Zašto se iznosi dokumenata koji proizlaze jedan iz drugoga razlikuju?

Koje pitanje se postavlja?

Korisnici u određenim slučajevima mogu primijetiti razlike u iznosima između dvaju ili više dokumenata koji proizlaze jedan iz drugoga, a za koje korisnik očekuje da trebaju imati istovjetne ukupne iznose.

Neki od primjeri takvih dokumenata i slijeda kreiranja su:

  • Ponuda → Nalog prodaje,

  • Ponuda → Nalog prodaje → Račun,

  • Ponuda → Nalog prodaje → Maloprodajni račun.

Visina prijavljenih razlika varira ovisno o broju stavki, količinama i cijenama koje se odnose na te stavke. Obično se radi o razlikama od jednog do nekoliko desetaka centi.

 

Što uzrokuje pojavu ovakvih razlika?

 

Uočeno je da su razlike u iznosima dokumenata uglavnom uzrokovane (od strane korisnika) korištenjem različitih tipova cijena na povezanim dokumentima, pri čemu se očekuje da bi konačni iznosi trebali biti isti.

Uočeno je da su razlike u iznosima dokumenata uglavnom uzrokovane (od strane korisnika) korištenjem različitih tipova cijena na povezanim dokumentima, pri čemu se očekuje da bi konačni iznosi trebali biti isti.

Veleprodajni dokumenti koji se u Luceedu koriste i u procesima isporuke robe maloprodajnim kupcima (fizičkim osobama), koriste parametar Tip cijene. Ovaj parametar određuje način izračuna cijene i poreza na dodanu vrijednost, te o njemu dijelom ovisi i konačni iznos dokumenta.

 
 

Pravilo koje treba poštovati prilikom kreiranja veleprodajnih dokumenata, poput ponude i naloga prodaje, je sljedeće:

  • Isporuka po maloprodajnim cijenama zahtijeva da veleprodajni dokument ima postavljen parametar Tip cijene na M,
  • Isporuka po veleprodajnim cijenama zahtijeva da veleprodajni dokument ima postavljen parametar Tip cijene na V.

Ukoliko se Tip cijene razlikuje između izvornog i odredišnog dokumenta u procesu isporuke (na primjer, korisnik kreira nalog prodaje s tipom cijene V, a iz njega kreira maloprodajni račun ili veleprodajni račun s tipom cijene M), očekivano je i nije pogrešno da dođe do razlika u iznosima između navedenih dokumenata.

 

Napominjemo da Maloprodajni račun nema parametar Tip cijene, ali se za njega podrazumijeva korištenje maloprodajne cijene, pa bi tako Nalog prodaje iz kojeg će biti kreiran Maloprodajni račun trebao imati Tip cijene M kako bi bili sigurni da će ukupni iznosi tih dvaju dokumenata biti isti.

 

 


 

 

Detaljno pojašnjenje

 Luceed veleprodajni dokumenti koriste parametar Tip cijene koji korisnicima omogućuje da na pojedinim dokumentima samostalno odaberu tip cijene koji će se primijeniti na pojedinačnom dokumentu (maloprodajna ili veleprodajna cijena).

U ovom članku nećemo detaljno objašnjavati upotrebu i prednosti ovog parametra, no kako bismo pružili jednostavnije razumijevanje, možemo općenito reći da se za isporuke fizičkim osobama koristi tip cijene M, dok se za isporuke pravnim osobama koristi tip cijene V (ali ne nužno u svim slučajevima).

 

Napominjemo da se Luceed veleprodajni dokumenti, poput ponude i naloga prodaje, koriste i u situacijama isporuke krajnjim kupcima fizičkim osobama. Dakle, veleprodajni dokumenti nisu namijenjeni isključivo veleprodaji, već se mogu koristiti i u drugim kontekstima. Na primjer, moguće je da se kupcu fizičkoj osobi izradi ponuda ili nalog prodaje, ili da se nalog prodaje stvori u Luceedu na temelju narudžbe kupca s internetske trgovine.

 

 
 

Parametar Tip cijene ima utjecaj na način izračuna cijena i ukupnog iznosa dokumenta, a njegova neprikladna upotreba može rezultirati razlikama u ukupnim iznosima dokumenata koji su međusobno povezani

 

U nastavku ćemo pojasniti razliku između maloprodajne i veleprodajne cijene, odnosno razliku kod obračuna i iskazivanja poreza na dodanu vrijednost (PDV-a).

  

 

Veleprodajna cijena je cijena robe ili usluge bez uračunatog PDV-a, dok je u maloprodajnoj cijeni PDV zaračunat.

 

Sukladno tome, čak i u slučajevima kada trgovac maloprodajnu cijenu određuje tako da na veleprodajnu cijenu zaračunava PDV, a ovisno o tome koji Tip cijene se na dokumentima koristi, može doći do razlika u konačnom iznosu povezanih dokumenata.

 

Način izračuna za Tip cijene M

Kada se na Luceed dokumentu (npr. nalog prodaje ili ponuda) kao Tip cijene koristi vrijednost M (koja označava korištenje maloprodajne cijene), cijena bez poreza računa se na način da se od važeće maloprodajne cijene oduzima iznos PDV-a koji je prethodno uračunat u maloprodajnu cijenu.

Na taj način se osigurava da konačan iznos dokumenta (s porezom) bude jednak sumi umnoška količine i maloprodajnih cijena svih stavaka dokumenta.

Drugim riječima, za konačan iznos s PDV-om relevantna je maloprodajna cijena.

 

Način izračuna za Tip cijene V

Kada se na Luceed dokumentu (npr. nalog prodaje ili ponuda) kao Tip cijene koristi vrijednost V (koja označava korištenje veleprodajne cijene), pristup izračunu ukupnog iznosa s PDV-om je drugačiji. U ovom slučaju, PDV se plaća na poreznu osnovicu, a osnovica PDV-a, prema članku 33. Zakona, je naknada za isporučena dobra ili obavljene usluge. Dakle, PDV se zaračunava na ukupnu poreznu osnovicu, a ne na cijenu za svaku jedinicu proizvoda.

 

Primjer: Razlika u konačnom iznosu s PDV-om ovisno o tipu cijene koji se koristi

Radi jasnoće, ovaj primjer je postavljen tako da razlika u iznosu ovisno o tipu cijene koji se koristi bude bude što izraženija.

Pretpostavimo da je kreiran veleprodajni dokument Nalog prodaje.
Na dokumentu se nalazi samo jedna stavka čija veleprodajna cijena iznosi 2,70 eura, stopa PDV-a je 5%, a maloprodajna cijena je 2,84 eura. Količina na stavci je 1000 komada.

 

Ukupan iznos s PDV-om kada se koristi Tip cijene V

Kako se u ovom slučaju PDV zaračunava na ukupnu osnovicu, izračun igleda ovako:

Iznos bez PDV-a je 2.700,00 eura.

= 1.000 kom x 2,70 eur/kom = 2.700,00 eur

Iznos s PDV-om je 2.835,00 eura

= 2.700 eur x (1 + (5 / 100)) = 2.835,00 eur

 

Ukupan iznos s PDV-om kada se koristi Tip cijene M

Pošto se ovdje radi o isporuci po maloprodajnim cijenama, ukupan iznos računa mora biti jednak sumi svih umnožaka količina i maloprodajnih cijena pojedinih stavki. Prema tome, izračun izgleda ovako:

Iznos bez PDV-a je 2.704,76 eura

= 1.000 kom x (2,84 eur/kom / (1 + (5 / 100))

Iznos s PDV-om je 2.840,00 eura

= 1.000 kom x 2,84 eur/kom = 2.840,00 eur

Konačni iznos s PDV-om je 2.840,00 eura.

 
 

Usporedimo li dva navedena iznosa (s PDV-om) dolazimo do razlike od čak 5,00 eura.

U ovom primjeru, ukoliko je korisnik kreirao nalog prodaje s tipom cijene V, a u konačnici iz navedenog naloga prodaje kreirao veleprodajni račun s tipom cijene M, ili maloprodajni račun, iznosi s PDV-om između tih dvaju dokumenata razlikovat će se za 5,00 eura. 

 

 

Zaključak

 
 

Razlike iznosa dokumenata koji proizlaze jedan iz drugoga, ukoliko se na njima koriste različiti tipovi cijene, nisu programska greška već očekivano ponašanje, sukladno pravilima za obračun i iskazivanje PDV-a.

U procesima izdavanja dokumenata i same isporuke, korisnik treba odabrati Tip cijene koji je prikladan određenoj situaciji odnosno željenom ponašanju.

 

Prilozi
Ne postoje privici uz ovaj članak.