Način isticanja cijena kod posebnih oblika prodaje prema novom Zakonu o zaštiti potrošača - 28. svibnja 2022.

Novi Zakon o zaštiti potrošača (NN 19/2022) koji je stupio na snagu 28. svibnja 2022., propisuje način isticanja cijena za vrijeme obavljanja posebnog oblika prodaje.

Pod posebnim oblicima prodaje, u smislu čl. 19. st. 1. Zakona, smatra se prodaja proizvoda po cijenama nižim od cijena u redovnoj prodaji, a obuhvaća prodajne oblike iz st. 2. toga članka, i to:

 1.   akcijsku prodaju,
 2.   rasprodaju,
 3.   sezonsko sniženje,
 4.   prodaju proizvoda s greškom i prodaju proizvoda kojim istječe rok uporabe.

Tijekom trajanja posebnog oblika prodaje robe i kod oglašavanja takve prodaje, trgovac je obvezan istaknuti cijenu koju primjenjuje tijekom trajanja posebnog oblika prodaje i najnižu cijenu koju je trgovac primjenjivao za istu robu tijekom razdoblja od 30 dana prije provedbe posebnog oblika prodaje. Isto je obvezan i kod posebnog oblika prodaje usluge unutar poslovnih prostorija, osim u slučaju oglašavanja usluga i sklapanja ugovora izvan poslovnih prostorija i ugovora sklopljenih na daljinu.

Najniža cijena je ona cijena koju je trgovac primjenjivao za istu robu odnosno uslugu tijekom razdoblja od 30 dana prije provedbe posebnog oblika prodaje, ili drugim riječima, cijena po kojoj je bilo moguće kupiti istu robu odnosno uslugu tijekom razdoblja od 30 dana prije početka posebnog oblika prodaje.

  

Ispis etiketa s cijenama iz Luceeda prema novim pravilima

U Luceed-u su napravljene prilagodbe koje omogućavaju ispise etiketa s cijenama sukladno novim propisima (opisane u Luceed Newsletteru od 26.5.2022.). Spomenute prilagodbe omogućuju da se na etiketama ispisuje podatak o najnižoj cijeni (MPC) u prethodnih 30 dana prije početka provođenja posebnog oblika prodaje, te najnižoj cijeni u jedinici mjere (CJM) u prethodnih 30 dana prije početka provođenja posebnog oblika prodaje. Također, omogućen je i ispis datuma od kojeg se računa prethodnih 30 dana, što je ujedno i datum početka provedbe posebnog oblika prodaje.

Novi propisani ispis cijena podržan je isključivo putem opcije Kalkulacije -> Ispis etiketa.

Na samoj formi Kalkulacije -> Ispis etiketa dodani su novi stupci s podacima koji su referentni za novi način iskazivanja cijena, a to su:

 • Najniži MPC (od datuma)
 • Najniži MPC 30 dana
 • Najniži MPC 30 dana (jm)
 • Tip promjene cijena
 • Naziv tipa promjene cijena
 • Sniženje (od datuma)
 • Sniženje (do datuma)
 • Sniženje (dana)

Najnižu cijenu u prethodnih 30 dana Luceed dohvaća iz dostupnih podataka unutar Luceeda, i to, prodajnih akcija koje su bile aktivne (nalaze se u statusu koji ima oznaku „Odobren“), te povijesti promjene cijena (Informacije o artiklu -> Promjene cijena).

 

Osim na formi Kalkulacije -> Ispis etiketa, odnosno prilikom samog ispisa etiketanajnižu cijenu u 30 dana za odabrane artikle moguće je vidjeti na formi Matični podaci -> Proizvodi ostalo -> Pregled najniže cijene u 30 dana. Pregled najniže cijene u 30 dana moguće je pozvati i iz samog šifrarnika artikala na način da se označi artikl ili više njih ("multicelect"), te potom pozove opcija pregleda putem izbornika Alati -> Pregled najniže cijene u 30 dana.

  

 

Koje Luceed opcije se primjenjuju za pojedini posebni oblik prodaje?

 S obzirom na pravila novog Zakona, te način provedbe u Luceedu, definiranje posebnih oblika prodaje u Luceedu možemo generalno podijeliti na:

 • Definiranje uvjeta posebnog oblika prodaje putem opcije Prodajne akcije, te
 • Promjene važećih cijena (sniženja) putem opcije Unos zapisnika o promjeni cijena (ili opcije Unos naloga za promjenu MPC kod korisnika koji koriste naloge za promjenu cijena, odnosno koji imaju navedenu opciju uključenu u svojem paketu)

 

Tablica: Pregled posebnih oblika prodaje definiranih Zakonom i primjenjivih Luceed opcija za definiranje istih 

 

Posebni oblici prodaje 

vs.

Luceed opcije

Akcijska prodaja

Rasprodaja

Sezonsko sniženje

Roba s greškom / pred istek roka

Prodajne akcije

X (preporuka)

X (preporuka)

 

X

Unos naloga za promjenu cijena

Unos zapisnika o promjeni cijena

X (opcija)

X (opcija)

X

 

 

Uobičajeno, svi posebni oblici prodaje, izuzev sezonskog sniženja, u Luceedu se definiraju putem opcije Prodajne akcije. Prodajne akcije omogućuju definiranje uvjeta na različitim nivoima (artikli, grupe artikala, robne marke, itd.) u određenom vremenskom razdoblju. Ovaj način definiranja uvjeta omogućuje definiranje cijene (popusta) bez potrebe da se unaprijed kreiraju zapisnici o promjeni cijena za sve artikle koji se uključuju u poseban oblik prodaje. Zapisnici o promjeni cijena u ovom slučaju kreiraju se automatski po prodaji artikala za koju je primijenjena cijena definirana prodajnom akcijom. Budući je prodajnu akciju moguće definirati po grupama artikala, robnim markama i drugim nivoima, ovakvo definiranje akcijske cijene je jednostavnije od promjena cijena.

Za razliku od prodajnih akcija, definiranje posebnog oblika prodaje putem zapisnika o promjeni cijena podrazumijeva promjenu samih cijena. Kod sezonskog sniženja, kod kojeg se nakon isteka razdoblja posebnog oblika prodaje cijene ne vraćaju na prethodno važeće, to je ujedno i preporučeni način provedbe.

U nastavku slijedi detaljnije pojašnjenje za svaki od posebnih oblika prodaje, kako općenito, tako i konkretno vezano za Luceed procese.

 

 

Provedba posebnih oblika prodaje u Luceedu

 

Akcijska prodaja je prodaja određenih proizvoda po cijeni koja je niža od cijene tog proizvoda u redovnoj prodaji. Zakon ne propisuje razdoblje trajanja akcijske prodaje, kao niti broj akcijskih prodaja unutar određenog razdoblja (mjeseca, godine), što znači da odluku o duljini trajanja akcijske prodaje i broju akcijskih prodaja određuje trgovac samostalno.

Ispis etiketa s cijenama za akcijsku prodaju definiranu putem prodajne akcije

Ukoliko za neki artikl postoji važeća prodajna akcija, kod ispisa etiketa s cijenama putem opcije Kalkulacije -> Ispis etiketa, referentni podaci za ispis prema novim pravilima biti će sljedeći:

 • MPC (akcija) – što je važeća cijena za vrijeme trajanja prodajne akcije,
 • MPC (akcija-jm) – što je važeća cijena u jedinici mjere za vrijeme trajanja prodajne akcije,
 • Najniži MPC 30 dana – što je cijena po kojoj je bilo moguće kupiti istu robu odnosno uslugu tijekom razdoblja od 30 dana prije početka važeće prodajne akcije,
 • Najniži MPC 30 dana (jm) – što je cijena u jedinici mjere po kojoj je bilo moguće kupiti istu robu odnosno uslugu tijekom razdoblja od 30 dana prije početka važeće prodajne akcije,
 • Najniži MPC (od datuma) – što je datum od kojeg se računa prethodnih 30 dana, odnosno datum početka provedbe prodajne akcije.

Dakle, ukoliko se ispisuju etikete s cijenama za robu koja ima važeću prodajnu akciju, osim osnovnih podataka o artiklu (šifra, naziv, …) ispisat će se važeća cijena, te najniža cijena u 30 dana prije provedbe prodajne akcije. Također, u slučaju da se radi o artiklima za koje je potrebno iskazivanje cijene u jedinici mjere, ispisat će se obje cijene u jedinici mjere.

Rasprodaja je prodaja proizvoda po nižoj cijeni u slučaju: prestanka poslovanja trgovca, prestanka poslovanja u dosadašnjim poslovnim prostorijama, prestanka prodaje određenog proizvoda iz predmeta poslovanja trgovca, kada je poslovanje trgovca ozbiljno ugroženo i u slučaju obavljanja složenijih građevinskih radova unutar ili na poslovnim prostorijama.

Ovaj oblik posebnog oblika prodaje u Luceedu je također preporučeno provesti putem prodajnih akcija, te u tom slučaju za njega vrijede ista pojašnjenja kao za akcijsku prodaju.

Ukoliko trgovac u slučaju ovog oblika posebne prodaje iz nekog razloga ipak želi ili mora napraviti trajno sniženje cijena (promjena cijena na artiklima, umjesto definiranja prodajne akcije), i pri tome u određenom periodu oglašavati takvu promjenu cijena kao rasprodaju, potrebno je izvršiti promjene cijena zapisnikom o promjeni cijena (ili unosom naloga za promjenu MPC-a), što će detaljnije biti opisano u nastavku. No ovakav način provedbe može imati određene otežavajuće okolnosti. Npr. trgovac zatvara samo jednu od poslovnica i oglašava rasprodaju. Ukoliko bi se za definiranje rasprodaje htjelo unaprijed raditi zapisnik o promjeni cijena (umjesto definiranja prodajne akcije), bilo bi potrebno postaviti vođenje različitih cijena po poslovnim jedinicama, budući se rasprodaja odvija samo na jednoj poslovnici, i samo na njoj se primjenjuje posebni oblik prodaje. Definiranje prodajne akcije samo za jednu poslovnicu je puno jednostavniji način.

Sezonskim sniženjem smatra se prodaja proizvoda po sniženoj cijeni nakon proteka sezone. U kojem se razdoblju i pod kojim se uvjetima takva prodaja može obavljati, propisano je Pravilnikom o uvjetima i načinu provođenja sezonskog sniženja. Trenutno važećim Pravilnikom (NN 135/15) propisano je da se sezonsko sniženje može obavljati najviše dva puta godišnje, i to kao: zimsko sezonsko sniženje – započinje 27. prosinca; i ljetno sezonsko sniženje – započinje 1. srpnja te može trajati najduže 60 dana, računajući od datuma koji označavaju početak svakog od tih sniženja. Ako se unutar propisanog razdoblja sezonskog sniženja ne prodaju svi proizvodi obuhvaćeni sniženjem, trgovac može nastaviti s prodajom proizvoda po sniženoj cijeni sve do isteka zaliha, ali takvu prodaju više ne smije oglašavati kao sezonsko sniženje.

Ovaj posebni oblik prodaje u Luceedu se provodi promjenom cijena artiklima i to isključivo kreiranjem zapisnika o promjeni cijena (Kalkulacije -> Unos zapisnika o promjeni cijena ili Kalkulacija -> Promjene cijena -> Unos naloga za promjenu MPC-a), a nikako ne direktnim promjenama cijena u samim artiklima ili učitavanjem promjena putem opcije Alati / Učitavanje artikala. Ukoliko se promjena cijena provede direktnom izmjenom na artiklima ili učitavanjem promjena putem opcije Alati / Učitavanje artikala, ispis etiketa neće iskazati najnižu cijenu u 30 dana, budući da u tom slučaju nije definiran tip promjene cijena niti trajanje posebnog oblika prodaje.

Dakle, za provedbu sezonskog sniženja potrebno je kreirati zapisnik o promjeni cijena, na kojem je potrebno definirati sljedeće: 

 • Datum – datum unosa zapisnika / datum promjene cijena,
 • Skladište – odabire se maloprodajno skladište poslovnice,
 • Tip – odabir iz šifrarnika tipova promjene cijena koji omogućava definiranje tipa "Sezonsko sniženje" ili sl., kako bi se naziv tipa mogao koristiti na ispisima etiketa, ali i radi same funkcionalnosti ispisa, te
 • Sniženje dana – kao broj dana koliko traje sezonsko sniženje, a kako bi se nakon isteka trajanja etikete prestale ispisivati kao „sezonsko sniženje“, i počele ispisivati kao "redovna cijena“ (prema spomenutom Pravilniku o uvjetima i načinu provođenja sezonskog sniženja).

Važno je imati u vidu da se zapisnik unosi samo na jednom maloprodajnom skladištu. Luceed će automatski kreirati potrebne zapisnike na preostalim maloprodajnim skladištima na kojima postoji zaliha artikala koji su unijeti u ovaj zapisnik.

Budući se u ovom slučaju cijena mijenja zapisnikom, u jedan zapisnik se unose svi artikli kojima se cijena mijenja, bez obzira da li na skladištu na kojem se zapisnik unosi postoji zaliha tih artikala. Za artikle koji imaju zalihu Luceed će automatski postaviti količinu na stavkama zapisnika, a za one artikle koji nemaju zalihu na tom skladišti količina će biti 0. Preporuka je učitavanje stavki iz Excel tablice koja sadrži stupce „Proizvod“ i „Nova cijena“.

Budući da se cijena za artikle koji su unijeti u zapisnik s novim cijenama mijenja u trenutku snimanja (spremanja) samog dokumenta, zapisnik je potrebno unijeti na dan početka sniženja (preporuka je prije radnog vremena).

Korisnici koji koriste naloge za promjenu cijena ne unose zapisnik o promjeni cijena, već putem opcije Kalkulacija -> Promjene cijena -> Unos naloga za promjenu MPC  zakazuju promjenu cijena na određeni dan. Unos naloga za promjenu cijena nešto se razlikuje od unosa zapisnika o promjeni cijena, no i za njega vrijedi da je za sezonsko sniženje obavezan unos tipa sniženje i trajanja sniženja u danima.

U konačnici, rezultat će u oba slučaja biti isti, a to je kreiranje zapisnika o promjeni cijena s podacima o tipu i trajanju sniženja. Unos naloga za promjenu MPC-a, za razliku od direktnog unosa zapisnika o promjeni cijena, omogućuje zakazanu promjenu cijena noćnom obradom. Kod unosa zapisnika o promjeni cijena, iste se mijenjaju u trenutku snimanja/spremanja zapisnika.

 

Ispis etiketa s cijenama za sezonsko sniženje

Ukoliko za neki artikl postoji promjena cijena koja ima definiran tip i trajanje u danima, kod ispisa etiketa s cijenama putem opcije Kalkulacije -> Ispis etiketa, referentni podaci za ispis prema novim pravilima biti će sljedeći: 

 • MPC – što je važeća cijena artikla (budući je cijena izmijenjena u artiklu)
 • MPC (jm) – što je cijena u jedinici mjere
 • Najniži MPC 30 dana – što je cijena po kojoj je bilo moguće kupiti istu robu odnosno uslugu tijekom razdoblja od 30 dana prije početka sezonskog sniženja,
 • Najniži MPC 30 dana (jm) – što je cijena u jedinici mjere po kojoj je bilo moguće kupiti istu robu odnosno uslugu tijekom razdoblja od 30 dana prije početka sezonskog sniženja,
 • Najniži MPC (od datuma) – što je datum od kojeg se računa prethodnih 30 dana, odnosno datum početka sezonskog sniženja,
 • Naziv tipa promjene cijena – gdje je vidljivo da li se radi o sezonskom sniženju.

 

Dodatna pojašnjenja i napomene vezano za kreiranje zapisnika o promjeni cijena kod sezonskog sniženja

 •        Nakon unosa zapisnika o promjeni cijena na jednom od maloprodajnih skladišta, za sve artikle za koje se provodi sezonsko sniženje, automatski se kreiraju zapisnici o promjeni cijena na svim maloprodajnim skladištima na kojima postoji zaliha artikala iz glavnog zapisnika (vezani zapisnici).
 •        Na automatske zapisnike prenose se podaci o tipu promjene cijena, trajanju sniženja u danima, te opis.
 •        Automatski kreirane zapisnike nije moguće mijenjati.
 •        Kod izmjene glavnog zapisnika moguće je izmijeniti tip sniženja, trajanje sniženja u danima, te opis, a nije moguće mijenjati datum, niti novu cijenu na stavkama zapisnika.
 •        Izmjena tip sniženja, trajanje sniženja i opisa na glavnom zapisniku prenose se na vezane automatske zapisnike, kao i u log promjena cijena.

 

Prodaja proizvoda s greškom i prodaja proizvoda kojim istječe rok uporabe u Luceedu se provodi putem prodajnih akcija na serijski broj artikla. Time se za određeni dio zalihe (koja je oštećena ili joj istječe rok uporabe) postavljaju niže cijene od redovnih. Ovaj tip akcije također je predviđeno podržati na ispisu etiketa, o čemu će korisnici biti obaviješteni putem Luceed Newslettera i u ovom članku. U ovom trenutku nije moguće iz Luceeda ispisati etiketu za akciju postavljenu samo za određene serijske brojeve.

 

Na što se ne primjenjuje novi način isticanja cijena?

Pravilo o isticanju cijena prilikom obavljanja posebnog oblika prodaje ne primjenjuje se:

 • kada su cijene proizvoda kombinirane ili vezane uz uvjetne ponude (npr. „1+1 gratis“),
 • na programe vjernosti, kao što su kartice za popust ili kuponi,
 • na stvarna personalizirana sniženja cijena,
 • popust za određenu skupinu potrošača (npr. umirovljenike) i na određeni način plaćanja (za gotovinsko plaćanje i sl.).

 

Predefinirani obrasci ispisa etiketa

Kako bi smo svim našim korisnicima osigurali što jednostavniji prelazak na novi način isticanja cijena, u Luceedu je pod Kalkulacije -> Ispis etiketa -> Ispisi dodano 7 (u ovom trenutku i ciljem povećanja broja) unaprijed definiranih obrazaca ispisa u nekoliko dimenzija i varijanti ispisa. Dimenzije i elementi ispisa opisani su u članku Ispis etiketa -> Defaultni ispisi . Nazivi obrazaca ispisa sadrže dimenzije etiketa.

 

Često postavljena pitanja

Odgovore na često postavljena pitanja možete pronaći na sljedećoj poveznici:

Isticanje maloprodajnih cijena - Često postavljana pitanja - FAQ

 

Prilozi
Ne postoje privici uz ovaj članak.