Prilagodbe Luceed obračuna plaća poreznoj reformi 2024.

Prilagodbe Luceed obračuna plaća poreznoj reformi 2024.

 

SADRŽAJ:

 

Što možete saznati u ovom članku?

Ukidanje prireza i nove stope poreza na dohodak

Uklonili smo uvid u prireze od poslovne godine 2024.

Omogućili smo definiranje poreza na dohodak za općine

Automatsko ažuriranje šifrarnika poreza na dohodak

Kako funkcionira automatsko inicijalno ažuriranje šifrarnika poreza na dohodak?

Utvrđivanje osobnog odbitka

Dodali smo novu svotu osobnog odbitka u 2024. godini

Novi koeficijenti za uvećanje osobnog odbitka

Utvrđivanja mjesečne osnovice za obračun doprinosa (umanjenje osnovice za 1. stup MIO)

Na pozicijama plaća dodali smo oznaku redovnog rada

Prilagodili smo obračun plaće primjeni umanjenja osnovice za 1. stup MIO

Novi stupci na pregledu plaća

Što kada radnik radi kod više poslodavaca?

Dodali smo novu opciju evidencije umanjenja mjesečne osnovice

Evidencija umanjenja osnovice prema izjavi radnika

Evidencija umanjenja osnovice prema podacima iz Porezne uprave (ePorezna)

Izvršene su prilagodbe na JOPPD obrascu

Obračun drugog dohotka u 2024. godini

Prilagođen je ispis IP1 obrasca

Što korisnici trebaju poduzeti za pravilnu primjenu provedenih prilagodbi?

Na što trebate obratiti dodatnu pažnju?

 


 

Što možete saznati u ovom članku?

Izmjene Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima objavljene su u Narodnim novinama br. 114/23. i donijele su novosti pri obračunu plaće, ali i drugih primitaka koji se ostvaruju prema drugim izvorima dohodaka. Sukladno spomenutim izmjenama, u Luceedu su izvršene potrebne prilagodbe, pri čemu nam je, osim samog zadovoljavanja zakonskih propisa, cilj bio u najvećoj mogućoj mjeri olakšati korisnicima prilagodbu i provedbu novih propisa.

Ovim člankom upoznat ćemo vas s prilagodbama koje su u Luceedu izvršene u modulu Plaće, te načinom njihove primjene.

Provedene prilagodbe odnose se na:

 • ukidanje prireza i nove stope poreza na dohodak,
 • novu svotu osobnog odbitka i nove koeficijente za uvećanje osnovnoga osobnog odbitka,
 • novi način utvrđivanja mjesečne osnovice za obračun doprinosa (umanjenje osnovice za 1. stup MIO).

U samom članku naglasit ćemo dijelove u kojima se opisuju akcije koje korisnici samostalno trebaju provesti za uspješnu primjenu izvršenih prilagodbi.

Na kraju članka rezimirat ćemo koje korake korisnici trebaju provesti i na što trebaju obratiti dodatnu pažnju, no svakako preporučamo da pročitate članak u cijelosti (vrijeme čitanja cca. 12 minuta).


 

Ukidanje prireza i nove stope poreza na dohodak

Uklonili smo uvid u prireze od poslovne godine 2024. NEW

Ukidanjem prireza u Luceedu prestaje potreba definiranja i pregleda stopa prireza u šifrarniku Plaće > Matični podaci > Općine. Sukladno tome, od poslovne godine 2024. u navedenom šifrarniku neće se prikazivati tablica s podacima o prirezu, kao što je vidljivo iz sljedeće slike.

 

Unos / Izmjena općine

 

Ukoliko se prijavite u poslovnu godinu raniju od 2024., podaci o prirezu biti će i dalje vidljivi, a za dosadašnje aktivne stope prireza biti vidljivo da su (automatski) postavljene da vrijede do 31.12.2023. Prema tome, za prestanak važenja prireza nisu potrebna nikakva podešavanja od strane korisnika.

 

Omogućili smo definiranje poreza na dohodak za općine NEW

Budući su jedinicama lokalne samouprave (gradovima i općinama) dane ovlasti da samostalno svojim odlukama upravljaju visinom poreznih stopa za sve godišnje dohotke, u Luceedu smo omogućili definiranje poreza za pojedinu jedinicu lokalne samouprave.

U šifrarniku Plaće > Matični podaci > Porezi, na definiciji poreza dodali smo polje Općina u kojem se odabire općina za koju porez vrijedi, te smo u pregled šifrarnika dodali stupce Općina i Naziv općine.

 

Unos / Izmjena poreza na dohodak

 

Radi jednostavnijeg pregleda, kod prvog otvaranja šifrarnika nakon ažuriranja verzije, automatski će se u pregled postaviti novi raspored stupaca, i to redom: Općina, Opis, Do iznosa, Stopa, Od datuma, Do datuma, Ugovor. Naravno, korisnici nakon toga mogu samostalno, prema vlastitim željama, mijenjati raspored i vidljivost stupaca.

 

Automatsko ažuriranje šifrarnika poreza na dohodak NEW

Kako smo ranije najavili, aktivirali smo automatsko ažuriranje šifrarnika poreza na dohodak (Plaće > Matični podaci > Porezi).

 

 

Prilikom prijave u Luceed automatski će se ažurirati šifrarnik poreza prema podacima koji su dostupni na stranicama Porezne uprave. Još jednom napominjemo kako nije potrebno samostalno podešavati poreze na dohodak po općinama.

 

Kao što stoji na navedenoj stranici Porezne uprave, podaci koji su dostupni nisu konačni podaci za 2024. godinu. Potpuni podaci biti će dostupni po objavi posljednjeg broja Narodnih novina za 2023. godinu (što je zadnji dan u godini).

 

 

Podatke ćemo ažurirati postupno kako odluke budu objavljene u Narodnim novinama, te će se i podaci koje naknadno dodamo automatski ažurirati u Luceedu.

 

Molimo vas da se u nastavku svakako upoznate sa zakonitostima koje se primjenjuju kod automatskog ažuriranja šifrarnika poreza na dohodak.

Kako funkcionira automatsko inicijalno ažuriranje šifrarnika poreza na dohodak?

 

 1. Automatsko ažuriranje namijenjeno je samo inicijalnom dodavanju novih poreznih stopa, te ono neće raditi naknadne izmjene po eventualnim promjenama odluka o visinama poreza na razini jedinica lokalne samouprave nakon 1.1.2024.
 2. Automatsko ažuriranje odvijat će se u pozadini prilikom prijave u Luceed, i to samo jednom u 24 sata. Npr. ako se prva prijava u Luceed (bilo kojeg radnika) odvila u 8:00 sati, Luceed neće sljedećih 24 sata ažurirati podatke. Prvo sljedeće ažuriranje odvit će se tek sutradan, od 8:00 sati, kod prijave nekog od radnika u Luceed.
 3. Budući se stope poreza na dohodak određuju prema jedinicama lokalne samouprave, Luceed će u šifrarnik poreza dodati stope za jedinice lokalne samouprave koje imate definirane u šifrarniku općina (Plaće > Matični podaci > Općine), i to samo za one jedinice lokalne samouprave čije su odluke objavljene u Narodnim novinama. Protekom zadnjeg dana roka za objavu u Narodnim novinama (31.12.2023.) ažurirat će se i porezi za preostale općine.
 4. Ažuriranjem će se kreirati i zapisi za obje osnovne stope (20% i 30%) bez definirane općine koje će se primjenjivati u slučaju da u šifrarniku neće postojati porez definiran za općinu djelatnika.
 5. Sve niže porezne stope imat će oznaku na polju Ugovor jer je prilikom obračuna drugog dohotka te honorara od autorskih i umjetničkih djela potrebno primijeniti niže stope poreza na dohodak. Napominjemo da se ranije u Luceedu zasebno definirala porezna stopa za obračun drugog dohotka, što više neće biti potrebno.
 6. Automatski će se važenje trenutnih stopa ograničiti datumom 31.12.2023.

 

 

Automatsko ažuriranje namijenjeno je samo inicijalnom dodavanju novih poreznih stopa, te ono neće raditi naknadne izmjene po eventualnim promjenama odluka o visinama poreza na razini jedinica lokalne samouprave nakon 1.1.2024. Eventualne promjene poreznih stopa po jedinicama lokalne samouprave (općinama i gradovima) nakon 1.1.2024. korisnici provode samostalno na način za datumski ograniče postojeću stopu (polje Do datuma) te dodaju novu stopu s primjenom od određenog datuma.

 

Utvrđivanje osobnog odbitka

Izmjenama Zakona o porezu na dohodak osnovni osobni odbitak povećava se na 560,00 €. Također se mijenjaju i koeficijenti koji se koriste pri izračunu uvećanoga osobnog odbitka po osnovi uzdržavanih članova i invalidnosti.

Dodali smo novu svotu osobnog odbitka u 2024. godini NEW

U Luceedu su izvršene potrebne prilagodbe kako bi se na obračunu plaća u 2024. godini automatski koristio novi propisani iznos osnovnog osobnog odbitka od 560,00 €.

 

Novi koeficijenti za uvećanje osobnog odbitka

Iako nam je cilj bio dodati automatsko ažuriranje koeficijenata koji se koriste pri izračunu uvećanog osobnog odbitka po osnovi uzdržavanih članova i invalidnosti (kako korisnici ne bi trebali samostalno ažurirati koeficijente), procijenili smo da automatskim ažuriranjem ne bismo mogli u potpunosti jamčiti ispravnost podataka u svim slučajevima radi različitih podjela odbitka između roditelja, te drugih korisničkih unosa i izmjena u šifrarniku Olakšice.

 

 

Kako bi se primijenili novi koeficijenti za uvećanje osobnog odbitka, korisnici trebaju samostalno ažurirati podatke u šifrarniku Plaće > Matični podaci > Olakšice.

 

Ažuriranje podataka potrebno je provesti na svakoj pojedinačnoj olakšici koja se koristi, i to na sljedeći način:

 1. u šifrarniku označiti zapis koji želite ažurirati te pokrenuti izmjenu (Izbornik > Izmijeni ili [F3]),
 2. u tablici sa stopama i periodom, za trenutno važeću stopu postaviti 31.12.2023. u polje Do datuma,
 3. dodati novi zapis (tipka [INSERT]), upisati stopu prema propisanom koeficijentu i u polje Od datuma postaviti 1.1.2024.

 

 

Napominjemo da se propisani koeficijent u Luceedu unosi kao postotak. Npr. za koeficijent 1,40 u polje Stopa unosi broj 140,00, za koeficijent 1,00 unosi se broj 100,00 itd.

 

Primjer ažuriranih podataka za olakšicu za treće dijete možete vidjeti na sljedećoj slici.

 

Unos / Izmjena olakšice

 

Utvrđivanja mjesečne osnovice za obračun doprinosa (umanjenje osnovice za 1. stup MIO)

Najznačajnija novost u zakonskim izmjenama svakako je umanjenje mjesečne osnovice za obračun doprinosa za prvi stup mirovinskog osiguranja za osiguranike po osnovi radnog odnosa čija je ukupna mjesečna bruto-plaća utvrđena u svoti do 1.300,00 €.

Za sve svote ukupne bruto mjesečne plaće do 700,00 € svota umanjenja je fiksna i iznosi 300,00 €, dok se u slučajevima kada ukupna svota mjesečne bruto plaće iznosi od 700,01 € do 1.300,00 € svota umanjenja mjesečne osnovice izračunava kao umnožak koeficijenta 0,5 i razlike najviše svote bruto mjesečne plaće na koju se primjenjuje pravo na umanjenje mjesečne osnovice u svoti od 1.300,00 € i ukupne svote bruto-plaća za određeni mjesec.

Umanjenje osnovice za obračun doprinosa za 1. stup MIO koristi se bez obzira na broj dana provedenih u osiguranju određenog mjeseca i bez obzira na to je li riječ o radu u punom odnosno nepunom radnom vremenu (čl. 21.a st. 3. Zakona o doprinosima).

Umanjenje osnovice za obračun doprinosa prema izmjenama Zakona o doprinosima ne odnosi se na primitke koji se ne smatraju plaćom za redovan rad točno određenog mjeseca (oporezive prigodne nagrade, bonuse i sl.).

 

 

To znači da se umanjenje osnovice za obračun doprinosa može primijeniti samo na primitke koji se isplaćuju radnicima i smatraju se plaćom za redovan rad.

 

Na pozicijama plaća dodali smo oznaku redovnog rada NEW

Budući se umanjenje osnovice za obračun doprinosa može primijeniti samo na primitke koji se isplaćuju radnicima i smatraju se plaćom za redovan rad, na pozicijama plaća (Plaće > Matični podaci > Pozicije plaća) dodali smo oznaku Redovan rad (prikazano na sljedećoj slici).

 

Unos / Izmjena pozicije plaće

 

Kako bi se u slučajevima gdje je to potrebno primijenilo umanjenje osnovice za obračun doprinosa za 1. stup MIO, korisnici trebaju samostalno ažurirati pozicije plaća na način da na svim pozicijama na kojima se umanjenje može primijeniti postave kvačicu na polje Redovan rad (označeno na prethodnoj slici).

 

Osim direktnom izmjenom pojedine pozicije, ažuriranje pozicija možete provesti i za više zapisa od jednom na sljedeći način:

 1. u pregled šifrarnika Pozicije plaća postavite stupac Redovan rad,
 2. označite više pozicija na kojima želite ažurirati ovaj podatak (multiselect),
 3. desnim klikom miša na stupcu Redovan rad iz izbornika odaberite opciju Izmjena podataka u stupcu: Redovan rad,
 4. u prozoru za potvrdu označite kvačicom polje Redovan rad i potvrdite upit odabirom Da.

 

Prilagodili smo obračun plaće primjeni umanjenja osnovice za 1. stup MIO NEW

Izmjene Zakona o doprinosima vezane za utvrđivanje umanjenja mjesečne osnovice za obračun doprinosa stupaju na snagu od 1. prosinca 2023. godine te se primjenjuju i na obračunima za 12. mjesec koji se isplaćuju na zadnji dan u mjesecu, 31.12.2023. ili ranije, npr. u slučajevima isplate plaće u 2 dijela.

 

 

To znači da će se umanjenje mjesečne osnovice za MIO 1. stup u Luceedu obračunavati na svim obračunima za 12. mjesec, radilo se o isplati u 12. mjesecu ili 1. mjesecu 2024. Naravno, ukoliko su zadovoljeni kriteriji za primjenu umanjenja osnovnice za 1. stup MIO, odnosno da su pozicije plaće koje ulaze u osnovicu za umanjenje označene kao Redovan rad (kako je ranije objašnjeno).

 

U slučaju kada se za djelatnika provodi druga isplata za isti mjesec obračuna, na drugom obračunu uzima se u obzir prvi obračun i iskorišteno umanjenje, te se obračunava razlika prema ukupnoj bruto mjesečnoj osnovici i već korištenom umanjenju.

Ta razlika može biti pozitivna, ukoliko postoji preostali iznos umanjenja za korištenje, ili negativna, ako se po ukupnoj mjesečnoj osnovici ne može koristiti puno umanjenje iskorišteno na prvom obračunu.

 

Novi stupci na pregledu plaćaNEW

U svrhu kontrole i jasnoće, na opciji Pregled plaće dodali smo stupce:

 • Oznaka MIO I umanjenja (oznaka se koristi na JOPPD obrascu i u nastavku je detaljnije objašnjena),
 • Umanjenje MIO I osnovice (iznos umanjenja osnovice za 1. stup MIO na obračunu),
 • Doprinos MIO I osnovica (osnovica za 1. stup MIO nakon umanjenja).

 

Što kada radnik radi kod više poslodavaca?

 

U slučaju kada djelatnik radi kod više poslodavaca umanjenje osnovice koristi se razmjerno udjelu bruto plaće u firmi za koju vi provodite obračun u odnosu na ukupnu bruto plaću kod svih poslodavaca.

Ako djelatnik radi kod dva ili više poslodavca postoje dvije opcije prema kojima je moguće evidentirati podatke koji su potrebni za obračun:

 

 1. Poslodavac je dobio od radnika izjavu o broju ostalih poslodavaca u mjesecu i bruto iznosima kod svakog od njih. Na osnovu ukupne bruto plaće kod svih poslodavaca i obračunate plaće za istog djelatnika u Luceedu izračunat će se iznos umanjenja na obračunu u Luceedu.
 2. Poslodavac nije dobio izjavu radnika o broju poslodavaca u mjesecu ili je izjavom potvrdio da poslodavac može preuzeti podatke s Porezne uprave. U tom slučaju se od Porezne uprave preuzima iznos umanjenja koji djelatnik može iskoristiti u firmi za koju vi provodite obračun. Obaveza je barem 2 mjeseca zaredom preuzeti podatke s Porezne uprave.

 

Dodali smo novu opciju evidencije umanjenja mjesečne osnovice NEW

 

Dodali smo novu opciju Plaće > Evidencije > Umanjenje mjesečne osnovice.

 

Opcija Umanjenje mjesečne osnovice služi za evidenciju podataka koji su potrebni za obračun umanjenja mjesečne osnovice za 1. stup MIO u slučajevima kada djelatnik radi kod više poslodavaca.

Kako smo ranije spomenuli, postoje dva moguća izvora podataka potrebnih za obračun umanjenja mjesečne osnovice u slučajevima rada kod više poslodavaca:

 1. izjava radnika,
 2. podaci iz Porezne uprave (ePorezna).

U Luceedu smo podržali evidenciju i obračun na osnovu bilo kojeg od navedenih izvora podataka.

 

 

Odabir opcije koja će se koristiti je na korisnicima, no važno je naglasiti sljedeće:

 1. Nije moguće za isti period unositi podatke po oba izvora za jednog djelatnika. Drugim riječima, za jednog djelatnika i period koriste se ili podaci prema izjavi radnika, ili podaci s Porezne uprave.
 2. Na opciji unosa podataka prema izjavi radnika moguće je više puta unijeti istog djelatnika i period jer radnik može raditi kod više od jednog dodatnog poslodavaca. Na ovoj opciji unose se iznosi bruto plaća kod drugih poslodavaca.
 3. Na opciju za unos podataka prema Poreznoj upravi moguće je za jedan period unijeti djelatnika samo jednom jer se ovdje unosi iznos umanjenja u firmi za koju provodite obračun.

 

Evidencija umanjenja osnovice prema izjavi radnika NEW

Ukoliko je ukupni bruto djelatnika kod svih poslodavaca manji od 1.300,00 €, te djelatnik poslodavcu dostavi izjavu o bruto plaći kod ostalih poslodavaca, putem opcije Evidencije > Umanjenje mjesečne osnovice, na kartici Izjava radnika, unose se podaci o bruto plaćama kod svih drugih poslodavaca, ne i bruto plaća u firmi za koju se radi obračun.

 

Evidencija umanjenja osnovice prema izjavi radnika

 

Evidencija umanjenja osnovice prema podacima iz Porezne uprave (ePorezna) NEW

Ukoliko djelatnik nije dostavio izjavu o bruto plaći kod drugih poslodavaca, ili je izjavom potvrdio da poslodavac može preuzeti podatke s Porezne uprave, podatak o iznosu umanjenja preuzima se s Porezne uprave (ePorezna) i unosi putem opcije Evidencije > Umanjenje mjesečne osnovice, ali na kartici Porezna uprava.

U slučaju preuzimanja podataka s Porezne uprave pod Iznos umanjenja upisuje se pripadajući iznos umanjenja za pojedinog djelatnika i pojedini mjesec prema podacima s Porezne uprave koji je ona obračunala prema predanim JOPPD obrascima za prethodni mjesec svih poslodavaca kod kojih je djelatnik zaposlen. Dakle, unosi se iznos umanjenja samo za firmu za koju se radi obračun.

 

Evidencija umanjenja osnovice prema podacima Porezne uprave

 

Podatke unijete u ovim evidencijama Luceed će uzimati u obzir kod obračuna plaće u svrhu primjene umanjenja osnovice za 1. stup MIO.

Period unijet u evidenciji Umanjenje mjesečne osnovice odnosi se na mjesec za koji se plaća isplaćuje, te stoga Od datuma uvijek mora biti prvi, a Do datuma zadnji dan nekog mjeseca.

 

Izvršene su prilagodbe na JOPPD obrascu NEW

Zbog uvođenja umanjenja mjesečne osnovice za obračun doprinosa za 1. stup MIO, a radi izvješćivanja o utvrđenim obvezama doprinosa Pravilnikom se propisuje prilagodba Obrasca JOPPD i način izvješćivanja prilikom umanjenja mjesečne osnovice.

Na opciji JOPPD > Obrazac JOPPD na B stranici ispisa zamijenili smo stari stupac 7.2. novim koji se sada naziva Oznaka načina umanjenja mjesečne osnovice za obračun doprinosa za MO na temelju generacijske solidarnosti i u njega se zapisuje oznaka načina umanjenja:

 • 0 – ako stjecatelj nema pravo na umanjenje,
 • 1 – ako stjecatelj ima jednog poslodavca,
 • 2 – ako se za stjecatelja koriste podaci Porezne uprave o iznosu umanjenja mjesečne osnovice,
 • 3 – ako stjecatelj ima više poslodavaca i dostavlja izjavu o iznosima mjesečnih bruto plaća.

 

Također, stupac 12.9. na B stranici sada se naziva Iznos umanjenja mjesečne osnovice za obračun doprinosa za MO na temelju generacijske solidarnosti i u njega se zapisuje iznos umanjenja osnovice.

Stari obrasci dostupni su preko opcije Ispis > Stari obrasci > Ispis JOPPD A strana (do 1.12.2023) i Ispis JOPPD B strana (do 1.12.2023).

Ista izmjena je provedena i u eJOPPD obrascu koji se predaje Poreznoj upravi i u koji se sada zapisuju nove vrijednosti prema stupcima 7.2. i 12.9. s B stranice obrasca. Stari eJOPPD obrazac dostupan je preko opcije Alati > Stari obrasci > Snimi eJOPPD obrazac (do 1.12.2023).

Vrijednosti koje se ispisuju u stupcima 7.2. i 12.9. dodane su i u pregledu JOPPD obrasca, u donjem prozoru Stavke pod stupce Oznaka umanjenja MIO I osnovice i Umanjenje MIO I osnovice.

 

Napominjemo da je za snimanje eJOPPD obrasca i ispis JOPPD obrasca za obračune za 11. mjesec 2023., uključujući i one s datumom isplate u 12. mjesecu 2023., potrebno koristiti opcije:

 • Alati > Stari obrasci > Snimi eJOPPD obrazac (do 1.12.2023),
 • Ispis > Stari obrasci > Ispis JOPPD A strana (do 1.12.2023),
 • Ispis JOPPD B strana (do 1.12.2023).

 

 

Ukoliko ste u Luceedu kreirali obračun za 12. mjesec 2023. prije preuzimanja verzije Luceeda od koje su aktivne opisane prilagodbe (v3.20.52.8422) potrebno je ponoviti obračun i generiranje JOPPD obrasca kako bi se ispravno obračunalo i zapisalo umanjenje osnovice za obračun doprinosa za 1. stup MIO.

Obračun drugog dohotka u 2024. godini NEW

Kod obračuna drugog dohotka, kao što su ugovori o djelu, honorari od autorskih i umjetničkih djela primjenjivati će se niže stope poreza na dohodak koju donose jedinice lokalne samouprave. Ukoliko jedinica lokalne samouprave ne donese odluku o visinama poreznih stopa primjenjivati će se niža osnovna stopa poreza na dohodak (na razini države).

Kako smo ranije naveli, inicijalno ažuriranje šifrarnika poreza odraditi će se automatski u Luceedu (kako je pojašnjeno prethodno), pa u ovom trenutku nije potrebno podešavanje poreza od strane korisnika.

 

Prilagođen je ispis IP1 obrasca NEW

Na ispisu IP1 obrasca preko opcije Pregled plaće > Izvješća > Obrazac IP1 u retku ispod obračunatog doprinosa za 1. stup MIO dodali smo prikaz podataka o iznosu umanjenja osnovice za obračun 1. stupa MIO i osnovici za obračun 1. stupa MIO doprinosa.

 


 

Što korisnici trebaju poduzeti za pravilnu primjenu provedenih prilagodbi?

Kako bi ste primijenili provedene prilagodbe, potrebno je:

 

 1. Upoznati se s novim zakonskim propisima, neovisno o funkcionalnostima u Luceedu i ovom članku.
 2. Ažurirati verziju Luceeda
  Savjetujemo da u prvim danima nakon ažuriranja verzije koja donosi opisane prilagodbe i dalje pratite naše objave i ovu uputu kako bi ste se informirali o eventualnim poboljšanjima u novim verzijama i dodatnim uputama.
 3. Ažurirati koeficijente za uvećanje osobnog odbitka
  Kako bi se primijenili novi koeficijenti za uvećanje osobnog odbitka, korisnici trebaju samostalno ažurirati podatke u šifrarniku Plaće > Matični podaci > Olakšice, na način kako je prethodno u članku opisan.
 4. Ažurirati polje Redovan rad na pozicijama plaća
  Kako bi se u slučajevima gdje je to potrebno primijenilo umanjenje osnovice za obračun doprinosa za 1. stup MIO, korisnici trebaju samostalno ažurirati pozicije plaća na način da na svim pozicijama na kojima se umanjenje može primijeniti postavke kvačicu na polje Redovan rad (pojašnjeno detaljno u prethodnom tekstu).
 5. Prema potrebama popunjavati evidenciju umanjenja mjesečne osnovice za djelatnike koji rade kod više poslodavaca
  Kako bi se ispravno obračunalo umanjenje mjesečne osnovice za djelatnike koji rade kod više poslodavaca potrebno je evidentirati bruto plaću kod svih ostalih poslodavaca prema Izjavi radnika ili evidentirati iznos umanjenja preuzet s Porezne uprave.

   

Na što trebate obratiti dodatnu pažnju?

 

 1. Kako smo ranije naveli, automatsko ažuriranje šifrarnika poreza namijenjeno je samo inicijalnom dodavanju novih poreznih stopa, te ono neće raditi naknadne izmjene po eventualnim promjenama odluka o visinama poreza na razini jedinica lokalne samouprave nakon 1.1.2024. Eventualne promjene poreznih stopa po jedinicama lokalne samouprave (općinama i gradovima) nakon 1.1.2024. korisnici provode samostalno na način za datumski ograniče postojeću stopu (polje Do datuma) te dodaju novu stopu s primjenom od određenog datuma.

  Napominjemo da se predujam poreza na dohodak obračunava prema datumu isplate, bez obzira na koje se razdoblje isplata odnosi, te se sukladno tome kao početni datum postavlja prvi dan mjeseca za koji porez vrijedi prema datumu isplate.

 2. Napominjemo da smo postojeće opcije Evidencija prijašnjih plaća djelatnika i Evidencija prosječnih i minimalnih plaća izmjestili u novi pod izbornik Plaće > Evidencije.

 3. Odluke o izmjenama visine poreznih stopa poreza na dohodak
  Kako smo vas ranije naveli, u Luceedu smo dodali automatsko inicijalno ažuriranje šifrarnika poreza na dohodak. Pri tome smo naglasili da je automatsko ažuriranje namijenjeno samo inicijalnom dodavanju novih poreznih stopa, te da ono neće raditi naknadne izmjene po eventualnim promjenama odluka o visinama poreza na razini jedinica lokalne samouprave nakon 1.1.2024.
  No, pojedine općine odlučile su i prije 1.1.2024. promijeniti početne odluke o visinama stopa poreza na dohodak, te stoga (ukoliko koristite navedene općine) trebate samostalno izmijeniti stope poreza za njih.
  Koje općine su izmijenile početne odluke možete vidjeti u tablici sa stopama poreza na dohodak na STRANICI Porezne uprave. Prepoznat ćete ih po tome što one u stupcu “Broj NN” imaj navedeno više od jednog broja Narodnih novina. Na dan 29.12.2.2023. radilo se o općinama: Mali Bukovec, Novi Marof, Oroslavlje, Stara Gradiška, te Sveti Ilija. Sve navedene općine koriste 20% kao nižu, te 30% kao višu poreznu stopu.

 


 

 

Prilozi
Ne postoje privici uz ovaj članak.