Provedba osnovne (obvezne) konverzije u euro u Luceedu (kratka uputa)

Sadržaj

Ova uputa sadrži sljedeća poglavlja:

 

 


Namjena upute

 

 

Ova uputa sadrži osnovne informacije i korake za provedbu osnovne (obvezne) konverzije u euro u Luceedu u skraćenom obliku (u odnosu na cjeloviti pregled prilagodbi).

Svrha ove upute je jednostavnije praćenje samih koraka provedbe konverzije (tijekom same provedbe konverzije), ali služi i kao svojevrsna referentna lista za određene provjere prije provedbe same konverzije u euro.

Provedba osnovne (obvezne) konverzije nužna je da bi rad u 2023. godini bio moguć, a ona u osnovi obuhvaća:

 • postavljanje valute EUR kao važeće od datuma 1.1.2023.,

 • preračun osnovnih cijena proizvoda i usluga (NC, VPC i MPC) iz kune u euro primjenom fiksnog tečaja konverzije sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje,

 • preračun drugih cijena vezanih na same proizvode i usluge (cijena proizvoda i usluga po poslovnim jedinicama, minimalnih cijena proizvoda i usluga, cijena kod dobavljača, cijena na stavkama sastavnica proizvoda i usluga).

Osim navedenih podataka, ova opcija konverzije nudi i mogućnost konverziju podataka o cijenama definiranim po partnerima i/ili nivoima partnera, matičnih podataka partnera, te fiksnih iznosa plaćanja na vrstama plaćanja (poklon bonovi).

Konverzija matičnih podataka djelatnika (za obračun plaća) i podataka u knjizi osnovnih sredstava nisu obvezne za početak rada u 2023. godini, pa ih stoga ne opisujemo u ovoj skraćenoj uputi. Informacije o tim konverzijama možete pronaći u članku Uvođenje eura u Luceedu - cjeloviti pregled prilagodbi.

U nekim slučajevima ova uputa može biti dovoljna za pravilno provođenje konverzije u euro, npr. za korisnike koji u Luceedu koriste jednostavnije procese, manji broj modula i/ili manji opseg poslovnih procesa i sl., no bez obzira na to, svim korisnicima savjetujemo da se prije provedbe konverzije i korištenja ove skraćene upute OBAVEZNO dobro upoznaju sa svim prilagodbama izvršenim u Luceedu, kao i svim napomenama i upozorenjima navedenim u članku Uvođenje eura u Luceedu - cjeloviti pregled prilagodbi. S obzirom na široko područje poslovnih procesa koje Luceed pokriva i sve specifičnosti poslovnih procesa pojedinih korisnika, nemoguće je s naše strane odrediti za koji tip/veličinu korisnika je dovoljan koji opseg uputa i informacija. Stoga je važno upoznati se sa svim informacijama i iz njih izvući one koje se odnose na vaše procese i način poslovanja.

  


 

Upozorenja i provjere prije izvršenja konverzije

 

Da li ste se upoznali s kompletnim uputama vezanim za konverziju i izvršenim prilagodbama u Luceedu?

 

Kako je navedeno i prethodno, svim korisnicima savjetujemo da se prije provedbe konverzije i korištenja ove skraćene upute OBAVEZNO dobro upoznaju s svim prilagodbama izvršenim u Luceedu, kao i svim napomenama i upozorenjima navedenim u članku Uvođenje eura u Luceedu - cjeloviti pregled prilagodbi.

 

Početak rada u 2023. godini neće biti moguć sve dok se ne izvrši konverzija osnovna (obvezna) konverzija

 

Kod pokretanja Luceeda s prijavom u 2023. godinu, izvršit će se provjera da li je izvršena osnovna (obvezna) konverzije u euro. Ukoliko ista nije izvršena neće biti moguć rad u 2023. godini sve dok se ne izvrši konverzija. Napominjemo da u slučaju javljanja ove poruke nije potrebno kontaktirati Luceed korisničku podršku budući da korisnici samostalno provode akciju konverzije u euro prema dostupnim uputama.

 

Konverzija kod korisnika čije radno vrijeme obuhvaća trenutak prelaska iz 2022. u 2023. godinu (npr. ugostiteljstvo i sl.)

 

Korisnici čije radno vrijeme obuhvaća trenutak prelaska iz 2022. u 2023. godinu (npr. ugostiteljstvo) MORAT će prije 01.01.2023. u 00:00 h zaustaviti rad u Luceedu, izvršiti konverziju u euro, te potom nastaviti rad s prijavom u Luceedu u 2023. godinu.

 

Kada provesti konverziju u euro?

 

Osnovna (obvezna) konverzija MORA se izvršiti NAJRANIJE nakon završetka rada u Luceedu posljednjeg radnog dana u poslovnoj godini 2022., a NAJKASNIJE prije početka rada u Luceedu u poslovnoj godini 2023.

 

Zabrana unosa maloprodajnih računa u godini različitoj od kalendarske

 

U potpunosti je onemogućen unos maloprodajnih računa u poslovnoj godini različitoj od kalendarske!

Ova zabrana tiče se prvenstveno korisnika čije radno vrijeme obuhvaća trenutak prelaska iz 2022. u 2023. kalendarsku godinu (npr. ugostiteljstvo). Zaključenje računa čiji je unos započet u 2022. godini NEĆE BITI MOGUĆ po prelasku u kalendarsku 2023. godinu! Zabrana se odnosi na sve verzije unosa maloprodajnog računa, odnosno na Standardno, Restoran i PDA. Kod pokušaja unosa stavki u kalendarskoj godini 2023. na otvoreni maloprodajni račun iz 2022. godine, kao i pri bilo kojem pokušaju unosa maloprodajnog računa u poslovnoj godini različitoj od kalendarske javit će se poruka Nije dozvoljen unos maloprodajnog računa u godini različitoj od trenutne!

 

Hoće li Luceed korisnička podrška izvršavati konverziju u euro na zahtjev korisnika?

 

Korisnici konverziju izvršavaju samostalno.

Luceed korisnička podrška neće na zahtjev korisnika pokretati samo izvršenje konverzije, ali će prema potrebi i mogućnostima pružati podršku korisnicima. No, s obzirom na veliki broj Luceed korisnika i kratko vrijeme u kojem potrebne akcije trebaju izvesti, za očekivati je da će vrijeme čekanja na odgovor biti značajno duže nego inače. Stoga još jednom ukazujemo na važnost pripreme korisnika upoznavanjem sa uputama vezanim za konverziju u euro.

 

Imate li potrebu za iskazom cijena na više od dvije decimale?

 

Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, NN 57/2022, poznaje termin Jedinične cijene niske vrijednosti. Pod tim terminom misli se i na one proizvode i/ili usluge čije će cijene u trenutku konverzije u euro biti niže od 0,04 kune. Kod konverzije osnovnih cijena proizvoda i usluge, korisnici koji u svom asortimanu imaju proizvode i/ili usluge niske vrijednosti, odnosno one proizvode i/ili usluge čije su cijene niže od 0,04 kune, a istovremeno imaju postavljen broj decimala za cijenu na 2, trebaju voditi računa o tome da će se prilikom konverzije u euro takve cijene preračunati na vrijednost 0,00 eura. Ukoliko korisnici imaju poslovno opravdanu potrebu za iskazivanjem jediničnih cijena niske vrijednosti na više od 2 decimale, trebat će zatražiti promjenu postavke broja decimalnih mjesta za cijenu. Ova tema detaljnije je pojašnjena u spomenutom članku Uvođenje eura u Luceedu - cjeloviti pregled prilagodbi, pod naslovom Osnovna (obvezna) konverzija.

 

Vaša internetska trgovina povezana s Luceedom? Da li ste s uskladili potrebne akcije s Vašim odjelom/partnerom razvoja internetske trgovine?

 

Više o ovoj temi pročitajte u članku Planiranje zamjene kune eurom na internetskim trgovinama.

 

Potrebne su vam definicije cijena po partnerima na više od dva decimalna mjesta?

 

Oni korisnici koji cijene po partnerima, nivoima partnera i cjenicima žele od 2023. godine iskazivati na više decimalnih mjesta od dva, a trenutno nemaju uključen prikaz cijena na više decimalnih mjesta od dva, trebaju već sada putem Luceed korisničke podrške zatražiti promjenu postavke, te prilagodbu ispisa dokumenata. Pri tome naglašavamo da promjena postavke broja decimalnih mjesta za cijenu utječe na sva polja s cijenama, uključujući i npr. maloprodajne račune. Više o ovoj temi možete pročitati u članku Planiranje zamjene kune eurom na internetskim trgovinama, pod naslovom Definicije rabata / Cijene, u dijelu koji opisuje postupak konverzije.

 

U Luceedu imate više otvorenih firmi? Na svakoj hrvatskoj firmi trebate provesti konverziju.

 

Konverzija u euro vezana je na Luceed firmu. Korisnici koji unutar Luceeda imaju više hrvatskih firmi na svakoj od njih trebaju provesti konverziju.

 

Uputite vaše djelatnike u maloprodajama u način evidencije dnevnih pologa od 01.01.2023.

 

Već od prvog dana rada u 2023. biti će potrebno izmijeniti iznose pologa u maloprodajnim kasama. Korisnici ovaj dio trebaju samostalno odraditi putem opcije Maloprodaja / Postavke / Evidencija dnevnih pologa, za svaku od poslovnica zasebno. Uputu za evidenciju dnevnih pologa možete pronaći na sljedećoj poveznici: Evidencija dnevnih pologa.

 

Da li konverzija utječe na provedbu inventura za 2022. godinu?

 

Prelazak na euro, odnosno konverzija cijena u euro u Luceedu, ni na koji način ne utječe na sam postupak provedbe inventure u Luceedu. Postupak provedbe inventure u Luceedu ostaje nepromijenjen. Osnovnu (obveznu) konverziju je potrebno provesti bez obzira da li su i kada kreirane inventure u 2022. godini.

 


 

Postupak provedbe osnovne (obvezne) konverzije u euro

 

Tko može provesti konverziju u euro?

 

Ukoliko nitko od radnika nema dodijeljeno isključivo pravo izvršenja konverzije, bilo koji radnik moći će pokrenuti formu Konverzija u euro, ali najranije 31.12.2022.
Ukoliko postoje radnici kojima je dodijeljeno isključivo pravo izvršenja konverzije, formu Konverzija u euro moći će pokrenuti samo oni, bez obzira na trenutni datum.

Prema tome, ukoliko unutar vaše tvrtke niste niti jednom od radnika dodijelili isključivo pravo izvršenja konverzije, tada neće biti ograničenja koji radnik smije izvršiti konverziju, ali konverziju neće biti moguće izvršiti ranije od 31.12.2022.

Ukoliko imate jasno interno definirano tko će unutar vaše tvrtke provesti konverziju, te ne očekujete da bi neki drugi radnik neovlašteno pokretao konverziju u euro, definiranje isključivog prava za izvršenje konverzije nije od velike važnosti. No ukoliko je potrebno, postupak dodjele prava opisan je u članku Uvođenje eura u Luceedu - cjeloviti pregled prilagodbi, pod naslovom Ovlaštenje (pravo) radnika da izvrši konverziju.

 

 

Koraci za izvršenje osnovne (obvezne) konverzije

 
 

Bez obzira da li ste ažuriranje verzije Luceeda napravili dan ili dva ranije od dana kada izvršavate konverziju u euro, svakako napravite ažuriranje i neposredno prije samog provođenja konverzije!

 
 
Koraci
 1. Prijaviti se u Luceed u 2022. godinu,

 2. Pokrenuti Program / Konverzija u euro → kartica Konverzija u euro,

 3. Provjeriti status mogućnosti provedbe konverzije prikazan na vrhu prozora,

  • ako je prikazani status Konverzija moguća, nastaviti sa sljedećim korakom (točka 4),

  • ako je prikazani status Prije konverzije molimo provjerite karticu Poruke, provjeriti poruke, postupiti sukladno porukama/uputama, nastaviti postupak od točke provjere statusa mogućnosti konverzije,

  • ako je prikazani status Konverzija nije moguća, provjerite karticu Poruke, provjeriti poruke, postupiti sukladno porukama/uputama, nastaviti postupak od točke provjere statusa mogućnosti konverzije,

 4. Slijediti upute prikazane na samoj formi, označiti podatke za koje se želi izvršiti konverzija (osnovna konverzija je uvijek odabrana),

 5. Odabrati IZVRŠI KONVERZIJU.

Sync korisnici

Korisnici koji koriste Sync, trebaju se kod izvršenja osnovne (obvezne) konverzije u euro u Luceedu pridržavati dodatnih koraka koji su opisanu o članku: Koraci provedbe konverzije kod korisnika koji koriste Sync.

 

U nastavku slijedi prikaz navedenih koraka izvršenja konverzije s dodatnim napomenama i slikama.

 

 1. Prijaviti se u Luceed u 2022. godinu

   


   


 2. Pokrenuti opciju Program / Konverzija u euro

   

   

   

 3. Provjeriti status mogućnosti provedbe konverzije prikazan na vrhu prozora,

  • ako je prikazani status Konverzija je moguća, nastaviti sa sljedećim korakom (točka 4),

  • ako je prikazani status Prije konverzije molimo provjerite karticu Poruke, provjeriti poruke, postupiti sukladno porukama/uputama, nastaviti postupak od točke provjere statusa mogućnosti konverzije,

  • ako je prikazani status Konverzija nije moguća, provjerite karticu Poruke, provjeriti poruke, postupiti sukladno porukama/uputama, nastaviti postupak od točke provjere statusa mogućnosti konverzije,

    

     4. Slijediti upute prikazane na samoj formi, pročitati redom sve upute, te označiti podatke za koje se želi izvršiti konverzija,

  • stavka Izvršit će se osnovna (obvezna) konverzija je uvijek označena i nije moguće ukloniti odabir

  • preporučamo izvršenje konverzije i za ostale ponuđene podatke zajedno s osnovnom konverzijom (potrebno označiti)


     5. Odabrati IZVRŠI KONVERZIJU.

  • potvrditi izvršenje upisom “DA” pa Prihvati

  • pričekati dovršetak (za vrijeme izvršenja vidljiva je traka napretka)

    

   Brzina izvršenja osnovne (obvezne) konverzije ovisi o broju proizvoda i usluge, te broju partnera koje korisnik ima u Luceed šifrarnicima.

   Stoga treba imati u vidu da konverzija kod korisnika s velikim brojem podataka (više desetaka tisuća artikala) može potrajati i više od sat vremena.

   Budite strpljivi, pričekajte izvršenje, nemojte prekidati akciju.

    

     

  • po završetku konverzije za odabrana podatke javit će se poruka

    

    

  • na formi Konverzija u euro prema statusu za svaku pojedinu konverziju provjeriti da li ste proveli konverziju za sve što je potrebno

  • ukoliko niste, možete označiti podatke za koje nije izvršena konverzija te ponovno odabrati IZVRŠI KONVERZIJU

    

    

    

 

 

Što nakon izvršene osnovne (obvezne) konverzije?

 

Ukoliko se ne pojave neki nepredviđeni problemi, izvršenjem osnovne (obvezne) konverzije spremni ste za rad u 2023. godini.

Svim korisnicima koji imaju maloprodajne poslovnice savjetujemo da već 01.01.2023., bez obzira što na taj dan možda ne rade, kao osnovnu kontrolu kreiraju jedan maloprodajni račun s nekoliko artikala, zaključe račun, provjere ispravnost cijena i ispisa maloprodajnog računa. Ukoliko se primijete određeni problemi, biti će nešto više vremena za pravodobni ispravak. Nakon provjere stornirajte taj račun.

Kako je navedeno ranije, konverzije drugih podataka nisu nužne za početak rada i mogu se provesti naknadno, ovisno o potrebama korisnika.

Pri tome mislimo na:

 • konverziju matičnih podataka djelatnika za obračun plaća,

 • konverziju podataka u knjizi osnovnih sredstava,

 • konverziju podataka u SPM modulu.

Svi detalji oko provedbe ovih konverzija detaljno su opisani u članku Uvođenje eura u Luceedu - cjeloviti pregled prilagodbi.

 

Postupak poništavanja provede konverzije

 

Opcija poništavanja konverzije omogućuje vraćanje podataka na vrijednosti prije izvršene pojedine konverzije.

Opcija nije dodana s ciljem da se izvršenje konverzije isprobava, pa vraća na prethodno stanje, već kao alat koji će u iznimnim slučajevima omogućiti korisniku da vrati podatke na vrijednosti prije konverzije, izvrši akcije koje je možda propustio izvršiti prije provedbe konverzije, te potom ponovi konverziju.

Npr. neke od situacija radi kojih može biti potrebno poništenje konverzije su:

 • korisnik je prije konverzije želio izmijeniti cijene roba niske vrijednosti (manje od 0,04 kune) ali je to propustio napraviti,

 • korisnik želi prije konverzije prilagoditi cijene u kuni, a kako bi nakon konverzije cijene bile zaokružene na određene vrijednosti u euru, no propustio je to napraviti prije izvršenja konverzije,

 • prilikom konverzije korisnik je za zaokruživanje cijena definiranih po partnerima odabrao pogrešnu vrijednost, te želi ponoviti konverziju s ispravnom vrijednošću.

Koraci za poništavanje određene izvršene konverzije su:

 
 1. Prijaviti se u Luceed u 2022. godinu,

 2. Pokrenuti Program / Konverzija u euro → kartica Poništavanje konverzije,

 3. Odabrati željeno poništavanje određene konverzije klikom na polje Poništi, te pratiti dijalog za potvrdu poništavanja.

 4. Nakon poništavanja konverzije, te ispunjenja uvjeta za konverziju, ponavlja se postupak konverzije.

Ukoliko se više pojedinačnih provedenih konverzija želi poništiti, postupak se ponavlja za svaku od njih.

Nakon provedenog poništavanja konverzije, na kartici Konverzija u euro vidljiv je novi status izvršenosti pojedine konverzije (na slici dolje za Vrste plaćanja / Iznos plaćanja).

 

 

 

 


 

 

Dodatne napomene

Kada i kako izvršiti prilagodbu cijena u euru na željene vrijednosti (zaokruživanje)?

 

Preračun cijena izvršenjem konverzije u euro provodi se prema fiksnom tečaju konverzije sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje. Za očekivati je da određeni dio korisnika, iz svojih poslovno uvjetovanih razloga, neće htjeti zadržati cijene u euru u vrijednosti kakva je dobivena preračunom, već će ih htjeti prilagoditi (zaokružiti) na određenu vrijednost. Ukoliko korisnik nije prije izvršenja konverzije (u 2022. godini) prilagodio cijene u kuni na način da prilikom konverzije dobije željenu cijenu u euru, prilagodbu cijena u euru može napraviti i nakon izvršene konverzije, u 2023. godini.

 
 

Važno je naglasiti da se sve promjene cijena nakon izvršene konverzije MORAJU provoditi s prijavom u 2023. godinu, NIKAKO za vrijeme prijave u Luceedu u 2022. godini.

Korisnici koji imaju maloprodajne poslovnice, prije promjena cijena u euru u 2023. godini trebaju izvršiti prijenos početnih stanja skladišta iz inventure na 31.12.2022.

Sama promjena cijena izvršava se standardnim postupcima promjene cijena; direktnom izmjenom na proizvodu/usluzi, učitavanjem iz Excel tablice ili aktivacijom naloga za promjenu cijena.

 

 


 

 

Prilozi
Ne postoje privici uz ovaj članak.
Povezani članci RSS Feed