iz izlaznog dokumenta, te da se nakon zaprimanja na ulaznom dokumentu ažurira ulazna cijena prema ažuriranju prosječne nabavne cijene na izlaznom dokumentu, nije moguće podržati zaprimanje ulaznog dokumenta u 2023. godini po izlaznom dokumentu iz 2022. godine, jer su cijene na dokumentima u različitim valutama.

 

Skladište - Analiza reversa: Prebacivanje otvorenih stavki reversa u 2023. s preračunom u euro

 DOPUNA 22.12.2022. (dopuna sadržaja, koji scenariji nisu podržani)

 

Otvorene stavke reverse potrebno je zatvoriti (kreirati povrate reversa) u 2022. godini, te ih ponovno otvoriti (kreirati) u 2023., a kako bi vrijednosti dokumenata bile iskazane u euru.

Da bi olakšali ovaj postupak, dodana je opcija prebacivanja otvorenih stavki reversa u 2023. godinu s preračunom u euro, pod Skladište / Analize / Analiza reversa -> Izbornik / Konverzija reversa u EUR. Opcija je vidljiva samo kada je korisnik prijavljen u Luceed s poslovnom godinom 2022.

Ova akcija se može izvršiti za jedan ili više reversa od jednom, odnosno izvršava se za sve reverse koje korisnik označi (selektira) na Analiza reversa.

Akcija Konverzija reversa u EUR izvršit će sljedeće:

 1. Kreirati povrat reversa za otvorene stavke na datum 31.12.2022.,

 2. Kreirati novi revers (s istim stavkama kao na kreiranom povratu reversa) na datum 02.01.2023., s cijenama preračunatim u euro (na kartici Napomena biti će vidljiva napomena Konverzija reversa KN->EUR).

 
 

U ovom trenutku, na akciji Analiza reversa / Izbornik / Konverzija reversa u EUR nisu podržani sljedeći scenariji:

 • prijenos otvorenih stavki serijskih brojeva,

 • konverzija u euro ukoliko tip dokumenta reversa i povrata reversa nije Međuskladišnica.

 
 
 

 

Nabava

U nastavku slijedi opis prilagodbi unutar procesa modula Nabava.

 

Nabava - Narudžba Control Center: Prebacivanje otvorenih kunskih narudžbu u euro

 NOVO 22.12.2022. 

 

Kako bi smo nakon prelaska na euro korisnicima omogućili nastavak rada s otvorenim narudžbama iz prethodne godine koje za valutu imaju kunu, dodana je opcija prebacivanja narudžbe iz kune u euro.

Prebacivanje kunskih narudžbi u euro moguće je provesti za pojedinačne narudžbe, ali i za više selektiranih narudžbi od jednom. Korisnicima savjetujemo da nakon konverzije u euro, sve otvorene narudžbe koje za valutu imaju kunu putem navedene opcije prebace u euro.

Opcija je dodana pod Nabava / Narudžba Control Center / Alati / Prebaci narudžbu iz kune u euro.

Postupak je:

 1. označiti jednu ili više otvorenih narudžbi koje za valutu imaju kunu,

 2. odabrati navedenu opciju iz izbornika Alati,

 3. potvrditi upit za izvršenje

Po potvrdi izvršit će se preračun vrijednosti kune u euro prema fiksnom tečaju konverzije, za

 • dodatne podatke, polje Iznos u valuti,

 • stavke narudžbe, polja s cijenama i iznosima u valuti narudžbe,

 • zavisne troškove, samo ako je valuta zavisnog troška također kuna.

U statusima narudžbe ponovit će se trenutni status, a u napomenu statusa upisat će se tekst Prebacivanje narudžbe iz kune u euro.

 

Nabava: Zabrana snimanja novih dokumenata u 2023. iz postojećih koji za valutu imaju kunu u slučaju kada je izvorni ili odredišni dokument Narudžba

 NOVO 22.12.2022. 

 

Postavljena je zabrana snimanja novih dokumenata u 2023. iz postojećih koji za valutu imaju kunu, ako je izvorni ili odredišni dokument Narudžba.

Zabrana vrijedi za kreiranje novih dokumenata putem opcija:

 1. Narudžba iz narudžbe,

 2. Dokument iz narudžbe,

 3. Potvrda narudžbe,

 4. Narudžba iz dokumenta.

Ukoliko su potrebne, kod prve tri navedene opcije rješenje je najprije narudžbu koja za valutu ima kunu, putem opcije Nabava / Narudžba Control Center / Alati / Prebaci narudžbu iz kune u euro prebaciti u euro.

Za četvrta navedenu opciju neće biti podržano snimanje ukoliko je izvorni dokument u kuni.

 

Import cjenika dobavljača

 NOVO 22.12.2022. 

 

Nikakve prilagodbe u ovom trenutku nisu planirane vezano za import cjenika dobavljača. U Luceed će se cijene od dobavljača upisati prema vrijednosti koju dobavljač dostavlja.

 

 

 

Kalkulacije

U nastavku slijedi opis prilagodbi unutar procesa modula Kalkulacije.

 

Kalkulacije: Onemogućavanje automatskog ažuriranja cijena po unosu ili izmjeni dokumenata u 2022. nakon izvršene osnovne (obvezne) konverzije

 NOVO 22.12.2022. 

 

Kako bi onemogućili da se nakon izvršene konverzije cijena u euro, po određenim unosima ili izmjenama dokumenata u 2022. godini, cijene na proizvodima i uslugama ažuriraju (izmjene) u kunske, prilikom provedbe osnovne (obvezne) konverzije sve postavke ažuriranja cijena iz dokumenata biti će isključene za sve godine prije 2023. Vrijednosti postavki za period od 2023. na dalje ostat će nepromijenjene.

U nastavku su navedene postavke na koje se ovo odnosi, i vrijednosti postavki koje će biti postavljene za period prije 2023. godine:

 • Ažuriraj NC kod snimanja kalkulacije: Ne

 • Ažuriraj VPC kod snimanja kalkulacije: Ne

 • Ažuriraj VPC iz MPC kod snimanja kalkulacije: Ne

 • Ažuriraj MPC kod snimanja kalkulacije: Ne

 • Ažuriraj MPC kod snimanja zapisnika: Ne

 • Omogući ručni prijenos cijena iz pregleda kalkulacija: Ne

 • Ažuriraj cijene kod snimanja kalkulacije: Direktno

 • Nalog za promjenu cijena automatska aktivacija za artikle kojima je mpc=0: Ne

Ovime osiguravamo da se, nakon izvršene konverzije, ne može desiti neželjena promjena cijena unosom ili izmjenama po dokumentima u godinama prije 2023.

 

 

Kalkulacije - Aktivacija naloga za promjenu cijena: Storno naloga iz 2022. godine prilikom aktivacije naloga u 2023. godini

 NOVO 22.12.2022. 

 

Prilikom aktivacije naloga za promjenu cijena u 2023. godini (noćna obrada), svi nalozi za promjenu cijena iz 2022. godine koji su odobreni biti će postavljeni u status Storno, te po njima neće biti izvršena promjena cijena. Ukoliko ne postoji status Storno, isti će biti automatski kreiran. Ovime se sprječava da se u 2023. godini cijene proizvoda i usluga ažuriraju prema nalozima za promjenu cijena koji imaju definirane cijene u kuni.

Scenarij:

Kreirani su nalozi za promjenu cijena u 2022. godini koji bi se prema datumu od kada vrijede aktivirali u 2023. godini.

Ponašanje:
Noćna obrada aktivacije odobrenih naloga za promjenu cijena u 2023. godini izvršit će provjeru da li postoje nalozi za promjenu cijena iz 2022. godine koji bi se prema definiranim podacima trebali izvršiti u 2023. godini. Ukoliko se pronađu takvi nalozi za promjenu cijena, automatski će biti postavljeni u status Storno, odnosno neće biti aktivirani.

 

 

Analize

 IZMJENA 22.12.2022. (manje izmjene u samom tekstu, popis analiza na kojima nije implementirana prilagodba)

 

S obzirom da Luceed analize (modul Analize) većinom omogućuju da se iz trenutne poslovne godine (u koju je korisnik prijavljen) dohvate i analiziraju podaci i iz prethodnih godina (odabirom perioda prethodnih godina), implementiran je prikaz novčanih vrijednosti iz prethodnih godina u trenutno važećoj valuti na većem dijelu analiza kako bi podaci bili iskazani u istoj valuti.

Drugim riječima, ukoliko se npr. u 2023. godini (godina s kojom je korisnik prijavljen u Luceed) u nekoj od analiza periodom analize obuhvate podaci iz 2022. godine ili ranijih godina, svi ti podaci biti će prikazani u trenutno važećoj valuti, odnosno u euru. Time neće doći do npr. zbrajanja nominalnih iznosa iskazanih u dvije različite valute. Preračun iz kune u euro Luceed će provesti prema fiksnom tečaju konverzije (ne koristi se pravilo zaokruživanja na temelju treće decimale).

Radi lakše prilagodbe na novi način pregleda, na dnu prozora (status bar) biti će ispisana valuta u kojoj se analiza prikazuje, ukoliko se izvršava preračun iznosa. Ukoliko se isti ne izvršava, na dnu prozora (status bar) neće biti prikazana informacija o valuti, što znači da se vrijednosti prikazuju u originalnoj valuti.

Ova prilagodba izvršena je na većini analiza u modulu Analize. U nastavku je popis analiza na kojima NIJE IZVRŠENA navedena prilagodba, jer nije potrebna ili nije moguća.

 

 

Ukoliko se za neku analizu, na kojoj se vrši prethodno opisani preračun, žele vidjeti podaci u originalnoj valuti (kuna), isto je moguće dobiti prijavom u Luceed s godinom 2022. (ili ranijom).

 

Popis analiza (modul Analize) na kojima nije implementiran prikaz podataka iz prethodnih godina u važećoj valuti:

Analiza

Napomena

Analiza prodaje primarne ambalažne naknade

Nije moguće podržati. Iznosi naknada ne podržavaju različite vrijednosti po periodima.

Analiza prometa - agenti, računi, plaćanja

 

Analiza plaćanja

 

Analiza naplaćenog prometa

 

Pregled prodanih osiguranja

Nije potrebno. U podacima postoji prikaz valute za pojedinu stavku.

Prometi skladišta/Analiza prometa skladišta po proizvodima

Analiza po skladišnim dokumentima, iznosi su prema originalnoj valuti dokumenta.

Prometi skladišta/Analiza prometa skladišta po grupama proizvoda

Analiza po skladišnim dokumentima, iznosi su prema originalnoj valuti dokumenta.

Prometi skladišta/Analiza prometa skladišta po robnim markama

Analiza po skladišnim dokumentima, iznosi su prema originalnoj valuti dokumenta.

Prometi skladišta/Analiza prometa skladišta po skladištima

Analiza po skladišnim dokumentima, iznosi su prema originalnoj valuti dokumenta.

Prometi skladišta/Analiza prometa skladišta po proizvodima i grupama dokumenata

Analiza po skladišnim dokumentima, iznosi su prema originalnoj valuti dokumenta.

Prometi skladišta/Analiza stanja zalihe po skladištima

Analiza po skladišnim dokumentima, iznosi su prema originalnoj valuti dokumenta.

Prometi skladišta/Stanje zalihe - OLAP

Analiza po skladišnim dokumentima, iznosi su prema originalnoj valuti dokumenta.

Prometi skladišta/Stanje zalihe po osnovnom artiklu - OLAP

Analiza po skladišnim dokumentima, iznosi su prema originalnoj valuti dokumenta.

Prometi skladišta/Analiza stanja i obrtaja zalihe

Analiza po skladišnim dokumentima, iznosi su prema originalnoj valuti dokumenta.

Prometi skladišta/Analiza stanja i obrtaja zalihe (Tree)

Analiza po skladišnim dokumentima, iznosi su prema originalnoj valuti dokumenta.

Prometi skladišta/Analiza skladišnih dokumenta - OLAP 

Analiza po skladišnim dokumentima, iznosi su prema originalnoj valuti dokumenta.

Prometi veleprodajnih dokumenata/Analiza prometa proizvoda po veleprodajnim dokumentima

Analiza mijenja naziv u Analiza prometa proizvoda prema izvornom dokumentu

Prometi veleprodajnih dokumenata/Analiza dokumenata po statusima

 

Financije/Analiza potraživanja

Podaci iz glavne knjige, iznosu su prema originalnoj valuti stavki.

Financije/Analiza otvorenih stavaka po danima

Podaci iz glavne knjige, iznosu su prema originalnoj valuti stavki.

Djelatnici/Analiza prometa KPK

 

Djelatnici/Analiza broja dokumenata po djelatniku

 

Maloprodaja/Analiza maloprodaje - po prodanom proizvodu,usluzi

 

Maloprodaja/Promet po načinima plaćanja 

Nije potrebno. U podacima postoji podatak o valuti iznosa plaćanja.

Maloprodaja/Analiza prometa po prodajnim akcijama 

 

Maloprodaja/Analiza po načinu plaćanja - OLAP 

Nije potrebno. U podacima postoji podatak o valuti iznosa plaćanja.

Maloprodaja/Obračun maloprodajnih R1\R2 računa 

Nije potrebno. U podacima postoji podatak o valuti iznosa računa.

Maloprodaja/Analiza prodaje MP po proizvodima i vrstama plaćanja - OLAP 

 

Maloprodaja/Analiza plaćanja pouzećem 

Nije potrebno. Analiza daje podatke samo za godinu u koju je korisnik prijavljen.

Maloprodaja/Stanje zalihe maloprodaje - OLAP 

Nije potrebno. Analiza daje podatke samo za godinu u koju je korisnik prijavljen.

Maloprodaja/Analiza prodaje osiguranja 

Nije potrebno. U podacima postoji prikaz valute za pojedinu stavku.

Plan i analiza prodaje/Plan prodaje

 

Plan i analiza prodaje/Analiza plana prodaje po komercijalistima

 

Plan i analiza prodaje/Analiza plana prodaje po kupcima

 

 

 

 

Knjiga Ura/Ira

 

Podnošenje prijave poreza na dodanu vrijednost

Prijava poreza na dodanu vrijednost (Obrazac PDV), za prosinac / IV. tromjesečje 2022. godine, podnosi se u skladu sa zakonskim rokovima u 2023. godini, u kuni. Osim toga, Knjiga primljenih (ulaznih) računa, Obrazac PDV-ZP, Obrazac PDV-S i ostale PDV evidencije koje se odnose na razdoblje 2022. godine, podnose se u zakonskim rokovima u 2023. godini, u kuni.

Obrazac PDV, Knjiga primljenih (ulaznih) računa, Obrazac PDV-ZP, Obrazac PDV-S i ostale PDV evidencije koje se odnose na razdoblje od dana uvođenja eura kao službene valute podnose se u euru. Primjerice, Obrazac PDV za siječanj 2023. godine za koji je propisani rok predaje do 20. veljače 2023. godine, podnosit će se u euru.

Izvor: Priručnik za uvođenje eura, RRIF, kolovoz 2022. (str. 66)

 
 

Prema tome, sve potrebne prilagodbe sukladno Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, NN 133/2022 biti će izvršene u zadanim rokovima, o čemu će korisnici biti obaviješteni putem Luceed Newslettera. 

 

Knjiga Ura: Snimanje naloga za banku iz ulaznih računa (Ura) u kuni, s provedbom plaćanja od 1.1.2023.

 

Kod snimanja naloga za banku za stavke ulaznih računa (URA) koji su unijeti u kuni (stavke iz poslovnih godina koje prethode 2023. godini), Luceed će iznos u kuni preračunati u euro primjenom fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje, te u nalog postaviti valutu EUR. Ovime smo omogućili da se i za stare stavke URA u kuni mogu snimiti nalozi za banku nakon 1.1.2023.

Prilagodbe se odnose ne obje dostupne opcije snimanja naloga za banku:

 • Izbornik / Snimi naloge za banku,

 • Izbornik / Snimanje naloga za banku - odabir datuma izvršenja.

 

Obrazac PDV: Prijava poreza kod obveznika obračuna PDV-a po naplati

 

Prilikom kreiranja PDV obrasca kod obveznika obračuna PDV-a po naplati, Luceed će plaćanja po ulaznim i izlaznim računima iz godina koja prethode 2023. godini, a koja su izvršena s datumom nakon 31.12.2022., preračunati u euro, uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

Naime, neplaćeni ulazni i izlazni računi s datumom prije 1.1.2023. nalaze se u knjigama u poslovnim godinama u kojima su evidentirani (npr. u 2022. godini). Kod kreiranja PDV obrasca kod obveznika PDV-a po naplati Luceed kao uvjet za nastanak porezne obveze i priznavanje pretporeza koristi isključivo datum plaćanja koji je evidentiran na samom izlaznom i/ili ulaznom računu u modulu Knjiga Ura/Ira. Budući se za izlazne i ulazne račune u knjigama plaćanje treba evidentirati u tuzemnoj valuti, za izlazne i ulazne račune u kuni će se i plaćanje nakon 31.12.2022. evidentirati u kuni. No kako je prethodno opisano, ukoliko plaćanje ima datum kasniji od 31.12.2022., kod kreiranja PDV obrasca za 2023. godinu (koji mora biti iskazan u euru) Luceed će iznose plaćanja iz kune preračunati u euro primjenom fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

Napominjemo da se evidencija plaćanja u Knjige Ura/Ira može odvijati automatski po povezivanju otvorenih stavki, pa će tako Luceed u slučaju povezivanja otvorenih stavki u 2023. godini, a koje su već iz kune preračunate u euro (prilikom prijenosa početnog stanja), plaćanje na same Ura ili Ira upisati u kunama, također uz primjenu fiksnog tečaja konverzije.

Ukoliko neki od korisnika koriste ručni unos plaćanja, za ovakve slučajeve (stavka iz ranijih godina, a plaćanje u 2023. godini) potrebno je u plaćanja unijeti iznos u kuni.

 

Ispis knjige URA/IRA po datumu plaćanja

 

Nakon uvođenja eura kao službene valute, prilikom ispisa knjiga URA i IRA po datumu plaćanja (Tip ispisa: Po datumu plaćanja), Luceed će sve vrijednosti po stavkama koje su originalno evidentirane u kuni (stavke iz prethodnih godina), a koje su plaćene nakon 31.12.2022., odnosno u euru, preračunati u euro primjenom fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

Naime, neplaćeni ulazni i izlazni računi s datumom prije 1.1.2023. nalaze se u knjigama u poslovnim godinama u kojima su evidentirani (npr. u 2022. godini). Kod kreiranja PDV obrasca kod obveznika PDV-a po naplati Luceed kao uvjet za nastanak porezne obveze i priznavanje pretporeza koristi isključivo datum plaćanja koji je evidentiran na samom izlaznom i/ili ulaznom računu u modulu Knjiga Ura/Ira. Budući se za izlazne i ulazne račune u knjigama plaćanje treba evidentirati u tuzemnoj valuti, za izlazne i ulazne račune u kuni će se i plaćanje nakon 31.12.2022. evidentirati u kuni. No kako je prethodno opisano, ukoliko plaćanje ima datum kasniji od 31.12.2022., kod kreiranja PDV obrasca za 2023. godinu (koji mora biti iskazan u euru), pa tako i kod ispisa knjiga po datumu plaćanja, Luceed će iznose iz kune preračunati u euro primjenom fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

Napominjemo da se evidencija plaćanja u Knjige Ura/Ira može odvijati automatski po povezivanju otvorenih stavki, pa će tako Luceed u slučaju povezivanja otvorenih stavki u 2023. godini, a koje su već iz kune preračunate u euro (prilikom prijenosa početnog stanja), plaćanje na same Ura ili Ira upisati u kunama, također uz primjenu fiksnog tečaja konverzije.

Ukoliko neki od korisnika koriste ručni unos plaćanja, za ovakve slučajeve (stavka iz ranijih godina, a plaćanje u 2023. godini) potrebno je u plaćanja unijeti iznos u kuni.

 

 

Obrazac OPZ-STAT-1

 

S obzirom na rokove podnošenja, i činjenicu da još uvijek ne postoje nikakve informacije o samom načinu podnošenja obrasca za 2022. godinu, u ovom trenutku u Luceedu nisu rađene nikakve prilagodbe na OPZ-STAT-1 obrascu (Knjiga Ura/Ira / Obrazac OPZ-STAT-1). Prema potrebama, prilagodbe će biti izvršene naknadno, u rokovima koji se podudaraju s rokovima podnošenja. No, obzirom da obvezu podnošenja ima porezni obveznik koji je upisan u registar obveznika PDV-a i koji na dan 31. prosinca ima evidentirane dospjele, a nenaplaćene tražbine, za očekivati je da će se obrazac za 2022. godinu podnositi u originalnoj valuti, odnosno da neće biti potrebe za preračunavanjem iznosa u kuni u euro.

 

Knjiga PDV-a

 

Podaci u knjizi PDV-a unose se u važećoj valuti, odnosno, do 31.12.2022. unose se u kuni, a od 1.1.2023. u euru.

 

 

  

Knjiga primitaka i izdataka

 

Knjiga primitaka i izdataka iskazuje se u važećoj valuti i nema prijenosa podataka iz prethodne godine. Jedina promjena koja je implementirana odnosi se na korisnike kod kojih se koristi automatski prijenos iz knjiga URA/IRA po evidenciji plaćanja. Iznos primitka/izdatka po evidenciji plaćanja računa iz prethodnih godina će se u knjigu primitaka i izdataka u 2023. godini upisati u euru (uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje).

Prilikom prijenosa iznosa plaćanja iz Knjige Ura/Ira u Knjiga primitaka i izdataka, Luceed će iznos plaćanja po ulaznim i izlaznim računima iz godina koja prethode 2023. godini, a koja su izvršena s datumom nakon 31.12.2022., preračunati u euro, uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje, te takav iznos upisati u knjigu primitaka i izdataka u 2023 godini.

Napominjemo da se evidencija plaćanja u Knjige Ura/Ira može odvijati automatski po povezivanju otvorenih stavki, pa će tako Luceed u slučaju povezivanja otvorenih stavki u 2023. godini, a koje su već iz kune preračunate u euro, plaćanje na same Ura ili Ira upisati u kunama, također uz primjenu fiksnog tečaja konverzije.

Ukoliko neki od korisnika koriste ručni unos plaćanja, za ovakve slučajeve (stavka iz ranijih godina, a plaćanje u 2023. godini) potrebno je u plaćanja unijeti iznos u kuni.

 

 

 

Računovodstvo

 DOPUNA 22.12.2022. (proširenje sadržaja)

 

 

Prije prijenosa početnog stanja glavne knjige (Financijsko / Godišnja knjiženja / Prijenos početnog stanja), potrebno je provesti određene kontrole i postupke kako bi se osigurao ispravan prijenos početnih stanja glavne knjige. O potrebnim kontrolama i postupcima, kao i svake godine, korisnici će bit informirani putem Luceed NewsLettera. Iako ni druge kontrole i postupci nisu manje važni, ovdje ističemo važnost utvrđivanja i evidentiranja tečajnih razlika na 31. prosinca 2022. godine primjenom srednjeg tečaja HNB-a, prije nego se provodi prijenos početnog stanja kupaca i dobavljača iz inozemstva, s obzirom da je neevidentiranje tečajnih razlika jedan od najčešćih razloga neravnoteže bruto-bilance nakon prijenosa početnog stanja.

Budući je očekivano da će prilikom prijenosa početnog stanja, odnosno preračunavanja završnog stanja poslovnih knjiga u 2022. godini iz kune u euro uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje, doći do određenih razlika između bruto-bilance na 31. prosinca 2022. i bruto-bilance na 1. siječnja 2023., važno je eliminirati sve druge moguće uzročnike razlika, kako bi se jednostavnije utvrdilo koje su to razlike nastale samim preračunavanjem.

U slučaju nastanka razlika prilikom preračunavanja i zaokruživanja na 1. siječnja 2023. godine, te radi toga vrijednost pasive ne bude jednaka vrijednosti aktive, razlika se treba proknjižiti kao trošak/prihod zaokruživanja kako bi se stanja na 1. siječanja 2023. godine dovela u ravnotežu. Trošak zaokruživanja knjiži se u okviru prijenosa početnih stanja, te je porezno priznat.

 

Iz Računovodstvo, revizija i financije 12/2022:

U bruto-bilanci na 1. siječnja 2023. godine razlike mogu nastati u odnosu na bruto-bilancu na 31. prosinca 2022. godine isključivo zbog primjene pravila za preračunavanje i zaokruživanje. Tako nastale razlike, u skladu s čl. 70. st. 1. Zakona o uvođenju eura, evidentiraju se u poslovnim knjigama u skladu s računovodstvenim standardom odnosno u skladu sa zakonima i podzakonskim aktima koji uređuju ovo područje.

Razlike nastale zbog preračunavanja i zaokruživanja evidentirat će se kao prihod na računu 78591 – Prihodi nastali zbog preračunavanja i zaokruživanja (Zakon o uvođenju eura) ili kao trošak na računu 4894 – Troškovi nastali zbog preračunavanja i zaokruživanja (Zakon o uvođenju eura).

U čl. 9. Zakona o izmjenama Zakona o porezu na dobit (Nar. nov., br. 114/22.) navedeno je da se razlike koje porezni obveznik utvrdi i evidentira primjenom pravila za preračunavanje i zaokruživanje uključuju u poreznu osnovicu. To znači da su nastale razlike porezno priznati trošak.

 

 

Prilikom prijenosa početnog stanja stavki glavne knjige izvršit će se preračun svih stavki u euro primjenom fiksnog tečaja i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

Za stavke čiji iznosi u kuni bi uslijed primjene fiksnog tečaja konverzije i pravila za preračunavanje i zaokruživanje dobili vrijednost manju od jednog centa, kreirat će se temeljnica otpisa na datum 31.12.2022.

Uputu za sam postupak prijenosa početnih stanja glavne knjige možete pronaći ovdje:

Luceed - Financijsko - prijenos početnog stanja (PS) i konverzija u euro.

Iz Smjernice za prilagodbu gospodarstva u procesu zamjene hrvatske kune eurom: Za iznose koji su uslijed primjene fiksnog tečaja konverzije i pravila za preračunavanje i zaokruživanje manji od jednog centa, taj dio ukupnog duga dužnika prema vjerovniku se otpušta, odnosno taj dio ukupnog potraživanja se otpisuje po službenoj dužnosti kao porezno priznati trošak razdoblja u kojem se otpisuje, sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

 

 

 

Plaće

 

Obračun plaće za prosinac 2022. godine (isplata u siječnju 2023. godine)

 

Prema Smjernice za prilagodbu gospodarstva u procesu zamjene hrvatske kune eurom i drugim izvorima, plaća i ostale naknade za prosinac 2022. koje se isplaćuju, od 1. siječnja 2023. isplaćuju se u euru, dok se obveza za obračunatu plaću za prosinac 2022. evidentira se u poslovnim knjigama u kuni.

Unos plaće u Luceedu za prosinac 2022. koja se isplaćuje u siječnju 2023. vršit će se u kuni, kao i do sada. Nakon obračuna i kontrole plaće za prosinac, putem akcije Preračun plaće u euro, već obračunata plaća u kuni će se preračunati u euro prema fiksnom tečaju konverzije, a kako bi ista bila isplaćena u euru. Kako bi bilo jasno vidljivo da li je plaća preračunata u euro (za pojedinog djelatnika), na unosu plaće u tablici s djelatnicima dodan je stupac “Valuta”.

Kod knjiženja plaća za prosinac 2022. koje se isplaćuju, od 1. siječnja 2023. Luceed će provesti knjiženje u kuni.

Uputu za obračun plaće za prosinac 2022. godine možete pronaći ovdje:

Obračun plaće za prosinac 2022. godine

 

Obrazac JOPPD

 NOVO 22.12.2022. 

 

Obrazac JOPPD koji ima oznaku izvješća 22xxx, podnosi se u kuni, a Obrazac JOPPD koji ima oznaku izvješća 23xxx, podnosi se u euru. Obračun i isplata plaća tijekom 2022. godine, zaključno s plaćom za studeni koja se isplaćuje u prosincu, obavlja se u kuni, a Obrazac JOPPD nosit će oznaku 22xxx. Obračun plaća i ostalih naknada za prosinac 2022. i 2023. godinu koje se isplaćuju u siječnju 2023. godine i kasnije obavlja se u euru.
Izvor: Priručnik za uvođenje eura, RRIF, kolovoz 2022. (str. 66)

Obrazac JOPPD u Luceedu kreirat će se sukladno navedenim pravilima.

 

 

 

 

Putni nalozi

 NOVO 22.12.2022. 
 
 

U modulu Putni nalozi nisu provođene nikakve prilagodbe vezane za prelazak na euro. Jedina situacija koja se kod korisnika može pojaviti, a koja može zahtijevati određenu akciju vezano za uvođenje eura, je situacija da nakon prelaska na euro (od 1.1.2023.) i dalje postoje putni nalozi u prethodnoj godini po kojima nije izvršena isplata. U tom slučaju, korisnici trebaju takve putne naloge ponovno kreirati u 2023. godini (standardnom opcijom unosa putnih naloga), te po njima evidentirati isplatu, kako bi se ista evidentirala u euru.

I ovdje podsjećamo da sljedeće vrijednosti u matičnim podacima modula Putni nalozi korisnik samostalno treba preračunati u euro:

Putni nalozi / Matični podaci / Dnevnice

Budući da u trenutku provođenja prilagodbi u Luceedu nije poznato da li će doći do izmjena Pravilnika o porezu na dohodak ili zaokruživanja svota neoporezivih primitaka u 2023. godini, neoporezive svote dnevnice za službeni put u tuzemstvu korisnici samostalno trebaju preračunati u euru, te pod Putni nalozi / Matični podaci / Dnevnice dodati novi zapis koji vrijedi od 1.1.2023., a zapis na kojem je iznos dnevnice u kuni zatvoriti na način da se u polje Do datuma upiše datum 31.12.2022. Iznos dnevnice od 200 kuna, preračunat u euro prema fiksnom tečaju konverzije iznosi 26,54.

Putni nalozi / Matični podaci / Cijene benzina (naknada za korištenje osobnog vozila u poslovne svrhe)

Korisnici samostalno trebaju preračunati i upisati visinu naknade za korištenje osobnog vozila u poslovne svrhe u euru pod Putni nalozi / Matični podaci / Cijene benzina na način da do sada važeću cijenu u kuni zatvore upisom datuma 31.12.2022. u polje Do datuma, te dodaju novi zapis koji vrijedi od datuma 1.1.2023. s cijenom iskazanom u euru u stupcu Cijena 1km.

 

 

 

Osnovna sredstva

 NOVO 22.12.2022. 

 

Konverzija podataka o osnovnim sredstvima rezultirat će time da u Luceedu postoje dvije verzije podataka o osnovnim sredstvima, jedna verzija za rad do kraja 2022. godine (vrijednosti u kuni), a druga za rad od početka 2023. godine (vrijednosti u euru). Operativno, korisnici neće trebati raditi nikakav odabir valute za prikaz. Za vrijeme rada u poslovnim godinama prije 2023. prikazivat će se podaci u kuni (kao i do sada), a za vrijeme rada u 2023. godini i kasnije, prikazivat će se podaci u euru.

Budući da je u praksi čest slučaj da se dovršetak rada (obračun amortizacije i knjiženja po osnovnim sredstvima) ne poklapa s kalendarskim krajem godine, odnosno da se određeni obračuni, izmjene i knjiženja često rade nakon početka nove poslovne godine, ovim načinom konverzije omogućili smo da se u 2023. nesmetano krene s radom u modulu osnovnih sredstava i prije nego li se izvrši konverzija podataka iz prethodnih godina (pri tome prvenstveno mislimo na unos novih osnovnih sredstava nabavljenih u 2023. godini). Dakle, svi unosi novih osnovnih sredstava u 2023. godini mogu se u Luceedu provoditi i ukoliko nije izvršena konverzija osnovnih sredstava iz prethodnih godina. Jedino što treba napomenuti je da se kod unosa novih osnovnih sredstava njihovi redni brojevi uvijek nastavljaju na najveći postojeći redni broj. Npr. ukoliko je trenutno u knjizi osnovnih sredstava najveći redni broj osnovnog sredstava 550, unosom novog osnovnog sredstva u 2023. godini, ono će dobiti redni broj 551. Ako se nakon toga vratimo u 2022. godinu i tamo kreiramo novo osnovno sredstvo (propustili smo to napraviti ranije), ono će dobiti redni broj 552. Redni brojevi ne utječu na bilo koju od funkcionalnosti u samom modulu.

Opisani način prikaza nakon izvršene konverzije primjenjuje se na sve trenutne opcije/forme unutar modula Osnovna sredstva, odnosno na:

 • Knjiga osnovnih sredstava

 • Obračun amortizacije

 • Lista osnovnih sredstava

 • Obrazac DI

 • Obrazac PA

 • Obrazac PANO

 • Obrazac KONTA

 • Analiza osnovnih sredstava po kontima

 • Automatski prijenosi / Osnovna sredstva - kontiranje

 

Proizvodnja

 18.9.2023. 

Proizvodnja - Zaključivanje naloga proizvodnje iz 2022. godine u 2023. godini

 

U slučaju kada se nalog proizvodnje iz godine <= 2022. zaključuje u godini >= 2023., prema potrebi, ulaznu cijenu gotovih proizvoda na primci proizvodnje treba ručno korigirati kako bi bila iskazana u euru, budući su cijene utrošenih materijala na izdatnicama proizvodnje u godinama <= 2022 iskazane u kuni.

U praksi se kod korisnika nalozi proizvodnje najčešće zaključuju unutar godine, stoga ovdje nije dodavan preračun prema fiksnom tečaju konverzije.

 

Luceed API web servisi

 
 

Kako bi smo osigurali da podaci koji u Luceed dolaze putem Luceed API servisa u 2023. godini budu ispravni, napravljena je prilagodba koja će onemogućiti slanje podatka prema Luceedu od 1.1.2023. u 00:00 h pa sve do trenutka kada se u Luceedu ne izvrši osnovna (obavezna) konverzija na euro. Kada se izvrši osnovna (obvezna) konverzija u Luceedu, slanje podataka prema Luceedu od strane Luceed API servisa automatski će postati moguće. Dohvat podataka iz Luceeda putem Luceed API servisa neće biti ograničen ni u kojem dijelu, bez obzira da li je osnovna (obvezna) konverzija provedena.

 

 

Integracije

 

EDI razmjena

 

S obzirom na mogućnost da određene cijene budu izražene na 4 decimalna mjesta (kako je pojašnjenu u dijelu koji opisuje konverziju cijena), u tijeku je prilagodba koja će omogućiti slanje cijena s potrebnim brojem decimalnih mjesta.

 

eRačuni

 

S obzirom na mogućnost da određene cijene budu izražene na 4 decimalna mjesta (kako je pojašnjenu u dijelu koji opisuje konverziju cijena), u tijeku je prilagodba koja će omogućiti slanje cijena s potrebnim brojem decimalnih mjesta.

 

 

Database Views

 

Korisnici koji koriste Database Views trebaju uputiti zahtjev ukoliko su potrebne bilo kakve prilagodbe od strane Tomsoft d.o.o.

 

Replikacija

 

Korisnici koji koriste replikaciju podataka iz firmu u firmu, MORAJU izvršiti konverziju u euro zasebno na svakoj firmi s hrvatskim poreznim sustavom.

Ovo se odnosi na korisnike koji replikacijom razmjenjuju određene matične podatke, npr. artikle, mjesta, partnere između više Luceed firmi, kao i za korisnike kojima se replikacijom prenose podaci iz MASTER firme u SLAVE firme.
Iznimno je važno da se u ovom slučaju konverzija izvrši firmu za firmom jer provedba konverzije na jednoj firmi ne prenosi replikacijom podatke na drugu firmu. Također, nakon izvršene konverzije na jednoj od firmi, ne smiju se mijenjati nikakvi podaci u Luceedu sve dok se ne izvrše konverzije na svim firmama koje sudjeluju u replikaciji.

 

Luceed2Luceed razmjena

 

Korisnici koji koriste Luceed2Luceed razmjenu MORAJU konverziju izvršiti na svim firmama s hrvatskim poreznim sustavom. 

 

 


 

 

Ostalo

Usklađenje temeljnog kapitala nakon uvođenja eura

 IZMJENA 22.12.2022. (izmjena sukladno naknadno objavljenim propisima)

 

Prema izmjenama ZTD-a, temeljni kapital na ispisima će, suprotno ranijim najavama, ipak trebati iskazati preračunato u euro.

U pripremi su opcije koje će omogućiti prikaz iznosa temeljnog kapitala u euru.

 

 


 

 

Nove opcije

 

Pregled cijena prije konverzije u euro

NOVO 22.12.2022. 

 

Kao pomoćni alat, u Luceedu je dodana opcija za pregled cijena prije konverzije: Matični podaci / Proizvodi ostalo / Pregled cijena prije konverzije u euro. Na ovom pregledu biti će vidljive zaključne osnovne veleprodajne i maloprodajne cijene proizvoda i usluga koje su bile važeće u trenutku provedbe konverzije. Pregled ne uključuje cijene koje su bile definirane za određene poslovne jedinice, već samo osnovne cijene artikala. Pregled je vidljiv samo u poslovnoj godini 2023.

 

 

Učitavanje nove tečajne liste prema indirektnoj metodi

 NOVO 22.12.2022.

Od datuma uvođenja eura HNB će objavljivati tečajnu listu za euro u odnosu na druge valute, odnosno, koristit će se indirektna metoda. Za razliku od direktne metode iskazivanja tečajeva koja se sada koristi u RH u kojoj je bazna valuta jedinica strane valute, od datuma uvođenja eura tečajevi će se iskazivati na način da će bazna valuta biti jedna jedinica domaće valute tj. 1 euro (indirektna metoda).

Kod primjene indirektne metode iskazivanja tečajeva ne koristi se računska operacija množenja, koja se koristi kod direktne metode iskazivanja tečajeva (npr. ovlašteni mjenjač pri otkupu 100,00 eura i kupovnom tečaju koji iznosi 7,4 množi ta dva iznosa te dobiva umnožak koji iznosi 740,00 kuna, odnosno količinu kuna koju isplaćuje stranki pri otkupu eura) nego se koristi računska operacija dijeljenja (npr. ovlašteni mjenjač pri otkupu 100 britanski funti dijeli broj 100 s kupovnim tečajem koji iznosi 0,84 te dobiva količnik koji iznosi 119,05 eura, odnosno količinu eura koju isplaćuje stranki pri otkupu britanskih funti).

 
 

Izvršene su sve potrebne prilagodbe za učitavanje nove tečajne liste, kao i druge prilagodbe potrebne radi promjene načina iskazivanja tečaja.

 

 

 


 

 

 

 

Prilozi
Ne postoje privici uz ovaj članak.