Izmjene zakona - Isticanje cijena proizvoda tijekom razdoblja od 30 dana prije provođenja posebnog oblika prodaje

Kako bi se mogle istaknuti najniže cijene koju je trgovac primjenjivao za isti proizvod tijekom razdoblja od 30 dana prije provođenja posebnog oblika prodaje, a koje će na snagu stupiti 28. svibnja 2022., pripremaju se promjene u Luceed-u a u ovom članku možete pročitati o promjenama zakona i kako će se primjenjivati.
 
Naime, novi Zakon o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 19/22.) donesen je, između ostaloga, kako bi se prenijele Direktive(EU) 2019/2161 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. godine u pogledu boljeg izvršavanja i modernizacije pravila Unije o zaštiti potrošača u hrvatsko zakonodavstvo, kojim se uređuje zaštita potrošača. Njima se, uz ostalo, uređuje viša razina zaštite potrošača prilikom isticanja proizvoda (roba i usluga), posebice prilikom najavljivanja (oglašavanja) i obavljanja posebnih oblika prodaje, koje je propisano na bitno drukčiji način nego do sada, te je zakonom propisana obveza isticanja cijena i pridržavanja tako istaknutih cijena, a osim toga su propisani uvjeti provedbe posebnih oblika prodaje.
Pod posebnim oblicima prodaje, smatra se prodaja proizvoda po cijenama nižim od cijena u redovnoj prodaji, a obuhvaća:
  • akcijsku prodaju (prodaja određenih proizvoda po cijeni koja je niža od cijene tog proizvoda u redovnoj prodaji),
  • rasprodaju (prodaja zbog prestanka poslovanja trgovca, promjene lokacije poslovanja, stečaja),
  • sezonsko sniženje (prodaja proizvoda po sniženoj cijeni nakon proteka sezone),
  • prodaju proizvoda s greškom i
  • prodaju proizvoda kojim istječe rok uporabe.
Tijekom trajanja posebnog oblika prodaje robe i kod oglašavanja takve prodaje, trgovac  obvezan istaknuti cijenu koju primjenjuje tijekom trajanja posebnog oblika prodaje zajedno sa najnižom cijenom koju je trgovac primjenjivao za istu robu tijekom razdoblja od 30 dana prije provedbe posebnog oblika prodaje. Nadalje, tijekom trajanja posebnog oblika prodaje usluge unutar poslovnih prostorija, trgovac je obvezan istaknuti cijenu koju primjenjuje tijekom trajanja posebnog oblika prodaje i najnižu cijenu koju je trgovac primjenjivao za istu uslugu tijekom razdoblja od 30 dana prije provedbe posebnog oblika prodaje, osim u slučaju oglašavanja usluga i sklapanja ugovora izvan poslovnih prostorija i ugovora sklopljenih na daljinu.
Cijena koja se primjenjuje tijekom posebnog oblika prodaje mora biti niža od najniže cijene istog proizvoda u razdoblju od 30 dana prije početka provedbe posebnog oblika prodaje, ali cijena koja se primjenjuje tijekom trajanja posebnog oblika prodaje ne smije biti niža od nabavne cijene tog proizvoda s PDV-om.
Osim toga, kod provedbe posebnog oblika prodaje robe trgovac mora sačiniti zapisnik o sniženju zadnje (više) cijene na (nižu) cijenu koju primjenjuje tijekom trajanja posebnog oblika prodaje, osim  kod odobravanja popusta za pojedine proizvode ili skupinu proizvoda trgovac, već se popust odobrava i iskazuje na računu potrošača. Najniža se cijena može (ali i ne mora) precrtati.
Pravila o isticanju cijena prilikom obavljanja posebnog oblika prodaje ne primjenjuje se:
a) kada su cijene proizvoda kombinirane ili vezane uz uvjetne ponude (npr. „1+1 gratis“)
b) na programe vjernosti, kao što su kartice za popust ili kuponi
c) na stvarna personalizirana sniženja cijena
d) popust za određenu skupinu potrošača (npr. umirovljenike) i na određeni način plaćanja (za gotovinsko plaćanje i sl.).
 
Detaljnije o promjenama možete naći u publikaciji  RRIF (RRIF svibanj 2022, str. 160).
 
Budući da do sada u praksi isticanja stare/nove cijene nije bilo specificirano kojom se točno cijenom smatra stara cijena, novim je zakonom određeno da se ističe trenutna cijena proizvoda i najniža cijena u zadnjih 30 dana, a periodom od 30 dana se smatra dan od kad vrijedi trenutna (nova) cijena pa 30 dana unazad od datuma primjene te cijene.
 
Najnižom cijenom smatra se ona cijena po kojoj je bilo moguće kupiti proizvod u tih zadnjih 30 dana, a pritom u izračun te cijene ulaze sniženja i akcije. Samo sniženje definira se kao broj dana sniženja od početka primjene, a cijene se provjeravaju po svim osnovnim akcijama na kojima je definirana MPC ili MPC popust. Ukoliko se radi o akcijama s MPC popustom, tada se gledaju sve promjene cijena u periodu u kojem je vrijedila akcija i uzima se najmanja cijena s uračunatim akcijskim popustom.
 
Za Luceed se priprema nekoliko predefiniranih ispisa etiketa po novim pravilima.
 
Dodan je novi API poziv za dohvat cijena za artikle kojima je potrebno prikazivati minimalnu cijenu u zadnjih 30 dana, a nova dokumentacija može se preuzeti na ovoj poveznici pod “1.25. Artikli - popusti”.
Prilozi
Ne postoje privici uz ovaj članak.