Zašto iznos stavke naloga prodaje ne odgovara umnošku količine i cijene (kada se koristi tip cijene M)?

U slučaju kada se na nalogu prodaje za Tip cijene koristi vrijednost M (koja označava korištenje maloprodajne cijene), vrijednost u polju Cijena na stavkama dokumenta računa se na način da se se od važeće maloprodajne cijene robe oduzme vrijednost poreza na dodanu vrijednost uračunatog u maloprodajnoj cijeni. Na taj način osigurava se da konačan iznos dokumenta (s porezom) bude jednak sumi umnoška količina i maloprodajnih cijena svih pojedinih stavki na dokumentu.

Primjer

  • Nalog prodaje ima definiran Tip cijene M
  • Maloprodajna cijena stavke je 1,99 EUR
  • Stopa PDV-a iznosi 5%
  • Količina je 38 komada

Ukoliko imamo robu čije je maloprodajna cijena 1,99 eura, i koja sadrži porez na dodanu vrijednost po stopi od 5%, Cijena na stavci naloga prodaje u ovom slučaju iznosit će 1,99 / 1,05, odnosno 1,8952 (zaokruženo na četiri decimalna mjesta što je maksimalan broj decimala za cijenu).

Vrijednost u polju Iznos računa se sa svim decimalnim mjestima zapisanim u bazi podatak. Pa tako u slučaju da je Količina na stavci 38 komada, dobijemo Iznos od 72,0176 (također se zapisuje s četiri decimalna mjesta).

Kada se na taj Iznos doda porez na dodanu vrijednost, dobijemo iznos od 75,62 što je jednako umnošku količine i maloprodajne cijene, odnosno 38 * 1,99 = 75,62.

Gdje se mogu pojaviti pitanja?

Ukoliko se u Luceed za prikaz cijene koriste dva decimalna mjesta (prema postavci), Cijena na stavci biti će prikazana kao 1,90. Ukoliko tu cijenu pomnožimo s količinom od 38 komada, dobit ćemo Iznos od 72,20 eura.

Koje je rješenje za ovakve situacije?

Vrijednost zapisana u bazu podataka i sam izračun u poljima Iznos i Iznos s porezom je ispravan, no u slučaju prikaza cijene na dvije decimale može se činiti da izračun nije ispravan.

Ukoliko se koristi Tip cijene M, tada je na stavkama naloga prodaje relevantna cijena u polju Cijena s porezom (koja će u navedenom primjeru iznositi 1,99).

Prilozi
Ne postoje privici uz ovaj članak.