Nabavna cijena iz artikla (NC) koja je upisana konverzijom ne podudara se sa zadnjom NC u kuni iz pregleda promjena cijena. Da li je konverzija ispravno izvršena?

Pitanje


Ukoliko zadnju nabavnu cijenu (prije 1.1.2023.) iz pregleda promjena cijena (polje NC) ručno preračunamo u euro, dobivena cijena nije jednaka cijeni (NC) koja je preračunata konverzijom u euro.

Da li je konverzija nabavne cijene iz artikla (NC) ispravno izvršena?

 

Odgovor


Ova situacija moguća je kod korisnika koji koriste normative (Skladište / Obrade / Normativi).

Naime, izmjena normativa nekog proizvoda ili rekalkulacija PNC-a na normativima (Skladište / Obrade / Normativi / Izbornik / Rekalkuliraj PNC) ažurira (upisuje ili mijenja) NC na samom proizvodu za koji postoji normativ. Cijena koja se upiše u u NC artikla jednaka je zbroju nabavnih vrijednosti materijala iz tog normativa.

Drugim riječima, NC artikla koji ima normativ jednak je trošku materijala koji je definiran u samom normativu.

No, Luceed ranije u pregled promjena cijena (log promjene cijena) nije upisivao ažuriranje NC-a iz normativa. Stoga može izgledati kao da konverzija nije ispravno izvršena, jer u pregledu promjena cijena možda ne postoji zapis s cijenom (NC) koja je zaista bila evidentirana na artiklu u trenutku provođenja konverzije.

Luceed je kod konverzije uzimao isključivo trenutne cijene iz artikla, a ne cijene prema pregledu promjena cijena, tako da ne postoji dilema da li je prilikom konverzije uzeta važeća cijena iz artikla.

 

U nekim od budućih verzija Luceeda biti će dodano da promjena NC-a u artiklu iz normativa upisuje stavku u pregled promjena cijena.

 

 

Prilozi
Ne postoje privici uz ovaj članak.